10 Tem 2011

DİVAN EDEBİYATI TEST-3

Reklamlar


DİVAN EDEBİYATI TEST-3

1. Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
                                  Yok minnetin aslâ
     Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
                                    Pinhân ü hüveydâ

Yukarıdaki dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Rubai

B) Tuyuğ

C) Gazel

D) Mesnevi

E) Müstezad

2. Aşağıdakilerden hangisi beyitle yazılan nazım şekillerinden biridir?

A.       Rubai

B.       Muhammes

C.       Mesnevi

D.       Murabba

E.       Şarkı

3. Şair Anadolu dışında kalmasına rağmen Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.Türkçe,Arapça ve Farsça Divan yazacak kadar ustadır.Şiirinin yanı sıra nesir alanında da eser vermiştir. O, aynı zamanda aşk şairi olarak da bilinir.
Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden  hangisidir?

A.       Şeyhi

B.       Baki

C.       Zati

D.       Şeyh Galip

E.       Fuzuli

4. Halk arasında Mevlid olarak bilinen “Vesilet’ün Necat” adlı şiirin yazarıdır. İçindeki peygamber sevgisini şiirle ifade etmiştir.

Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden  hangisidir?

A.       Ahmet Çelebi

B.       Süleyman Çelebi

C.       Katip Çelebi

D.       Aşık Paşa

E.       Evliya Çelebi

5) Edebiyatımızda “hikmet” türünde şiir olan ilk şair kimdir?

A.       Yunus Emre

B.       Ahmet Yesevi

C.       Kaygusuz Abdal

D.       Pir Sultan Abdal

E.       Gülşehri

6. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’ya ait bir eserdir?

A.       Makalat

B.       Risaletü’n Nushiyye

C.       Fakirname

D.       Felek-name

E.       Divan-ı Kebir

7) İyi bir mutasavvıf olan Kırşehirli şair Feridüddin Attar’ın Mantık’ut Tayr adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.Bu eser mesnevi tarzında yazılmış ve içinde tasavvufi öyküler vardır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen mutasavvıf şair kimdir?

A.       Gülşehri

B.       Mevlana

C.       Fuzuli

D.       Aşık Paşa

E.       Pir Sultan Abdal

8) Divan edebiyatında beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir.Aruz ölçüsüyla her konuda yazılabilir.Muhibbi (Kanuni) bu türle en çok eser vermiş şairdir.
Parçada hangi nazım biçiminde bahsedilmektedir?

A.       Murabba

B.       Mevlid

C.       Mesnevi

D.       Muhammes

E.       Rubai

14.yüzyılın şöhretli mesnevi yazarlarındandır.Farsçada’dan yaptığı tercümeler çoktur,ama asıl ününü Hurşid-name adlı eseriyle kazanmıştır.Bu eser mesnevi biçiminde yazılmış aşk ve macera romanıdır.

9. Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden  hangisidir?

A.       Hoca Dehhani

B.       Şeyhi

C.       Şeyhoğlu Mustafa

D.       Gülşehri

E.       Şeyh Galip
 
10) Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A) Kelime oyunlarına ve secilere sıklıkla başvurulması
B) Tarih, gezi yazısı, tezkire (biyografi) gibi türleri kapsaması
C) Cümle yapısının uzun ve girift olması
D) Nazma göre daha yaygın olması ve gelişim göstermesi
E) Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması


11) Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmıştır?
A) Hüsn ü Aşk
B) Mizan’ül Evzân
C) Hadis-i Erbain
D) Kanuni Mersiyesi
E) Selçuknâme


Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır

12) Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günümüze çevrilmesi kolaydır.
B) Beytin kafiyesinden söz edilemez.
C) Gazelin makta (son) beytidir.
D) Nazım birimi beyittir.
E) Bir kasideden alınmıştır.

13) Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türündeki eserleriyle tanınmıştır?

A) Şeyh Galip
B) Bağdatlı Ruhi
C) Süleyman Çelebi
D) Katip Çelebi
E) Şeyhülislâm Yahya

14) 16.yüzyıl Türk edebiyatının tanınmış sanatçılarından olan bu şairimiz Bursalı'dır.Manzum, mensur birçok eserin sahibidir.Divan'ı vardır.Sanatçının manzum çeviriler yapmıştır.Vamık u Azra, Absal u Salaman (Selaman u Absal), Heft-Peyker, Guy u Çevgan, Vis ü Ramin bulunmaktadır. Hepsi de Mesnevi olan bu eserlerden bazılarının adları kaynaklarda geçmekte, eserler elde bulunmamaktadır.

Parçada tanıtılan ünlü şair kimdir?

A) Süleyman Çelebi

B) Katip Çelebi

C) Evliya Çelebi

D) Lamii Çelebi

E) Mehmet Çelebi

15) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Harname, fabl tarzında yazılmıştır.
B) Şikayetname, toplumsal bozuklukları hicveden bir eserdir.
C) Fuzuli, hem dini hem de din dışı konulardan bahsetmiştir.
D) Siham-ı Kaza bir hiciv ve kaside ustası olan Nef’i’ye aittir.
E) Nabi, kalıpları zorlayarak kendine özgü söyleyişlerle İstanbul şivesini şiirine sokmuştur.

Ünlü bir şiire, aynı ölçü ve uyakla şaka yollu ve alay edilerek yazılmış nazirelere ... denir.
16) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) inşa
B) ziyade
C) tehzil
D) tanzim
E) münşeat

I. İskendername
II. Hadikat’üs Süeda
III. Vesilet’ün Necat
IV. Mizan’ül Evzan

17) Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Şir Nevai
B) Süleyman Çelebi
C) Fuzuli
D) Ahmedi
E) Nef’iCEVAPLARI:
1.       E
2.       C
3.       E
4.       B
5.       B
6.       E
7.       A
8.       D
9.       C
10.   D
11.   A
12.   E
13.   D
14.   D
15.   E
16.   C
17.   E

BU DOSYAYI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!