11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, 163.SAYFA CEVAPLARI 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, 163.SAYFA CEVAPLARI 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, 163.SAYFA CEVAPLARI 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB, 163.SAYFA CEVAPLARI 
163.SAYFA CEVAPLARI

1. Açık Deniz adlı şiirde ifade edilen duygu, düşünce ve ruh hâli ile kullanılan dilin dönemin sos­yal, siyasi ve kültürel ortamıyla ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. a. Açık Deniz adlı şiirde ahengi sağlayan unsurları tespit ederek defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

b. Bu öğelerin şiirdeki rolü nedir ve sizi şiir anlayışı ile ilgili hangi sonuca ulaştırır? Sözlü ola­rak ifade ediniz.

b) Bu unsurlar şiirde ahengi sağlamaktadır.

3. Şiiri oluşturan birimleri belirleyerek yapı bakımından inceleyiniz.

2. Şiir bentlerden oluşmuştur.Klasik Divan şiiri yapısı vardır ; ama bu sadece ölçü ce kafiye düzeni ile sınırlı kalmıştır.Şiirde anlam genelde beyitlerde tamamlanmıştır,bazı yerlerde bir dize ya da bentte tamamlandığı da olmuştur.Bir plana uygun olarak ortaya konan anlam birlikleri şiirin genel temasına anlamsal bütünlüğüne etrafında bir araya gelmiştir.

4. a. Açık Deniz adlı şiiri oluşturan birimlerin yerleri değiştirildiğinde şiirin anlamında bir değiş­me oluyor mu? Bu bağlamda şiirdeki birim ve anlam ilişkisi ile ilgili neler söylenebilir?

3.a. Şiiri oluşturan birimlerin yerlerinin değiştirilmesi anlamın da bozulmasına sebep olur.Bu durum şiirdeki birimlerin anlamca ve söyleyişçe birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

b. Şiirin anlamı beyitte, bentte veya şiirin bütününde tamamlanmış mıdır? Sözlü olarak ifade ediniz.
b. Açık Deniz şiirinde anlam, şiirin bütününde tamamlanmıştır.
5. Aşağıdaki ifadelerde bulunan söz sanatlarını karşılarındaki noktalı yerlere yazınız. Açık Deniz adlı şiirdeki diğer söz sanatlarını tespit ederek bunların şiire katkısını defterinize yazınız.

TÜM SÖZ SANATLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

6. “Ufuktaki sonsuzluğun tadı”

“Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin”

Yukarıdaki imgelerin duyularımızla ilişkisini belirleyiniz. Açık Deniz adlı şiirdeki diğer imgele­ri ve bunların duyularımızla ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz.

5-) Buradaki ''sonsuzluğun tadı'' ve ''dilimdedir tuzu'' imgelerinde bir tatma duyusu vardır.
7. Ahenk unsurları, yapı özellikleri, söz sanatları ve imgelerin birbiriyle ilişkisinden yola çıkarak Açık Deniz’deki şiir dilinin özellikleri ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Şiir dilinin  Özellikleri:Şiirde duygudan çok felsefi düşüncelere yer vermiştir. Kendine özgü tarih vatan millet sana anlayışı olan mısra işçiliği ile düşünür kişiliğini kaynaştıran ve bu şekilde sunan şair ölçü ve uyaktaki ahengi dili kusursuz bir şekilde kullanışı ile bu şiirde başarıyı yakalamıştır.Beyatlı şiirdeki sözcükleri dikkatle seçmiş şiirin anlamını oluşturan ve ahenk sağlayan sözcükler kullanmıştır.Şairi başarılı kılan günlük konuşma dilini şiir dili haline getirmesidir.1.ETKİNLİK

Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup şiirin temasını; ikinci grup kişi, mekân ve yön belirten isimleri ve bunların özelliklerini tespit eder. Sonuçlar grup sözcüleri tarafından sözlü olarak ifade edilir. Kişi, mekân ve yön belirten isimlerin tema ile ilişkisi tartışılır. Ulaşılan sonuçlar tahtaya yazılır.

1.GRUP:Tema: Şiirin genelinde “fetihlerle dolu Osmanlı tarihine özlem” teması vardır.Şiirin başlığıyla bir bütünlük oluşturan teması ise özgürlüktür.
2.GRUP: "Balkan,Rakofça, şimal, mahzun hudutların ötesi, son, diyar, garb , Byron..." mekan ve yön bildiren isimlerdir.
Şiirde kişi, mekan ve yön belirten ifadelerin kullanılması, şiirin temasını daha iyi yansıtmak amacıyladır.

8. Klasik Türk şiiri, Servetifünun, Fecriati ve Millî Edebiyat Dönemlerinin dil anlayışını göz önün­de bulundurarak şairin dil zevki bakımından nasıl bir yol izlediğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

8) Dil ve Anlatım: Türk şiirinin öz ve biçim özelliklerini çağdaş zevke göre incelten ahenkli bir yapı içinde aydınlık bir dil kullanılmıştır. Ünlemleri kullanarak acılarını haykırmaya çalışmıştır. Ayrıca şiirde iç ahenk vardır. Şair Açık Deniz şiirindeki klasik Türk şiiri Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerinin zaman içinde olgunlaşan bir Türkçe kullanılmıştır.

9. Şiirdeki bazı kelimeleri ve ifadeleri anlamı bozmadan değiştirdiğinizde şiir bir değer kaybeder mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sebepleriyle birlikte defterinize yazınız. 

9.  Şiirdeki bazı kelime ve ifadelerin anlam değişmeden farklılaştırılması şiirin musikisini bozacağından şiirin değer kaybetmesine neden olur.

10. Şiirde tarihsel süreç içerisinde olgunlaşmış; ses, söyleyiş ve çağrışım bakımından Türkçeye özgü bir nitelik kazanmış olan söz öbeklerinden örnekler vererek şairin bunlardan nasıl yararlan­dığını sözlü olarak ifade ediniz.
9. Şiirde tarihsel süreç içinde olgunlaşan Türkçeyi yansıtan ifadeler:
"melal, hicranlı duygular, mahzun hudutlar, anbean, bağrı hûn , hulyam içinde lâL,mustarip deniz , fatihane zan (edebiyat fatihi) 

10. Şiirde doğal gerçekliğin; bireysel, sosyal ve tarihsel gerçeklik etrafında nasıl değiştirildiğini ve bununla okuyucuya hangi duygu ve düşüncelerin sezdirildiğini sözlü olarak ifade ediniz. 

10.  Şair şiirdeki doğal gerçekliğe sahip Balkanları hem kendi toplumu hem de tarihi sürecini yansıtacak şekilde duyuş ve algılayışla birlikte işleyerek değiştirmiştir.Şairin amacı okuyucuyu da bu duyuşa çekmektir.

11. Şirin temasını tarih, medeniyet, millet, birey ve sonsuzluk kavramları etrafında yorumlayınız.

11. Şiirin teması olan “fetihlerle dolu Osmanlı tarihine özlem” bireyden başlayarak millet, milletten medeniyet, medeniyetten tarih, tarihten de sonsuzluk kavramları etrafından şekillen bir bütün olarak sunulmuştur.

12. Şirin temasını tarih, medeniyet, millet, birey ve sonsuzluk kavramları etrafında yorumlayınız.
YORUM SİZİN

13.Şiiri yapı özellikleri bakımından divan şiiri, halk şiiri ve Batı etkisindeki Türk şiiri geleneklerin­den hangisiyle ya da hangileriyle ilişkilendirilebilirsiniz? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize


13. Açık DENİZ şiiri Batı etkisindeki Türk şiiri geleneğiyle ilişkilendirilebilir.


DEVAMI VE DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

9 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. öğretmenim edebiyatın sonraki sayfalarını yapıp koyar mısınız lütfen

  YanıtlayınSil
 2. aradıgımı hala bulamıyorum

  YanıtlayınSil
 3. Devamı neden yok.manzumeleri bulamıyorum.

  YanıtlayınSil
 4. güzel olmuş bravo

  YanıtlayınSil
 5. Emeğinize,yüreğinize,bileğinize ve bilginize sağlık.Çok teşekkür ederim.SAYGILARIMLA

  YanıtlayınSil
 6. Teşekkürler................... :))

  YanıtlayınSil
 7. Diğer sayfalarında ekleyin lütfen

  YanıtlayınSil
 8. 155 ten sonra ki bütün sayfaları ekleyin nolur ya

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar