4 Mar 2011

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,MEB, 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 143-153.SAYFA CEVAPLARI,MEB,
(MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER)


DİKKAT: TÜM CEVAPLARI SORULARIN ALTINDA...SAYFANIN AŞAĞISINA BAKINIZ

1. Hedeflenen okuyucu kitlesi ve amaçlar, öğretici metinlerin dil ve anlatımını nasıl etkiler? Tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
2. Millî Edebiyat Döneminin sosyal ve siyasi şartlarından hareketle bu dönemin öğretici metinleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.
3. Sizce bir toplumu millet yapan özellikler nelerdir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazını
4. Yaşayan Türkçe ve konuşma dili ifadelerinin ne anlama geldiğini tartışınız. Ulaştığınız sonu­cu tahtaya yazınız.


1. Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metnin iletisini bulunuz. Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metindeki anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini aşağıdaki şemadan hareketle belirleyerek defterinize yazınız.

2. Metnin hangi amaçla yazıldığını sözlü olarak ifade ediniz.

3. Metnin ana fikrini bulunuz.

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metnin ana fikrini daha önce incelenen Üç Cereyan adlı metnin ana fikriyle, ikinci grup Benim Şiirlerim adlı metnin temasıyla karşılaştırır. Grup sözcülerinin açıkladığı sonuçlar­dan hareketle aynı ya da benzer ana fikirlerin farklı türlerde işlenip işlenmediği hakkında çıkarımlarda bulunulur. Üzerinde birleşilen çıkarımlar gerekçeleriyle birlikte tahtaya yazılır.

4. Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metinden, metnin ana fikrinin dönemin tarihî ve sosyal şart­larıyla ilişkisini gösteren cümlelerden örnekler bularak defterinize yazınız.

5. Metinde ifade edilen düşünceler anlam bakımından tutarlı, metni oluşturan birimler birbiriyle uyumlu mudur? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu metinden örnekler vererek tahtaya yazınız.

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Başka Milletler Ne Yapıyor? ve Üç Cereyan adlı metinleri; ikinci grup daha önce incelenen Servetifünun Dönemi öğretici metinlerini, tarihe, halk kültürüne ve halk diline ait değerlerin işlenmesi bakımından inceler. Grup sözcülerinin açıkladığı sonuçlar karşılaştırılarak hangi dönemde söz konusu değer­lerin önem kazandığı belirlenir ve sebebiyle birlikte tahtaya yazılır.

6. Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metinde yazarın tarihe ve geniş halk kitlesine bakış açısını sözlü olarak ifade ediniz.

7. Okuduğunuz metinde anlam bakımından kapalı ya da kesinlik taşımayan ifadeler var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu metnin türü, dil özelliği ve yazılış amacıyla ilişkilendirerek defterinize yazınız.

8. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ'nün fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Sınıf üç gruba ayrılır. Birinci grup Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metinde kullanılan terimleri, ikinci grup kavramları, üçüncü grup gündelik hayatla ilgili kelimeleri tespit edip bu kelimelerin metinde hangi amaçlarla kullanıldığını sözlü olarak ifade eder. 


1. Muhabereyi Kazananlar adlı metinde anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini belirleyiniz.

2. Metnin hangi amaçla yazıldığını sözlü olarak ifade ediniz.

3. Metnin ana fikrini, daha önce incelediğiniz Millî Edebiyet Dönemi metinlerinin ana fikirleriyle karşılaştırınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

4. Metinde dönemin sosyal hayat ve gerçekliğini yansıtan ifadeleri bulunuz. Bu dönemin şart­larını da göz önüne alıp bu ifadeleri metnin ana fikriyle ilişkilendirerek defterinize yazınız.


Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup, kullanılan ifadelerin kesinlik ya da açıklık taşıyıp taşımadığını; ikinci grup, daha önceki dönemlere göre kelime ve söz grup­larının seçiminde neye önem verildiğini tartışır. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır.

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup, metinde tarihî ve kültürel değer­leri yansıtan ifadeleri; ikinci grup terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeleri belirler. Grup sözcülerinin açıkladığı bu kelime ve ifadelerin metne neler kazandırdığı tartışılır. Ulaşılan sonuçlar tahtaya yazılır.

5. Aşağıdaki cümlelerden hareketle yazarın halka ve tarihe bakış açısını sözlü olarak ifade ediniz.

“Topçu çavuşu, bu bir örnek. Bütün Türk topçu çavuşlarının bir örneği, timsali! (...) Harbi kazanan işte budur.”

“Onun kuvvetli, becerikli elleri topunu ve topçularını nasıl temiz ve sağlam muhafaza ediyorsa köyünü de sağlam, temiz bina edecek...”

6. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmadan hareketle Halide Edip ADIVAR'ın fikr edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.1. Ya Vedûd! adlı metindeki birimlerin metnin iletisi ile ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz.

2. Öğretici metinlerin yazılış amaçlarını göz önünde bulundururak Ya Vedûd! adlı metnin hangi amaçla yazıldığını sözlü olarak ifade ediniz.

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup, metnin ana fikrini Başka Milletler Ne Yapıyor? adlı metnin ana fikriyle; ikinci grup, Muharebeyi Kazananlar adlı met­nin ana fikriyle karşılaştırır. Grup sözcülerinin açıkladığı sonuçlardan hareketle aynı ya da benzer ana fikirlerin o dönemde yazılmış diğer türlerde de işlenip işlenmediği hususunda çıkarımlarda bulunulur.

1. Aşağıdaki cümlelerden yola çıkarak okuduğunuz metnin ana fikrini dönemin sosyal, siyasi, tarihî şartları etrafında değerlendiriniz. Buradan hareketle ana fikrin dönemle ilişkisini belirleyerek defterinize yazınız.

“Benim gibi fetihten dört yüz elli sene sonra doğup yaşayan bedbahtlar bile bu sesi kalplerinin derinliğinden işittiler. Bu şehirde yalnız biz, bu kara günlerin zavallı Türkleri yaşamıyoruz...”

“Bunun için Yâ Vedûd'un nidası gibi daha asırlarca payidar olacağız.”

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup, Ya Vedûd! adlı metindeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından; ikinci grup terim, kavram ve günlük hayata ilişkin kelimeler bakımından inceler. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından sözlü olarak ifade edilir.

2. “Ah o eski Türkçe adlar ve lakaplar! Öyle güzeldir ki...”

Yukarıdaki ifade yazarın eserlerinde kullandığı dil hakkında hangi ipuçlarını vermektedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan hareketle Ya Vedud! adlı metnin Tanzimat ve Servetifünun Dönemlerindeki öğretici metinlere kıyasla nasıl bir dil anlayışını yansıttığını sözlü olarak ifade ediniz.

3. Aşağıda Ya Vedud! adlı metinde tarihî ve sosyal değerleri yansıtan ifadelerden örnekler verilmiştir. Siz de bu değerlerle ilgili kelime, kavram, isim ve ifadelerden başka örnekler bularak tah­taya yazınız. Metnin bu özelliği, yazarın yönelimleri hakkında size ne düşündürmektedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

“Çocukken İstanbul'un sur içinde ve sur dışında yatan evliyasını adlarıyla bilirdim. Onların yal­nız adları içime yeşil bir nur gibi aksederdi.”

“Bu ruh o sütun içinde Harun Reşit devrinden bizim genç padişahımız Fatih'in Ayasofya'ya girdiği sabaha kadar yaşamış...”

4. Aşağıdaki cümlelerde yazar tarihi ve halk kültürünü nasıl değerlendirmektedir? Buradan hareketle döneminde ve günümüzde ifade ettiği önem açısından, Yahya Kemal BEYATLI'nın tari­he ve halka yaklaşımını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

“Tarihte zahirî hakikat, masalda ledünni hakikat gizlidir;...Fakat bir istisna olmak üzere İstan­bul'un fethinde tarih masaldan daha güzel, daha büyük, daha efsunludur.”

“Mamafih o taşlar bariz birer hakikatse kalbimizin içinde ta çocukluktan beri ledünni bir nida olan Yâ Vedûd gibi sesler de birer hakikat değil midir?” “Okumuş, yazmış, gezmiş, görmüş olmakla beraber zihniyetçe halk tabakasındandır, halkın dilinden öğrendiklerini zevk ü şevkle yazar, maziyi pek uzak hissetmez, bunun için de İstanbul fethine dair seyahatnamesine yazdığı satırlar, tarih itibarıyla epey yanlışsa da halkın hatırası şek­linde doğrudur, hiç şüphe yok ki fethe dair rivayetleri nasıl işitmişse öyle yazmış.”

8. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmadan hareketle Yahya Kemal BEYATLI'nın edebî ve fikrî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Yahya Kemal BEYATLI'nın kültür hayatımızdaki yerini ve önemini sözlü olarak ifade ediniz.

1. Atatürk Milliyetçiliği adlı metinden yola çıkarak milliyetçilik ve ırkçılık kavramlarının birbir­lerinden hangi noktalarda ayrıldığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

2. Metinden hareketle Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temel özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız. Milliyetçilik ilkesinin cumhuriyetimizin kuruluşunda oynadığı önemli rolü göz önünde bulun­durarak bu ilkenin günümüz için ifade ettiği anlam ve önemi sözlü olarak ifade ediniz.


1. Başka Milletler Ne Yapıyor?, Muharebeyi Kazananlar, Ya Vedûd! adlı metinleri tema, dil ve anlatım, yazılış amacı ve metin türü bakımından karşılaştırarak sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.

Başka Milletler Ne Yapıyor? Muharebeyi Kazananlar Yâ Vedûd!

Tema

Dil ve Anlatım

Yazılış Amacı

Metnin Türü

2. Aşağıda Servetifünun, Fecriati ve Millî Edebiyat Dönemine ait daha önce işlediğiniz metinlerin orijinallerinden birer paragraf verilmiştir. Bu metinlerin bütününü de dikkate alarak bu öğretici metinleri yapı, tema, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Sonuçları tahtaya yazınız.

BİRAZ DAHA HAKİKAT

“Bugün şübbân-ı münevvere-i Osmâniyye yalnız bir meslek-i edebî takip edebilir: Avrupa'nın te- rakkiyât-ı ilmiyye ve fenniyesi ile tenvîr-i zihn ettikten, edebiyatını gördükten, anladıktan sonra bizde de ciddî, samimî bir edebiyat tesis etmek ve bu yolda zaten başlamış olan edebiyatımızı devam ettirmek.”

Hüseyin Cahit YALÇIN

FECR-İ ÂTÎ ENCÜMEN-İ EDEBÎSİ BEYANNAMESİ

“Fecr-i Âti âzasının semerât-ı mesâisini ihtiva edecek bir kütüphane teessüs etmek üzeredir. Edebiyat-ı Cedide'nin parlak zekâlarına matla-ı envâr olmak meziyetini hâiz olan Servet-i Fünûn mecmuası nâşiri efkârıdır.”

Hasan Âli YÜCEL

BAŞKA MİLLETLER NE YAPIYOR?

“Herhangi bir millet için kendi millî ilimlerinin yabancılar tarafından ve pek tabii hiç de iyilik düşün­meyecek bir tarzda tetkik edilmesi, itiraf etmeli ki millî bir felakettir. Bugün Türklük hakkında tetkik­lerde bulunan Garp âlimleri hakkımızda ne kadar iyi düşünür; tarafsız, ciddi davranırlarsa davransın­lar bizim o çalışmaya iştirak şöyle dursun hatta o mesaiden bile gâfil kalmamız kadar büyük bir cürüm, bu kadar tabii olmayan bir hâl tasavvur edilemez.”

Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

3. Daha önceki dönemlerin öğretici metinlerine kıyasla Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin en dikkat çekici dil ve anlatım özelliği nedir? Sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

4. Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde bulunan ana fikirlerin günümüzde de ele alınıp alınmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.

5. Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan ana fikirlerden biri etrafında kısa bir yazı yazınız.

6. Sizce milliyetçilik ilkesinin toplum ve devlet açısından en önemli işlevi ne olabilir? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız. 


Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Millî Edebiyat Dönemi yazarları dil ve anlatım bakımından Servetifünun Dönemine bağlı

kalmışlardır. ( )

- Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde tarih, dil, bilim ve siyasetle ilgili konular işlen­miştir. ( )

- Millî Edebiyat Dönemi yazarları en çok makale türüne önem vermiştir. ( )

2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Ziya Gökalp, eserlerinde İslam öncesi Türk tarihini ve eski Türk kültürünü ön plana çıka­rırken Yahya Kemal BEYATLI, eserlerinde............................................................................. tarihini, Selçuklu

ve........................................ medeniyetlerini ön plana çıkarmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde dilde sadeleşme hareketinin temel sebepleri arasında sayılamaz?

A) Türkçeyi bir bilim ve sanat dili hâline getirme

B) Dil bilinci yoluyla millî bilinç oluşturma

C) Dil birliğini ulus-devlet anlayışının temeli olarak görme

d) Servetifünun ve Fecriati estetiğine karşı olma

e) Halk kültürüne yönelme ve halkı eğitme4. Aşağıdaki isimlerle eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.

TÜM CEVAPLARI
  
                                               2.ÖĞRETİCİ METİNLER
(SAYFA 143)
                                                       HAZIRLIK
www.edebiyatfatihi.net

1.Hedeflenen okuyucu kitlesi ve amaçlar, öğretici metinlerde dilin göndersgesel işleviyle kullanılmasına, sebep olmaktadır.
2.Milli Edebiyat Döneminin sosyal ve siyasi şartları bu dönemdeki öğretici metinlerin milli, milliyetçi, tarihi, ilmi konuları işlediğini göstermektedir.
3.Bir toplumu millet yapan temel özellikler, dil ve kültür birliğidir.
4.Yaşayan Türkçe ve konuşma dili ifadeleri, döneminde konuşulan, yazılan, edebi dil ve günlük dil anlamlarını belirtmektedir.

145.SAYFA
                                                   İNCELEME

                                                   a.makale
1.METİN

145.SAYFA

1.Başka Milletler Ne yapıyor? Adlı metnin iletisi, bizim dışımızdaki milletilerin bilimsel anlamda ne yaptıklarıdır.Metindeki sözcük grupları* cümleler ve pargraflar metnin iletisini anlamlandırmak ve anlatmak için bir araya getirilmiştir.

2.Metnin amacı okuyucu bilgilendirmek.

3.Metnin ana fikri, bilimsel gelişmenin ve çalışmanın gerekliliğidir.

1.ETKİNLİK

1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metnin ana fikri ile Üç Cereyan adlı metnin ana fikri milliliğin ve milliyetçiliğin işlenmesi nedeniyle paralellik göstermektedir.

2.Grup:Yine Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metnin teması ile Benim Şiirlerim adlı metnin teması milliğin ve milliyetçiliğin işlenmesi bakımından benzerlik göstermektedir.

Bu durum aynı temanın farklı metin türlerinde işlendiğinin bir göstergesidir.

4.Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metinde dönemin tarihi ve sosyal şartlarıyla ilişkili cümleler:

Bugün mefkureci Türk genci görüyor ve duyuyor kiasrımız millet asrıdır ve aynı zamanda şuna da kanidir ki milliyetperverlik telakkisi menfi bir histen ibaret kalamaz.
Bugün muhtelif milliyetler aynı suretle çalışıyorlar...
Muhtelif milliyetlerin lisan ve mazisi hakkında XIX.asır esnasında çok mühim tetkikler yapıldı.
Filhakika sömürge siyasetinin ruhu da bundan başka bir şey değilse de ondaki iktisadi hulul, siyasi hulul ile beraber olur.
Rus hükümetinin muhtelif yerlerde Türkiyat’’ müesseseleri vücuda getirerek Türk milletini, Türk tarihini, Türk lisan ve edebiyatını tetkide çalışması ve bunun için her sene binlerce lira fedakarlık etmesi acaba ne için dir_
Bugün Türklük hakkında tetkinlerde bulunun Garp alimleri hakkımızda ne kadar iyi düşünür;tarafsız, ciddi davranırlarsa davransınlar bizim o çalışmayı iştirak şöyle dursun hatta o mesaiden bile gafil kalmamız kadar büyük bir cürüm, bu kadar tabii olmayan bir hal tasavvur edilemez.

5.Metnin tamamındaki cümleler anlam bakımından tutarlı metni oluşturan birimler olan paragraflar birbirleriyle uyumludur.
                                                2.ETKİNLİK
1.Grup:Başka Millletler Ne yapıyor? Ve Üç Cereyan adlı metinlerde Türk tarihi ve halk kültürü yoğun bir biçimde işlenmiş, bunlar sade bir dille anlatılmıştır.
2.Grup:Servet-i Fünun Dönemi metinleri ise toplumdan ve tarihten uzak, son derece ağır bir dilin kullanıldığı metinlerdir.
Bu durum tarih- kültür ve dil bakımından Milli Edebiyat Dönemi metinlerinin yoğun olduğunu, bu dönemde söz konusu değerlerin merkeze alındığını göstermektedir.
6. Başka Millletler Ne yapıyor? Adlı metinde yazar, tarihi bir bütün ve geniş hilk kitlesine bir millet nazarıyla bakmaktadır.
7. Başka Millletler Ne yapıyor? Adlı metinde anlam bakımından kapalı ya da kesinlik taşımayan ifadeler bulunmamaktadır.
Bu durum Başka Millletler Ne yapıyor? adlı metnin bir makale olması ve bilgilendirmek amacıyla yazılmasından dolayıdır.
8. Başka Millletler Ne yapıyor? adlı metin, öğretici metin geleneği ile ele alınmıştır.
9.Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ’nün fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasında ilişkiyi belirleyiniz.

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


                                                3.ETKİNLİK
1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki terimler:
Coğrafya, İçtimaiyyat, lisan, edebiyat* şarkı, masal, mesel, Şarkiyat, Türkiyat, folklar
2.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki kavramlar:
Milliyet, mefkure, milletperver, adet, itikat, mütehassıs, sömürgecilik, mestemleke, terakki

3.Grup: Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki gündelik hayatla ilgili kelimeler:
Hükumet, mesai
Metindeki bu kavramların kullanılması, metnin bilgi verme amacıyla yazılmasından dolayıdır.

147.SAYFA
2.METİN
                                                 b.Fıkra
1.Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki söz grupları, cümleler metnin iletisini vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.

2.Muharebeyi Kazananlar adlı metin haber vermek, bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

3.Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki Yürk askeri teması, Milli Edebiyat Döneminin diğer metinlerinde işlenen millive milliyetçi temalarla benzerlik göstermektedir.

4.Metinde dönemin savaş yılları anlatılmıştır.Bu bakımdan gerçekliği de bulunmaktadır.Anlatılan sahneler, metnin teması olan Türk askeri ile de paralellik göstermektedir.

                                              4.ETKİNLİK

1.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki anlaşılması zor ya da çelişkili düşünceler yoktur.

2.Grup:Metinde kullanılan ifadeler, yazarın öznel yargılarını da taşımakla beraber, yazara göre kesinlik ve açıklık taşımaktadır.

3.Grup:Metindeki kelime ve söz gruplarının seçiminde Milli Edebiyat Döneminin etkisiyle halkın anlayabiliceği sade bir dil olmasına önem verilmiştir.

                                              5.ETKİNLİK
1.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metinde tarihi ve kültürel değerleri yansıtan ifadeler:
İşte çamur içinde, barut ve kan içinde, cehennem ateşi içinde kayalara tırmanan nefer, ölüm yağmuru altında memleketini çalmaya gelenin gırtlağına atılan nefer budur.
İçimden selamlıyorum onu ve onun gibi ateş altında, duman içinde memleketi için ölmeye atılanları birden selamlıyorum.
Çınar gibi, kaya gibi, ta tabiattan gelen basit, yenilmez bir kudretle düşman akını anında varan bu çavuş, bu kuvvetli ve kudretli insan ve Türk örneği biliyor mi ki yarınki Türkiye’nin hakiki mimarı, arka kemiği, özüdür.
...biraz yadırgadıkları alafrangadan dönme bir şarkının havasına uydurmuş gidiyorlar.
Askerlerin alafranga türkülerine elindeki ip ucunu, kocaman başını da uydurarak sallıyor.
...gözlerinde belki kırmızı yemeneli, kırmızı şalvarlı bit kadın hayaliyle...
2.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeler:
Tümen, batarya, bölük, alafranga, topçu, çavuş, on beşlik mermi, şarapnel, yemeni, şalvar
Bütün bu kelime ve kavramlar
5.Yazar, verilen cümlelere göre tarihe ve hilka hamasi(kahramanlık) duygularıyla bakmaktadır.
6.Muharebeyi Kazananlar adlı metinde öğretici metin geleneğinin özellikleri görülmektedir.
7.Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmadan hareketle Halide Edip Adıvar’ın fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

150.SAYFA CEVAPLARI
3.METİN
                                                      c.Sohbet(SAYFA 150)
1.Ya Vedud adlı metnin birimleri olan paragraflar metnin iletisini anlatmak, okuyucuya aktarmak aktarmak amacıyla bir araya getirilmiştir.
2.Ya Vedud adlı metin Ya Vedudun kim olduğunu anlatmak amacıyla yazılmıştır.

                                                      6.ETKİNLİK

1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metnin teması ile Ya Vedud adlı metnin teması milli ve milleyetçi unsurları işlemesi bakımından benzerlik göstermektedir.

2.Grup:Muharebeyi Kazananlar  adlı metnin teması ile Ya Vedud adlı metnin teması milli ve milliyetçi unsurları işlemesi bakımından benzerlik göstermektedir.

Bu durum milli ve milliyetçi unsurların o dönemde yazılmış makale ve fıkra gibi türlerde de işlendiğini göstermektedir.

3.Verilen cümlelerde ülkenin bir savaş ve felaket içinde olduğu kara günlerin Türkleri ifadesiyle belirtilmektedir.Yine asırlarca payi olacağız ifadesiyle sosyal ve siyasi boyutuyla Türk milleti var olmaya devam edevektir düşüncesi belirtilmiştir.Bu durum ana fikrin dönemiyle ilişkili, dönemindeki olaylardan etkilenen bir boyutu olduğunu göstermektedir.

                                                       7.ETKİNLİK

1.Grup:Ya Vedud adlı metindeki ifadeler düşünce ve anlam tutarlılığı bakımından bir birlik göstermektedir.

2.Grup:Metindeki cümleler ve ifadeler kesinlik ve açıklık bakımından birlik göstermektedir.

3.Grup:Ya Vedud adlı metindeki terimler, kavram ve gündelik hayatla ilişki kelimelerdir.
Sur içi, sur dışı, evliya, nur, lakap, şehit, derviş, padişah, fetih, makam, kilise vb.
4.Verilen ifade yazarın, arınmış, duru ve sade bir Türkçe kullanıldığını göstermektedir.Bu durum Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerine göre öğretici metinlerde de sade bir dil kullanıldığını göstermektedir.


5.Ya Vedud adlı metindeki tarihi ve sosyal değerleri yansıtan örnekler:

Eyüp’te bir makam olduğunu olduğunu söylemişlerdi fakat her nedense Ya Vedud’u İstanbul mezarlıklarının servilerinden yükselen bir nida sanırdım.
İstanbul’un fethinden önce, Ayasofya henüz kilise iken...
Ceddeim Türk-i Türkan Hace Ahmet Yesevi
Akşemsettin Hazretleri...
Halife Harun Reşit’in Rum Kayser’ine gönderdiği bir elçidir ki...
...Saraçhane yakınında ve Keskin Dede yakınında ve Kariye ve Fethiye yolları üerinde Şehzade Camii içre ve Zeyrekbaşı semtinde ve Unkapanı güneyinde ve çoğunlukla yeniçerilerin odaları...
Akşemsettin ve Sivaslı Kara Şemsettin...
...Şehit Kapısı’ndan geçerek şimdi Köprü dediğimiz Eminönü İskelesi’nde duruyor, oradan kayıklarla kürek çekmeden ve yelken açmadan, Haliç boyunca Eyüp’e doğru gidiyor...
...bu kara günlerin zavallı Türkleri yaşamıyoruz.

6.Yazar, verilen cümlelerde tarihi ve halk kültürünü hamasi duygular yanında, menkıbevi ve destansı bir anlayışla değerlendirmektedir.

Bu özellik Yahya Kemal’in tarihe ve halka bir bütün olarak baktığını, maddi ve manevi inanç ve kültür unsurlarıyla birlikte değerlendirdiğini göstermektedir.
Yahya Kemal’in tarihe bakış anlayışı, tarihi roman yazarı Walter Scott’ın etkisiyle belirginleşmiştir.Bunu tüm şiir ve düz yazılarında görmek mümkündür. Onun kökü mazide olan atianlayışı bunun en güzel ifadesidir.7.Ya Vedud adlı metin öğretici metin geleneğiyle kaleme alınmıştır.

151.SAYFA CEVAPLARI

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

8.Okuduğunuz ve metin ve yaptığınız araştırmadan hareketle Yahya Kemal Beyatlı’nın edebi ve fikri yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Yahya Kemal Beyatlı’nın kültür hayatımızdaki yerini ve önemini sözlü olarak ifade ediniz.

YAHYA KEMAL BEYATLI KÜLTÜR HAYATIMIZDA YERİ VE ÖNEMİ , FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

4.METİN
1.Atatürk Milliyetçiliği adlı metne göre, milliyetçilik milli bir değerler sistemidir, milli benliğe sahip çıkmaktır.Bu yönüyle kafatasçılık olan ırkçılıktan ayrılır.

2.Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temek özellikleri şunlardır:
Sosyal ve medeni insan hürriyetidir.
Milli benliğin bilincine ulaşmaktır.
Devletin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.Milliyetçilik ilkesi, günümüzdeki küreselleşme ile birlikte daha da önem kazanmıştır.Milli benliğin korunmasında, dıştan gelen tehlikelerin artması dolayısıyla, milliyetçilik ilkesinin çok daha güçlü bir biçimde sahiplenilmesi günümüzde zorunlu bir hal almıştır.


152.SAYFA CEVAPLARI
                                        ANLAMA YORUMLAMA
(SAYFA 152)
1.


2.Biraz Daha Hakikat ve Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi adlı metinlerde toplumsal yönü bulunmayan temalar ele alınmış, ağır dille işlenmiştir.

“Başka Milletler Ne Yapıyor?” adlı metin ise milli bilinci ele almış ve sade bir dille işlenmiştir.Yapı bakımından her üç metinde de birim olarak paragraf kullanılmıştır.

3.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin en belirgin ayırıcı özelliği sosyal, tarihi, fikri ve ilmi temaları sade bir dille, doğal bir söyleyişle ifade etmeleridir.

4.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan milli ve milliyetçi anlayış çerçevesindeki ana fikirler günümüzde de ele alınmaktadır.

5.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan ana fikirlerden biri etrafında bir yazı kaleme alınız.

6.Milliyetçilik ilkesi, toplumu ve devleti, bir arada tutması, bir bütün haline getirmesi yönüyle çok önemli bir işleve sahiptir.

153.SAYFA CEVAPLARI
                                          
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1.(Y)
   (D)
   (Y)
2....İslam sonrası Türk..   ...Osmanlı...
3.Doğru cevap D seçeneğidir.
4.

5.Atatürk bu sözüyle, milli benliğine sahip çıkmayan milletlerin çözülmesi, birlik ve beraberliklerini kaybetmesi çok kolay olduğu için, diğer milletler tarafından kolayca esaret altına alınabileceğini anlatmaktadır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

11 yorum

Güzel paylaşımlar teşekkürler admin ders öncesi konuya hazırlık iyi oluyor...

emekleriniz boşa gitmiyor emin olabilirsiniz.Cok faydalı bir site tebrik ediyorum.

ödevimi yapmama yardımcı oldu teşekkürler

tesekkürler, ama tam olmuyor sanki

hep yanlış cevaplar yayımlıyorsunuz

elinize sağlık cevaplar çok işime yaradı

elinize sağlık

Elinize sağlık derslerde çok yardımcı oluyor.

bazı yerlerde yanlışlılar olsa da gerçekten çok faydalı ve başarılı bir site. Emeği geçenlere saygılarla ...

Neresi yanlış ya , hepsi doğru, süper bence...

bizim 2015 2016 kitabımızla hic bir alakası yok

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!