Divan Şiirinde Kaside Türünde Eser Vermiş Önemli Sanatçılar ve Eserleri

Bu yazımızda divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçıları ve eserleri yer alıyor.

 Divan Şiirinde Kaside Türünde Eser Vermiş Önemli Sanatçılar ve Eserleri

  • Ahmet Paşa➧ "Güneş" ve "Kerem" kasîdeleri
  • Şeyyad Hamza:  14. yüzyıl şairi olan Şeyyad Hamza;  Hz. Peygamberin vefatıyla ilgili kaleme aldığı naat türü kasideleriyle şöhret bulmuştur.
  • Baki➧ Sadrazam Ali Paşa adına yazdığı bahariye ve Mehmed Çelebi'nin övgüsüne sünbül kasidesi başta olmak üzere toplam 27 kaside yazmıştır. edebiyatfatihi.net
  • Fuzuli➧ Divanı 'nda 37 kaside olduğu bilinmektedir. Bunlar; dönemin padişahlarına, devletin ileri gelenlerine ve meşhur Bağdad Seferi'ne katılan pek çok kişiye yazdığı kasidelerdir. Söz konusu kasidelerin içinde en meşhur olanları ise; sabii, olur, hançer, Hz. Peygamberin övgüsüne sunduğu su ve Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı gül redifli kasideleridir.
  • Hayali Bey➧ 27 adet kasidesi vardır. 
  •  Nev'i➧  Kasidenin Türk edebiyatında gelişmesine büyük katkısı olan 16. yüzyıl divan şairlerinden Nev'i'nin Divanı'nda yaklaşık 50 kaside vardır. 
  • Nef'î➧ Tam bir kaside üstadıdır. 59 kaside söyleyen Nef''i' nin meşhur kasidelerinin başında, Sadrazam Murad· Paşa'ya sunduğu "olur" redifli kasidesi; Sultan Murad'a yazdığı Bahariye'si;  Sultan Osman'nın Lehistan Seferi'ne söylediği "Aferin ey rüzgarun şeh-süvar-ı safderi 'Arşa as şimden geru tiğ-i süreyya-cevheri" matlalı kasidesi; Sultan Ahmed'i medh ettiği ve Edirne'nin kışını anlatan şita'iyyesinin yanı sıra IV. Murad'ın Ağa Alacası adlı atını abartılı bir şekilde övdüğü kaside-i rahşiyyesi de vardır.
  • Naili➧ Divanı'nda 35 kasidesi vardır. 
  • Nedim➧ Bütün şiirlerini topladığı Divan'ı beş kez basılmıştır. Divanı'nın son baskısında yer alan 38 kasidenin çoğunu dönemin padişahı Sultan m. Ahmed'e, Sadrazam Şehid Ali Paşa ve Damad İbrahim Paşa'ya sunmuştur. 183 kasidesi vardır. 
www.edebiyatfatihi.net


YÜZYILLARA GÖRE EN ÜNLÜ KASİDE ŞAİRLERİ

14-15. Yüzyıl: Ahmedi, Şeyhî,  Necâtî Bey, Mesîhî divan şiirinin ilk önemli kaside şairleridir.
16. Yüzyıl: Hayalî, Fuzûlî, Bâkî, Rûhî, Nev'î
17. Yüzyıl : Nef'î Divan  şiirinin hiciv türündeki kasideciliğin en büyük şairidir.
Diğerleri Şeyhülislam Yahyâ, Nâilî'dir. 
18. YÜZYIL: Nedîm, ve Şeyh Galib, Enderûnlu Fâzıl
19. Yüzyıl:  Âkif Paşa, Şinasî, Ziya Paşa, Namık Kemal

Kaynakça: Mustafa ÇINAR, "Kaside Nazım  Şeklinin Tarihi Gelişimi" başlıklı makalesi, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 10 Sayı: 27 (Bahar 2006)'Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar