Bu yazımızda divan edebiyatıyla ilgili özgün ve kaliteli 14 test sorusunu ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... edebiyatfatihi.net soru komisyonu tarafından hazırlanan bu test sorularını ve cevap anahtarını dilerseniz yazı altındaki bağlantıdan PDF. şeklinde indirebilirsiniz...DİVAN EDEBİYATI TESTLERİ-II

1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına verilen diğer adlardan değildir?

A) Klasik Türk edebiyatı
B) Havas edebiyatı
C) Yüksek Zümre Edebiyatı
D) Geçiş Dönemi edebiyatı
E) Saray edebiyatı

2. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının beslendiği kaynaklardan biri değildir?

A) İslami ilimler
B) İran mitolojisi
C) Türk tarihi ve kültürü
D) Roman ve hikayeler
E) Yunan mitolojisi


Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
Beni tan eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

3. Fuzûli'ye ait bir gazelden yukarıdaki  beyitle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Musammat gazel örneğidir.
B) İç kafiye kullanılmıştır.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Âşıkâne gazel örneğidir.
E) Matla beytidir.


4. Aşağıdaki mesnevilerden hangisinin sanatçısı yanlış verilmiştir?

A) Mihnet-i Keşan: Keçecizâde İzzet Molla
B) Sûrnane-Nef'i
C) Harnâme: Şeyhi
D) Garipname: Ahmedî
E) Hayrabâd: Nâbi


5. Aşağıdakilerden hangisi dörtlüklerle  kurulan divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) Tuyuğ  B) Muhammes C) Rubai D) Kıta  E) Şarkı

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su
(Günümüz Türkçesi'yle: Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî'nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası) gibi birer inci olmuştur.)
6. Su Kasidesi'nden alınan yukarıdaki beyitle iligli aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Methiye bölümünden alınmıştır.
B) Söz sanatları kullanılmıştır.
C) Şairin mahlası geçmektedir
D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Bir naat örneğidir.Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
Baş üzre yerin var
Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
Gel ey gül-i rana
7. Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammes
 B) Gazel
C) Kaside
D) Müstezat
E) Mesnevi


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama ile yay ayraç içindeki ifade birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Tarihe mal olmuş kişilerin şahsiyetleri etrafında oluşan  hikâyelerdir. (Menâkıbnâme)
B) Dini ve ahlaki bir esnaf teşkilatı olan ahiliğin kurallarını, özelliklerini anlatan eserlerdir. (Fütüvvetnâme)
C) Bir şehrin güzelliklerini anlatan yazılardır. (Şehrengiz)
D) Bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatmak için yazılan eserlerdir. (Mersiye)
E)  Yurtdışına gönderilen elçilerin ya da bunların yanlarında bulunanların gittikleri yerin durumuna ve özelliklerine ilişkin izlenimlerini, görüşlerini, olayları anlattıkları yapıtlardır. (Surnâme)Yaşamı hakkında kesin bilgiler bulunma­maktır. Bununla birlikte Beyazıt döneminde Bursa'daki Ulu Cami'de imamlık yaptığı bilinmekte­dir. Türk edebiyatında mevlit yazma çığırını aç­mış; ancak yazılan mevlitlerin hiçbirisi -----------------------  mev­lidi "Vesiletü'n-Necât" kadar ün kazanmamıştır.
9. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Yunus Emre'nin
B) Mevlana'nın
C) Süleyman Çelebi'nin
D) Hacı Bektaş Veli'nin
E) Şeyhi'nin


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Divan şiirine Türklerin kattığı nazım biçimleri "tuyuğ" ve "şarkı" dır.
B) Divan şiirinde "göz için uyak" anlayışı benim­senmiştir.
C) Divan şiirinde bireysel konulara hemen hemen  hiç yer verilmemiştir.
D) Divan şiirinde konu bütünlüğünden çok parça bütünlüğüne önem verilmiştir.
E) Divan şiirinde mazmunlar çokça kullanılmıştır.Divan edebiyatında hikemi şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve "Surname" adlı iki eseri daha vardır.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nef'î
B) Nâbî
C) Bağdatlı Ruhî
D) Ahmedî
E) Necati


Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyüz cânâ
Mahabbet mülkünün sultân-ı âli-şânıyüz cânâ
13. Beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye
B) Tam Kafiye
C) Zengin kafiye
D) Tunç Kafiye
E) Cinaslı kafiye


14. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait değildir?

A) Beng ü Bade
B) Divan-ı Hikmet
C) Siham-ı Kaza
D) Divan-ı Kebir
E) Garib-name Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar