Leyla İle Mecnun Mesnevisi Ahenk Unsurları, Ölçüsü, Kafiye ve Redifleri, Söz Sanatları

 Metinde ahenk, kafiye, redif, aruz ölçüsü, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmıştır.

Ölçüsü: Aruz ölçüsü (“mefûlü mefâilün fe-ûlün kalıbı”)(Leyla İle Mecnun Mesnevisi'nin  başlangıç bölümünden alınan beyitlerdeki kafiye ve redifleri gösterip beyitlerin günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş halini de ekledik)

1.Mektebde anunla oldı hemdem
Bir nice melek-misâl kız hem  ("em" tam kafiye)

(Günümüz Türkçesiyle: Mektepte onunla bir çok melek gibi kız, arkadaş oldu.)

2. Bir saf kız oturdı bir saf oğlan
Cem’ oldı behişte hûr u gılmân  ("an" tam kafiye)

Günümüz Türkçesiyle: Bir sıra kız oturdu, bir sıra oğlan… Sanki Cennette huriler ve gılmanlar toplanmıştı.)

3. Oğlanlara kızlar olsalar yâr
Aşkda bulunur revâc-ı bâzâr  ("âr" zengin kafiye)
(Günümüz Türkçesi: Kızlar oğlanlara yar olsalar aşkın pazarında değeri artar.)

4. Kız nergis-i mest edüp füsûn-sâz
Oğlana satanda şîve vü nâz ("âz" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi: Kızlar mest gözleri ile büyüler yaparak oğlanlara işve ve naz satarlarsa) 

5. Oğlan nice sabr pîşe kılsun
Ver sabrı hem olsa nîşe kılsun ("kılsun" redif; "îşe" zengin kafiye)

Günümüz Türkçesi: Oğlanlar nasıl sabırlı davransınlar; sabırları bile olsa ne yapsınlar?..

6. Ol kızlar içinde bir perî-zâd
Kays ile muhabbet etdi bünyâd ("âd" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi: O kızlar içinde peri kızı gibi birisi Kays ile muhabbet kurdu.)

7. Bir turfa sanem ki akl-ı kâmil
Gördükde anı olurdı zâ’il

(Günümüz Türkçesi: Öyle put gibi benzersiz bir güzeldi ki olgun akıl onu görse aklı başından giderdi.)

8. Zülfeyn-i müselseli girih-gîr
Cân boynına bir belâlı zencîr ("îr" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi:  Dalgalı zülüfleri canın boynuna (dolanmış) halka halka belalı bir zincir gibiydi.)

9. Ebrûsı hamı belâ-yı uşşâk
Hem cüft letâfet içre hem tâk ("âk" zengin kafiye)

( Günümüz Türkçesi: Yay gibi kaşları aşıkların belâsı idi; bir çiftti, ama güzellikte tekti)

10. Her kirpiği bir hadeng-ı hûnrîz
Peykân-ı hadengi gamze-i tîz ("îz" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi: Her kirpiği bir kan dökücü ok; o okun sivri ucu da keskin gamzesi idi.)

11. Deryâ-yı belâ cebîn-i pâki
Çîn-cünbiş-i mevc-i sehm-nâki  ("-i" redif; "âk" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi: Pâk alnı belâ deryası; alın kırıştırması da ( o denizin ) korkunç dalgaları idi.)

12. Çeşm-i siyehine sürmeden âr
Hindûsına hem giriftâr  ("âr" tunç kafiye)

(Günümüz Türkçesi: Siyah gözü için sürme bir ar ( vesilesi ) idi ve sürme, kara benine tutkundu.)

13. Ruhsârına reng-i gâzeden neng
Hergiz ana gâze vermemiş reng ("eng" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi: Yanağı için allığın rengi bir utanma (sebebi) idi ve allık asla ona aldatıcı bir renk vermemişti.)

14. Göz merdümeginden olsa hâlî
Göz merdümegi olurdı hâli ("âlî" zengin kafiye)

(Günümüz Türkçesi:  Eğer göz, bebeğinden mahrum kalsa, onun yüzündeki ben ( insanın ) göz bebeği olurdu.)

15. La’l ü dürri gösterürdi her dem
Evrâk-ı gül içre akd-ı şebnem ("em" tam kafiye)

(Günümüz Türkçesi: La’l dudakları ve inci dişleri, her an gül yaprakları üzerinden bir dişi şebnem manzarası gösterirdi.)Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar