12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı, Ders Destek Yayınları Cevapları, Sayfa 13

Sayfa 13

1.ETKİNLİK

Bu metnin felsefi bir düşünce üzerine oluşturulduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle edebiyat ile felsefenin benzer ve farklı yönlerini defterinize yazınız.

Cevap: Söylenebilir, metin varoluşçuluk felsefesiyle örtüşmektedir.  Roman karakteri C.’nin verdiği örnek  iç dünyasındaki karmaşayı, çatışmayı, arayışı, karşı olmayı, yabancılaşmayı somutluyor.  edebiyatfatihi.net

Edebiyat ile felsefenin benzer ve farklı yönleri:

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki Ortak Noktalar

1-İkisi de dil üzerine inşa edilmiştir.
2-İnsanı ilgilendiren hemen her şey hem edebiyatın hem de felsefenin konusudur.
3-Edebiyat da felsefe de bireysel bir çabanın ürünüdür.
4-Edebiyatta da felsefede de hayal gücü vardır. Fakat felsefecinin hayal gücü edebiyatçınınkinden az değil yer yer daha fazla olabilir. Felsefecinin hayal gücü matematikçininki gibi soyuttur.
5-Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi kimi felsefeciler eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır.


Edebiyat İle Felsefe Arasındaki Farklar

(Bu kısımda bilgilerin kaynağı: www.cerezforum.net)

1-Edebi eserde üslup estetik zevk önemli olduğu için esere yazarın üslubu estetik zevk anlayışı yansımakta,yazarın kişiliği eserde bulunmaktadır.Felsefi eserde ise amaç estetik zevk olmadığı için kullanılan sil soyut ve kuru bir dildir.Dolayısıyla akıl yürütmelerle doludur.
2-Felsefi eser evrenselleştirilebilen bir içerikle karşımıza çıkar.bir edebi eserde ise ele alınan bir bireyin yaşam ve düşünceleridir.
3-Edebi eserler olayla belli zaman ve mekanlarla sınırlıdır,felsefi eserlerde ise zaman ve mekanlarla sınırlı kalmayıp yazarın kişiliğinden bağımsızdır.
4-Felsefede konu ve sorular bellidir,edebiyatta ortada çözülmesi gereken hazır sorular yoktur,edebiyatçı kendi sorularını kendisi yaratmak zorundadır.
5-Edebiyat bir sanat türüdür ve zevk içindir,bundan dolayı edebiyatta dil gösterişli olabilir.Edebiyat pek çok kişiye hitap eder ve onlara edebi-estetik bir zevk vermeyi amaçlar.Edebiyatta tek bir tarz ya da ideal bir tarz yoktur ama felsefe için ideal bir felsefi tarz olmalıdır.Çünkü felsefe açık anlaşılabilir bir dil kullanmalıdır.
6-Felsefe için düşünceyi anlatmanın tek bir yolu vardır.O da felsefi temellendirme yoludur.oysa edebiyatçı için birden çok yol söz konusudur.
7-Felsefi eser soyut edebi eser somuttur.
8-Edebi metinlerin arka planlarında bazı düşünceler yatar.Bu düşünceler felsefi metin yalınlığıyla değil değiştirilerek anlatılır.Sayfalarca süren bir edebi metnin arkasında bir iki kelimelik felsefi bir düşünce olabiliri.bu da Felsefenin yalınlığını gösterir.
9-Edebi dil hem söz varlığı bakımından hem de sözlerin iç yapıları açısından zengindir.Edebiyat dilinde söz üstün bir tasarım gücüyle donanmıştır.Felsefe dilinde sözün tasarım gücü en aza iner.
10-Edebiyatta düşünceden daha çok duygu hakimdir.Felsefe ise düşünceyi duygudan arındırmaktadır.Bu anlamda felsefe yapmacıktır,hayata aykırıdır.
11-Edebiyat kavram çözümlemelerinden uzaklaşarak olayları somut bir hale sokmak suretiyle felsefenin soyutluğunu giderir.
12-Edebiyatçı insana bir bütün olarak yaklaşır,İnsanı alır,başka kalıpların içine sokmak,İnsanı birtakım sınıflara yerleştirmez.Felsefe bunu yapmak mecburiyetindedir.Felsefe tümelcidir.

DİL BİLGİSİ

1) a) Felsefe, bu ilişkiler sisteminin neden ve köklerini araştırır; bunları tanımlar.
b) Söz gelimi bilinen en önemli felsefecilerden Aristoteles, Immanuel Kant ve Hegel’in eserleri,
edebiyat eleştirisi ve teorisi açısından etkili olmuştur.

Bu cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılış gerekçelerini belirleyiniz.

Cevap: a) Virgül, yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmıştır.
Noktalı virgül: Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

b) Virgül işareti eş görevli sözcüklerin arasına konmuştur.

2) Edebiyat hangi oranda felsefileşir veya felsefe hangi oranda edebîleşir sorularını tartışırken
bu konuda bir değerlendirme yapan Taşdelen şunları söylemektedir: "Bir sanat eseri, yarattığı tipin
gücü, derinliği, evrenselliği ve insan varoluşunu temsil etme kapasitesi ölçüsünde güçlüdür." İşte bu
noktada edebî eser, kendisi değil, içeriğindeki unsurlar bakımından felsefeden yararlanır.

Bu metinde geçen terim ve kavramları belirleyiniz. Bunları, gündelik dildeki karşılıklarıyla
birer cümlede kullanınız.

Cevap: 
Terimler: Tip, varoluş, edebi eser
Kavramlar: evrensellik, felsefileşmek...

3) Dünyadaki önemli düşünce hareketlerinin arka planını edebiyat eserleri hazırlamıştır.

Bu cümledeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

Cevap: Altı çizili ifadeyle, düşünce hareketlerini hazırlayan bağlam, koşul ya da durumlar anlatılmak istenmiştir. edebiyatfatihi.net ➜Özgün ve Kaliteli


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar