Sorumluluk Sınavlarında Hangi Konulardan Soru Çıkar?

edebiyatfatihi.net

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk ve son haftası içerisinde iki alan öğretmeni bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılıyor.

Bu yazımızda edebiyat ve dil/anlatım derslerinin sorumluluk sınavlarında hangi konulardan soru çıktığından bahsettik... Konuların altında örnek sınav sorularını ve cevaplarını da bulabilirsiniz...

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi önceki senelerde birleştirilmişti. Değişen müfredatla bu derse yeni konular eklendi...



9.SINIF YENİ MÜFREDAT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI KONULARI

ğ. Metin ve Şair

4.Ünite



5.Ünite

6.Ünite

7.Ünite

8.Ünite
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI ESKİ MÜFREDAT KONULARI

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin

II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk
c.Şiir Dili
ç.Şiirde Yapı
d. Şiirde Tema
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
f. Şiir ve Gelenek
g. Yorum
ğ.Metin ve Şair

2. Şiir Okuma
3. Manzume ve Şiir

III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar

3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana). (bu madde kaldırıldı)
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
Tiyatro Terimleri Sözlüğü

IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)
c. Ana Düşünce
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlam
f. Metin ve Yazar
g. Yorum
2. Öğretici Metinleri Okuma
a. Tarihî Metinler
b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI ÖRNEK SORUMLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLA


9.SINIF DİL VE ANLATIM ESKİ MÜFREDAT KONULARI

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

İletişim
İnsan, İletişim ve Dil
Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

Dillerin Sınıflandırılması
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

Türkçenin Ses Özellikleri
Telaffuz (Söyleyiş)

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

Kelimede Anlam ve Kavram
Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
Kelimelerde Anlam Değişmeleri
Kelime Grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

Cümlede Anlamın Oluşumu
Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
Haber Cümleleri
Dilek- İstek Cümleleri
Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

Anlatım Birimi Olarak Paragraf
Paragrafta Yapı
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
Metin ve Paragraf


9.SINIF DİL VE ANLATIM ÖRNEK SORUMLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLA

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KONULARI

Edebiyat-Tarih İlişkisi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Destan Dönemi
Sözlü Edebiyat   
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)       
Sagu       
Koşuk   
Olay Çevresinde Oluşan Metinler       
Destan
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
Kutadgu Bilig       
Atabetü’l-Hakayık       
Divan-ı Hikmet       
Divanü Lugati’t-Türk
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)   
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)       
İlahi       
Nefes       
Gazel   
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler          
Battalname       
Dede Korkut Hikâyeleri       
Danişmend name       
Mesnevi   
Öğretici Metinler          
Tasavvufi Metinler       
Nasrettin Hoca Fıkraları

XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
Divan Şiiri             
Gazel           
Kaside             
Rubai             
Şarkı             
Tuyuğ             
Murabba             
Terkibibent       
Halk Şiiri               
Anonim Halk Şiiri                 
Mani                 
Türkü             
Âşık Tarzı Halk Şiiri                 
Koşma                 
Semai             
Dini Tasavvufi Türk Şiiri                 
Methiye

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Halk Hikâyeleri                 
Mesnevi             

Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)

Karagöz
Meddah
Orta Oyunu

Öğretici Metinler

Tezkire                 
Seyahatname
İlmi Eserler

ÖRNEK SORULAR VE CEVAPLARI AŞAĞIDA


10.SINIF DİL VE ANLATIM ESKİ MÜFREDAT KONULARI
I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
Sunum
Tartışma
Panel
II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
Anlatıma Hazırlık
Anlatımda Tema ve Konu
Anlatımda Sınırlandırma
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
Anlatımda Anlatıcının Tavrı
Anlatımın Özellikleri
Anlatımın Oluşumu
Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
Öyküleyici Anlatım – İsim
Betimleyici Anlatım – Sıfat
Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım – Zamir
Destansı (Epik) Anlatım – Fiil
Emredici Anlatım – Fiilimsi
Öğretici Anlatım – Zarf
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Kanıtlayıcı Anlatım
Düşsel (Fantastik) Anlatım – Edat
Gelecekten Söz Eden Anlatım – Bağlaç
Söyleşmeye Bağlı Anlatım – Ünlem
Mizahi Anlatım

ÖRNEK SORULAR

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar