11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 116-117, Fecriati Şiiri

Sayfa 116

"KAMERLE" ŞİİRİ/TAHSİN NAHİT

1. Metnin nazım birimi nedir? Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?
Cevap: Nazım birimi dizedir.  Ahenk aruz ölçüsü, kafiye, redif, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmıştır. Tüm kafiye ve redifleri için tıklayınız 

2. Metnin birimleri hangi tema etrafında bir araya gelmiştir? Metnin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir?

Cevap: Metnin birimleri "aşk, kadın" teması etrafında bir araya getirilmiştir.  Metnin teması aşk, üzüntü, özlem gibi gerçekliklerle ilgilidir. 

3. Metnin dil ve anlatım bakımından öne çıkan özellikleri nelerdir?

 Cevap: Şiirde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların (muzlim, mestur, müteessir, mülhem, mader-i his, nur-ı sayen, umk-ı kalbim vb.) kullanıldığı süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır

4. Metnin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade ediniz.
Cevap: Yorum sizin

5. Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
İlk şiirlerini Tahsin Nahide adıyla 1905 yılında Selânik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlamıştır. 
Son şiirlerini 1918 yılında "Tahmis-i Gazel-i Yahya Kemâl" adıyla Şâir ve 1919 yılında "Tahmis-i Gazel-i Cenâb-ı Nedim" adıyla da Şâir Nedim dergilerinde yayımlamıştır. 
Fransız sanatçılarından ve Türk edebiyatından en çok Ahmet Haşim'den etkilenmiştir.
Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
Dil anlayışı bakımından Servet-i Fünûn edebiyatında olduğu gibi konuşulan sade dilden çok, eski kelimelerin bolca kullanıldığı Osmanlıcayı tercih etmiştir.
Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
“Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
Tahsin Nahit, genellikle şiirlerinin tümünde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yalnız "Koşma" 8 adlı şiirini hece vezniyle yazmış olup, dizelerin hece sayısı on birlidir (6+5).
Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır. edebiyatfatihi.net hazırladı

ANLAMA VE YORUMLAMA
1. Metinden hareketle metnin oluşmasını sağlayan hâkim zihniyetin ne olduğunu söyleyiniz.

Batı’daki edebiyat topluluklarını örnek alarak bir beyanname ile sanat görüşlerini halka duyuran Fecriaticiler Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmeyi amaçlamışlar fakat bu amaçlarını gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır. 


3. Etkinlik:
Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Sayfa 117

Okuduğunuz Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait metinle Tahsin Nahit’in “Kamerle” adlı metnini
• Dil özellikleri
• Ahengi sağlayan unsurlar açısından karşılaştırarak sözlü olarak ifade ediniz.


Cevap:  Dil Özelllikleri: Her iki şiirde de  Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların (muzlim, mestur, müteessir, mülhem, mader-i his, nur-ı sayen, umk-ı kalbim, mah-ı girizan, kevkeb-i hicran, hıyaban-ı telaki...) kullanıldığı ağır, sanatlı ve imgeli bir dil kullanılmıştır.

Ahengi Sağlayan Unsurlar: Her iki şiirde de aruz ölçüsü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans gibi ahengi sağlayan ögeler kullanılmıştır.

 4. Etkinlik:

İncelediğiniz “Kamerle” adlı şiir ile 91. sayfadaki “Elhân-ı Şitâ” adlı şiiri aşağıdaki ölçütlere
göre karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

• Nazım birimi: Kamerle→Dize.... Elhanı- Şita→ Bent,Beyit,Dörtlük
• Uyak şeması: Kamerle→ aabaaacc/ Elhan-ı Şita → aabb / cdcdb /....
Uyak türleri: Kamerle → genelde tam uyak Elhan-ı Şita→ tam ve zengin uyak
• Söz sanatları: Kamerle teşbih-istiare vb. Elhan-ı Şita → teşbih, istiare, teşhis vs...
• Tema: Kamerle → aşk-kadın .... Elhan-ı Şita → Kar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Fecr-i Âti Topluluğu’nun üyeleri sanat görüşlerini “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözüyle ifade
etmişlerdir. (D )• Fecr-i Âti şiiri, Edebiyat-ı Cedide Dönemi şiirinden etkilenmemiştir. (Y )
• Fecr-i Âti şiirinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. (D)

www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Fecr-i Âti şairleri sembolizm  ve parnasizm akımlarından etkilenmişlerdir.
• Fecr-i Âti Topluluğu’nun sanat anlayışını devam ettiren tek şair  Ahmet Haşim'dir
• Fecr-i Âti şairleri eserlerinde Arapça  ve Farsça dil kurallarına göre
yapılmış tamlamalara geniş ölçüde yer vermişlerdir.

3. E) Siyasal yönetimin baskısı

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar