Bu yazımızda 11.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı çalışma sorularını cevaplarıyla bulabilirsiniz...Faydalı olması dileğiyle...


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILIYA HAZIRLIK  SORULARI ve CEVAPLARI
1) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.1. Tanzimat edebiyatının en üretken yazarı olan A.Mithat Efendi…… romanlarında ve hikâyelerinde “deyip de geçmeyelim” diye başlayan ve olayın akışını kesen yığınla bilgi verir.

2. “Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Zoraki Tabip, Afife Anjelik” adlı eserler …tiyatro…. türünde yazılmıştır.

3. Namık Kemal’in …İntibah… romanında Ali Bey adında bir gencin Mahpeykar adlı bir kadına olan aşkı ve entrikalarla dolu yaşamı anlatılmaktadır.

4. Divan edebiyatında eski edebiyatı savunan tek sanatçı olan Muallim Naci, Demdeme. adlı eserini R. Mahmut Ekrem’in eserine karşılık yazmıştır.

5. İlk realist yazarlarımızdan olan Samipaşazade Sezai …Sergüzeşt… romanında Dilber adlı bir cariyenin serüvenini anlatmaktadır.

6. .....Tercüman-ı Ahval.....Tanzimat edebiyatının sembol gazetesidir.

7. Tanzimat döneminde eleştiri daha çok .eski...-.....yeni.. çatışmasıyla devam etmiştir.

8. Tanzimat döneminde ....Beyoğlu... Avrupa'dan getirilen yeniliklerin ilk görüldüğü yerdir.

9. Makale ve eleştiri ...gazete.... aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

10. Namık Kemal'in ilk edebi romanı olan İntibah , ..Uyanış.... anlamına gelir.

2) Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y ) yazınız.

(D) Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir.
(D) Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı
olunacağını düşünen züppe bir tiptir.
(Y) Tanzimat döneminde ilk tiyatro eserini Namık Kemal yazmıştır.
(Y) Ahmet Mithat Efendi şair-i azam olarak bilinir.
(Y) Tanzimat romanından önce edebiyatımızda olay anlatan yazılar kaside ile yazılırdı.
( D) Tanzimat romanında realizm ve romantizm etkisi vardır.
(Y) Pandomima adlı öyküde esir bir kızın yaşadığı dram anlatılır.
(Y) Tanzimat romanında kişiler Anadolu’dan seçilen sıradan tiplerdir.
(Y) İntibah romanında natüralizm etkisi açıktır.

3) Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

ESER ADI
YAZARI
     ÖZELLİĞİ
Araba Sevdası
Recaizade M.Ekrem İlk realist roman
Zehra
Nabizade Nazım İlk psikolojik roman denemesi
Esrar-ı Cinayat
A.Mithat Efendi İlk polisiye roman
Cezmi
Namık Kemal İlk edebi roman
Küçük Şeyler
Sami Paşazade Sezai Batılı anlamda ilk hikayeler
İntibah
Namık Kemal İlk edebi roman

4. Tanzimat Edebiyatı 1.dönem ve II.dönemini karşılaştırınız.

TANZİMAT I.DÖNEM
TANZİMAT II.DÖNEM
Sanat toplum içindir
Sanat sanat içindir
Dilde sadeleşme istenmiş; ama başarılı olunamamıştır.
II.Abdülhamit’in siyasi baskılarının etkisiyle dil oldukça ağırlaşmıştır.
Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır; ama içerikte değişiklik yapılmıştır.
Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmakla birlikte bunlar terk edilmeye başlandı. Batılı nazım şekilleri de kullanıldı.
Hece ölçüsünü savundular; ama aruzu kullandılar.
Aruz ölçüsünü kullandılar; ama heceyle yazılan şiirler de vardır.
Makale, eleştiri, roman, hikaye gibi türler ilk kez bu dönemde verilmeye başlandı.
Bu türlerin daha başarılı örnekleri verilmiştir.
Klasisizm ve romantizm etkilidir.
Realizm ve natüralizm etkilidir.
Edebiyat toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldı.
Estetik ve sanat değeri daha yüksek eserler verildi.
Hak, hukuk, adalet, hürriyet, cariyelik, Doğu-Batı çatışması, yanlış Batılılaşma gibi toplumsal temalar işlenmiştir.
Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konulara dönülmüştür. 
Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.
Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
Eserler teknik bakımdan kusurludur.
Teknik bakımdan daha sağlam eserler verilmiştir.

5.  İntibah romanıyla ilgili soruları cevaplayınız.

a) Romanın teması nedir?

Yanlış kadını sevmenin doğurduğu yıkımlar

b) İntibah romanındaki romantizm akımının etkileri nelerdir?

Romanın başında yer alan uzun Çamlıca tasviri romantizm etkisidir.
Toplumu düzeltmeye çalışmaya amacı taşıması,
Duygunun ön planda olması,
Romantizmin etkisiyle trajik bir sonla biten olayların sonucunda kötüler cezalandırılması
Romantizm akımının etkisiyle romanda iyi ve kötü karakterler çizilmesi...

c) Metindeki zaman ve mekânlarla destan ve mesnevilerdeki zaman ve mekânları karşılaştırınız.

Romandaki zaman ve mekan destan ve mesnevilerdeki gibi  yapıyı oluşturan bir unsurdur ve olayların yaşandığı yeri ve zamanı gösterir. 

d) İntibah romanın ana kahramanları kimlerdir? Belirgin özelliklerini yazınız.

ALİ BEY : Yirmi bir, yirmi iki yaşlarında yakışıklı bir delikanlıdır.Sarı benizli, kızların dikkatini çeken bir tiptir. Mahpeyker’in ona vurulmasının tek sebebi de onun bu karşı konulmaz çekiciliğidir.

MAHPEYKER : Boyu posu gayet düzgün, siyahımsı samur saçlı, ince düz kaşlı noktalı yeşil gözlü, çekme burunlu, ufacık ağızlı, kor dudaklı bir kadındır. 

e) İntibah romanın özelliği nedir?
İlk edebi romanımızdır.

6) Tanzimat edebiyatı 1.dönem  roman türünün özellikleri nelerdir?

Teknik açıdan eserler kusurludur.
Romantizmden etkilenilmiştir.
Konu olarak genellikle yanlış batılılaşma işlenmiştir.
Yazarlar romanın akışını kesip, konu ile ilgili kendi düşüncelerini savunmuşlar ve bu şekilde okuyucuya ders vermeyi amaçlamışlardır.
Karakterler tek yönlü olarak seçilmiş iyiler daima iyi,kötüler daima kötüdür.
Eserlerin sonunda iyiler kazanır ve ödülünü alır, kötüler de kaybeder ve cezalandırılırdı.
İlk görüşte aşk, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir.

7) Tanzimat dönemi Türk romanlarında tarihi ve sosyal konularının işlenmesinin sebepleri nelerdir ?

Tanzimat dönemi romancıları halkı eğitmeyi, aydınlatmayı ve bilinçlendirmeyi amaçladıkları için tarihi ve sosyal konuları işlemişlerdir.

8) II.Dönem Tanzimat tiyatrosunun özellikleri nelerdir?

Bu dönemde tiyatro şartlardan dolayı önemini yitirmiştir.
Tanzimat edebiyatının ikinci dönem tiyatro yazarları ise tiyatronun estetik ve edebî değer taşıyan bir tür olduğunu düşünerek, birinci dönemden farklı bir tiyatro anlayışı yaratmışlardır.
Daha ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlar, sahnelenmesi zor olan konuları işlemişler,"Okunmak için tiyatro" anlayışını getirmişlerdir
Tiyatrolarda uzun diyalog ve konuşmalara yer verilmiştir.
Tiyatrolarda dil ağırlaşmış dolayısıyla tiyatrolar, halkı eğitme amacı işlevinden uzaklaşmıştır.
Uzun diyalog ve konuşmalar da bu dönem tiyatrolarında görülen önemli bir özelliktir.
Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatroda ön plana çıkar. Abdülhak Hamit Tarhan'ın oyunlarında olağanüstülükler ve süslü anlatım göze çarpar.
Tanzimat II. Dönem tiyatrosunda oyunlarda felsefi, İslami ve tarihi konulara ağırlık verilir.
Tanzimat II. Dönem tiyatrosunda dil oldukça ağırdır.

9) Modern (Batılı tarzda) hikâyenin Türk edebiyatında ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.

Türk edebiyatında  destanlar, halk hikâyeleri , ve masallarla eski bir temeli olan hikaye ,  14. ve 15. yüzyılda “Dede Korkut Hikayeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır.
19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; “Kıssadan Hise” ile bu türü geliştirmiş, Sami Paşazade Sezai : “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin’le kazanmıştır.10. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat'ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Şinasi - Recaizâde Mahmut Ekrem - Namık Kemal
B) Ziya Paşa - Abdülhak Hâmit - Şemsettin Sami
C) Namık Kemal - Tevfik Fikret - Muallim Naci
D) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal
E) Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Muallim Naci

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Kemal'in ortak bir yönü değildir?

A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk döneminden olmaları
B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri
C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve Batılı tarzda eserler yazmaları
D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından Batı şiirinin etkisinde olmaları
E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır?

A) Edebiyatımızda popüler roman tarzının öncüsü Ahmet Mithat Efendi'dir.
B) Türkiye'de basın hayatı resmi bir gazete olan Tercüman-ı Ahval ile başlar.
C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.
D) İlk edebi romanımız olan "İntibah" Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar