11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 84-85-86 Cevapları

Sayfa 84

1. Metnin yazarı hangi düşünceleri savunmaktadır? Bu düşünceler hangi ana düşünce etrafında bir araya getirilmiştir?

1.
Ahmet Mithat Efendi'nin  "dekadanlık" iddiası Servetifünun sanatçıları tarafından reddedilmiştir.
Ahmet Mithat Efendi'nin iddia ettiği "dekandanlık" gerçekte yoktur ve kimse böyle bir sıfatı kabul etmemiştir. Bunun için de olmayan bir şeye itiraz etmek akıl dışıdır.
Servetifünun edebiyatını anlamayanlar olduğu gibi anlayan ve zevk alan birileri de mevcuttur.
"Servetifünun yazarlarının eserleri taklittir" görüşü hiçbir kanıtı olmayan bir iddiadır.
Garip olduğu iddia edilen on on beş tamlama için bütün Servetifünun edebiyatı mahkum edilemez. 

Bu düşünceler "Servetifünun ve yenilik" ana düşüncesi etrafında bir araya getirilmiştir. www.edebiyatfatihi.net

2. Metinde savunulan düşünceler, metnin yazıldığı dönemde başka hangi edebî türlerde ele alınabilir? Söyleyiniz.

2. Eleştiri(tenkit), hatıra gibi türlerde ele alınabilir.

3. Metnin ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

3. Metnin ana düşüncesi, metnin ait olduğu sosyal ve siyasi şartlarla, Servet-i Fünun'u oluşturan şartlar dolayısıyla ilişkilidir.

4. Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz. Yazarın eserle olan ilişkisini açıklayınız.

4. Özellikle yeni edebiyatı ve Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savunmuştur.
Servetifünun'un savunuculuğunu yapmış,  kendilerine yöneltilen yönetilen eleştirilere cevap vermiştir.
Servetifünun'un en önemli tenkitçisidir.

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Yazılış Amacı:

Abdülhak Hamit: Bilgi vermek amacıyla
Kahire'den: Kahire'yle ilgili gözlem ve izlenmimleri aktarmak
Tevfik Fikret: Tevfik Fikret'le ilgili hatırayı paylaşmak
Biraz Daha Hakikat: Bilgi vermek, eleştirilere cevap vermek

Bağlı Olduğu Düşünce:

Tüm metinler bilgilendirmek, haber vermek, öğretmek düşüncesiyle yazılmıştır.

Hakim Zihniyeti:

Dönemin öğretici metinleri dönemin siyasi şartlarından dolayı  toplumdan, sosyal sorunlardan uzak ve bireyseldir. Bu durum, Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinlerinin bireysellik etrafında şekillendiğini göstermektedir.


2. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili ifadelere örnekler veriniz.

"üç birlik kuralı, Dekadanlık, mensur şiir, talep-arz, edebiyat-ı cedide" edebiyat okulu, edebi hareket, sanat, sanatkar, taklit, estetik, roman, ilerleme"

3. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden hareketle öğretici metinlerle dergiler arasında nasıl bir ilişki
olduğunu tartışarak belirleyiniz.

 Servetifünun döneminde dergiler, dönemin sanat ve edebiyat hayatına yön veren öğretici metinlerin yazıldığı,  sanatın fikri ve edebi yönünün yer aldığı birer merkez konumundadır.

4. Etkinlik:

Tanzimat Döneminin öğretici metinleriyle Servet-i Fünûn Döneminin öğretici metinlerini
aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız.
• Dil ve anlatım
• İşlenen düşünceler
• Hâkim zihniyet


5. Etkinlik:

Servet-i Fünûn Döneminin edebî zevk ve anlaşını anlatan bir yazı hazırlayarak yazınızı
arkadaşlarınızla paylaşınız.


 6. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerdeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz.

Metinler öğretici metin olduğu için ifadeler kesin ve açıktır.

 7. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
 

8. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden somut ifadelere örnekler vererek bunların nasıl kullanıldığını
söyleyiniz.

Sayfa 86

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Servet-i Fünûncular içinde başka türlerle uğraşmayarak edebî çalışmalarını yalnız edebî eleştiri alanında toplayan tek şahsiyet Ahmet Şuayip’tir. ( D)
• Servet-i Fünûn Döneminde edebî eleştiri objektif bir nitelik kazanmıştır. ( Y)
• Servet-i Fünûn dergisi Tevfik Fikret’in kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı makaleden dolayı
kapatılmıştır. ( Y)

2. Aşağıdaki  cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûncuların sanat için sanat görüşünü benimsemelerinde ...II.Abdülhamit .....
Döneminin baskıcı tutumu etkili olmuştur.
• Servet-i Fünûn Döneminin en önemli öğretici metin türleri  makale , eleştiri, 
hatıra, gezi yazısı  ve fıkradır. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metin yazarlarından biri değildir?

A) Ahmet Rasim
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmed Şuayip
D) Cenap Şehabettin
E) Tevfik Fikret

4. Servet-i Fünun dergisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin kaleme aldığı “Edebiyat ve
Hukuk” adlı makaleden dolayı kapatılmıştır?

A) Cenap Şehabettin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın


 Etkinlik:
Servet-i Fünûn Dönemine ait Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” adlı şiiri ile günümüz
edebiyatına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” adlı şiirini tema açısından karşılaştırınız (94. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar