11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 93 Cevapları

SAYFA 93

1. Metinde ahenk hangi ögelerle ve nasıl sağlanmıştır?

Aruz ölçüsü, kafiye, redif, asonans ve aliterasyonla...

2. Ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

Metindeki ahenk unsurları şiire müzikalite katmış, söyleyişi güçlendirmiştir.

3. Metinde ahengin ses akışı, söyleyiş, ritim ve her türlü ses benzerliğiyle nasıl sağlandığını açıklayınız.

Şiirde üç farklı aruz kalıbı  kullanması şiirde anlam ile ses arasında bir uyum oluşturmuştur. Şair karın yağışını hissettirmek, ses ahengini sağlamak için sesleri seçerken dikkatli davranmıştır. Ayrıca şiirde ünlü ve ünsüzler belirli bir düzene göre dizilerek şiirde müzikalite sağlanmıştır. 

4. Metnin yapı unsurları nelerdir? Metnin yapı birimleri hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

Elhân-ı Şitâ adlı şiir üç bent, iki dörtlük ve altı beyitten oluşan hem divan hem de Batı şiiri ile halk şiiri etkilerini taşıyan bir yapıya sahiptir.  Metnin yapı birimleri "kar" teması etrafında içeriği de verecek şekilde kurgulanmıştır. 


5. Metnin teması yazıldığı dönemin gerçekliği hakkında hangi ipuçlarını vermektedir?

Dönemin gerçekliğiyle örtüşüyor. Servet-i Fünun sanatçılarının çoğunda karamsarlık, hüzün bireysellik görülür. Şairin ruh halinde karamsarlık ve melankoli görülüyor. İnsanı hüzünlendiren ve derin düşüncelere yönelten doğa betimlemelerine ağırlık vermiş. Metin Servetifünun sanatçılarının genel ruh yapısını ve Servetifünun döneminin hakim zihniyetini yansıtıyor. 

edebiyatfatihi.net 

6. Metnin temasını şiir geleneğimiz açısından değerlendiriniz.

Metnin teması bireysel ve evrensel bir temadır. Şiir geleneğimiz içinde bu temada yazılan pek çok şiir vardır. 

7. Metnin sizde uyandırdığı duyguları söyleyiniz.

Ka, hüzün,  kaybolan mutluluk...

8. Metindeki kış tasviri günümüz gerçekliğini de yansıtmakta mıdır? Bu tasvirlerle resim sanatı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yansıtmaktadır, resim sanatıyla ilişkisi vardır. Şair resim gibi şiir yazmıştır. Şairin güçlü betimlemeleri vardır. Şair, kelimelerle adeta bir kış tablosu çizmiştir.


9. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime, kelime grubu ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifadeleri yeni kavram ve imajlar açısından değerlendiriniz.

"Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği."

10. Metindeki yeni kavram ve imajların kullanılma nedenini söyleyiniz.

Bu imgelerin kullanılma nedeni bireysel duyuş ve düşünüşü en yeni ve farklı biçimde yansıtma arzusudur.
11. Metinden nesir dilinin özelliklerini yansıtan ifadelere örnekler veriniz.

Metinden nesir dilinin özelliklerini yansıtan ifadelere örnekler↓
- Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyam-ı nevbaharı arar
- Kapladı bir derin sükuta yeri karlar Ki hamilşane dem-be-dem ağlar
- Bir beyaz rişe-i cenah-ı melek gibi kar Seni solgun hadikalarda arar
- Na'şın üstünde şimdi ey mürde Başladı parça parça pervaze karlar
Ki semadan düşer düşer ağlar
- Küçücük, ser-sefid baykuşlar gibi kar Sizi dallarda, lanelerde arar
- Yuvalarda -yetim-i bi-efgan!
Son kalan ma-i tüyleri kovalar karlar Ki havada uçar uçar ağlar
- Destinde ey sema-yı şita til de tildedir Berg-i semen, cenah-ı kebilter, sehab-ter ... Dök ey sema -revan-ı tabiat gunildedir; Hak-i siyahın üstüne safi şükûfeler!
- Her şahsar şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! Bir tüde-i zılal ü siyah-reng ü na-ümid ... Ey dest-i asman-ı şita, durma, durma çek Her şahsarın üstüne bir sütre-i sefid!
- Bir bad-ı hamüşun per-i safında uyuklar tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.
- Soldan sağa, sağdan sola lerzan ü girizan, Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan.
- Ezhar-ı baharın yerine berf-i sefidi, Elhan-ı tuyurun yerine samt-ı ümidi.

12. Metindeki söz sanatlarını bulunuz. Söz sanatlarının metindeki işlevini söyleyiniz.

Birinci beyitte karlar emellere ve hayallere benzetilerek teşbih; karın koşması ifadesiyle de teşhis sanatı yapılmıştır.

İkinci beyitte karın uyuklaması ifadesiyle teşhis, rüzgarın kanadı ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır.

13. Metinde doğal çevre hangi ayrıntılarıyla anlatılmıştır?

Şair doğal çevreyi olduğu gibi değil, kendi anlayış ve zevkinin süzgecinden geçirerek anlatmıştır. Kar, şa­ire göre sadece bir doğa olayı değildir. Şair, ka­rın saflığını, temizliğini ve bütün çirkinlikleri örten beyazlığını yüceltir.

14. Metinde konuşan kişiyle yansıttığı doğal görünüş arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Metinde konuşan kişi yansıttığı doğal görünüşle  kendi ruh hâlini anlatmıştır. 

15. Metinden yola çıkarak Cenap Şehabettin’in sanat anlayışı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Sanat anlayışı maddeler halinde...Tıkla

👉DİĞER SAYFALAR

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönder

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar