11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 90-91Cevapları
SAYFA 90

• Nazım birimi: bent
• Uyak düzeni: aabaaabba...
• Ölçü: Aruz ölçüsü (Mef ûlü / fâilatü / mefâîlü / fâilün (_ _ .  / _._.  / ._ _ . / _ . _ ) 
• Kelime tekrarı ve aliterasyon: kelime tekrarları "senin, sen"
Aliterasyon: İlk bölümde "n,s" ünsüzleri
b) Metindeki ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

Metindeki ahenk unsurları şiire müzikalite katmış, söyleyişi güçlendirmiştir.


c) Metinde her türlü ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle açıklayınız.

Ferda Şiirinin Kafiye ve Redifleri:


…inkılâb 
…şebâb 
…ma’kesin 
…sehâb               -âb: zengin uyak
…şitâb!                -sin: zengin uyak
…Herkesin 
…ümidisin
…âfitâb

.... pür-mihen
....müebbeden      "en" tam uyak
... bugün               "ün" tam uyak
....gördüğün
.... kızcağız            "ız" tam uyak
..... saygısız


 Metnin temasını söyleyiniz. Metnin birimleri tema etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

Metnin teması: Gençliğin görevleri, gençliğe öğüt... Metnin birimleri temayı değişik yönlerden işleyerek bir araya gelmiştir.

 Metnin temasıyla yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

II. Abdülhamit’in istibdat adı verilen baskıcı yönetim anlayışı eleştirilmiştir. Düşüncelerinden dolayı dönemin siyasetçileri ve devlet adamlarıyla ters düşmüştür. Şairin gençleri uyarmasında, vatanın duru­munu tehlikede görmesinde dönemin baskıcı politik anlayışın etkileri vardır. Ayrıca Tevfik Fikret, “Batıcılık” düşüncesini benimseyen bir sanatçıdır. Gençlerin Batı'nın ilim ve fennini ülkemize getirmesini, ülkemizin geri kalmışlıktan kurtarmasını istemektedir ve bu yüzden gençlere çok güvenmektedir. 

SAYFA 91

4. Metnin teması şiir geleneğimiz açısından bir yenilik taşımakta mıdır? Niçin?

Metnin teması, Divan şiiri geleneğinden farklıdır. Divan şiirindeki gazel, kaside gibi türlerde aşk, kadın güzelliği, özlem, devlet büyüğüne övgü gibi bireysel konular işlenirken Ferda adlı şiirde toplumsal bir konu işlenmiştir.

5. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

Korumaktadır. Çünkü geleceğin emanetçisi gençler vatan için didinerek, uğraşarak, arayarak, bularak, düşünerek ve zaman kaybetmeden çalış­malıdır. 

6. Metinden, şiir dilinin düz yazıya yaklaştığını gösteren dizelere örnekler veriniz.

Cennet kadar güzel vatanın var; şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız
Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
15 Bir göz bu nazlı çehreye — Allah esirgesin,—
16 Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?

7. Metinde doğal çevreyle ilgili tasvirler resim sanatına uygun mudur? Niçin?

8. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve kelime gruplarına örnekler veriniz. Bunların metindeki işlevini açıklayınız.

Yarın, ey ümidin parlak çehresi, titrek kucağı açık, bekli­yor, zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız, şikâyetçi ati, her organı ihtiyaç kasırgalarıyla sarsılmış bir so­yun oğlusun...”

9. Metinde kullanılan yeni kavram ve imajlara örnekler bularak bunların niçin kullanıldığını açıklayınız.

“yenilik, inkılap, yarın, mazi, âti, terakki, inhitat” Bu sözcükleri yeni bir toplum düzenini arzuladığı için kullanmıştır.


10. Metinde geçen söz sanatlarını bularak bu söz sanatlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

Bir daha yaşanmasın o cehennem; dizesinde istiare
Cennet kadar güzel yurdun var; dizesinde teşbih(benzetme)
"Cehennem ve cennet" sözcükleriyle tezat sanatı yapılmıştır.
“Yarınlar senindir; bu inkılap, bu yenilik hep senin...” dizesinde inkılap ve yenilik sözleri arasında tenasüp vardır.
Gençlik, ümidin parlak çehresine benzetilerek teşbih yapılmıştır.
Ümidin parlak çehresi sözüyle ümit kavramı kişileştirilmiştir.
Yarınlar, saf ve bulutsuz bir semaya benzetilerek açık is­tiare yapılmıştır.
Yarınların titreyen kucağını açması ise kişileştirmedir.
“Alnında yeni bir yıldız -hayır- bir ay olarak / Ufuklara doğ” dizesinde yeni bir ay ve yıldız sözleri Osmanlı Devleti’nin geçmişteki ihtişamını ve başarılarını işa­ret etmektedir. Bu sözlerle hatırlatma (telmih) sanatı yapılmıştır.
"Cehennem ve cennet" sözcükleriyle tezat sanatı yapılmıştır.
Vatan kavramı, neşeli ve güzel bir kıza benzetilerek hem teşbih hem de kişileştirme yapılmıştır.

11. Metinde anlatılan doğal çevre gerçekliğe uygun mudur? Doğal çevrenin hangi özellikleri dikkat çekmektedir?

Saf ve bulutsuz seherli bir sema ifadesi, zümrüt bakışlı….kızcağız… gibi betimlemelerde gerçek bir manzarayı yanstımayı değil benzetme ve soyutlaştırma yoluyla duygu ve düşüncelerini yansıtmayı amaçlamıştır. 

12. Metinde gençlere seslenen kişi kimdir? Bu kişi gençlerden neler beklemektedir?

Şairdir, vatanını sevmelerini, korumaları, çok çalışmalarını bekliyor.


13. Metinde konuşan kişinin beklentilerine katılıyor musunuz? Niçin?

Evet, çünkü vatan ancak genç insanların omuzları üstünde yükselebilir.

14. Metinden hareketle Tevfik Fikret’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Ferda şiiri toplumcu sanat anlayışıyla yazdığı şiirdir.
Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış anlamı birkaç dizeye yaymıştır.
Şiirin içeriğine uygun aruz kalpıları kullanmıştır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar