11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 68-69-70-71-72-73-74 Cevapları

www.edebiyatfatihi.net 

SAYFA 68

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik:

1896 - 1901 yılları arasındaki edebiyat ortamı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Etkinlik:
Aşağıda verilen metinleri okuyunuz.

SAYFA 70

a) “Edebiyat-ı Cedide” adlı metinden yansıyan bilgilerle “Yekâzat-i Leyliye”, “Eylül” ve “Çoban Kızı” adlı metinlerin arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

a) Evet kurulabilir,  çünkü  verilen örnek metinlerde Edebiyatıcedide adlı metinde de belirtildiği gibi   Edebiyatıcedide dönemi şiir ve romanlarında Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmıştır. 

b) “Yekâzat-i Leyliye” ve “Eylül” adlı metinler tema, dil ve anlatım açısından Tanzimat Dönemi edebî metinlerinden farklılık göstermekte midir? Niçin?

b) Göstermektedir, çünkü dil Tanzimat dönemine oldukça ağırlaşmış, eserlerde bireysel temalar işlenmiştir. 

SAYFA 72

1. Servet-i Fünûn dergisi etrafında oluşan edebiyatın “Edebiyat-ı Cedide” diye adlandırılmasının sebebini söyleyiniz.

Tanzimat devrinde başlamış olan "Edebiyatıcedide" (Yeni Edebiyat) terimi, bu dönem sanatçıları tarafından tam anlamıyla benimsenip kendileri için de sıkça bu terimi kullandıkları için Servet-i Fünûn dergisi etrafında oluşan edebiyat  “Edebiyat-ı Cedide” diye adlandırılmıştır. 

2. Servet-i Fünûn dergisinde toplanan edebiyatçılar kimlerdir ve hangi edebiyatı model almışlardır?

Tevfik Fikret’in peşi sıra, kısa sürelerle Halit Ziya, Cenap Şehabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve ötekiler de  Servet-i Fünûn dergisinde toplanmıştır. Fransız edebiyatını model almışlardır.


 3. Etkinlik:

“Edebiyatta zevk fayda” tartışmasıyla ilgili bulduğunuz yazıları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçıları Batı’daki hangi edebî akımlardan etkilenmişlerdir ve “Edebiyatta zevk fayda” tartışmasında nasıl bir tutum sergilemişlerdir?

Batı'daki sembolizm ve parnasizm edebi akımlarından etkilenmişlerdir? Edebiyatta faydayı değil zevki benimsemişlerdir.

3. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının sanat tutumunun belirgin özelliklerini okuduğunuz metin ve yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle sıralayınız.

Divan edebiyatına karşı tamamen Batılı bir edebiyat oluşturma amacını taşırlar.
Sanat sanat içindir anlayışındadırlar.
Bireysel bir anlayışını benimsediler. 
Fransız yazar ve şairlerinden, edebi akımlarından etkilendiler.
Konuşma dilinden uzak, yapay, çok ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullandılar. 

www.edebiyatfatihi.net

4. Metne göre Edebiyat-ı Cedideciler, Tanzimat Dönemi edebiyatçılarına göre sosyal problem üzerinde niçin daha az durmuşlardır?

Bunun sebebi dönemin II.Abdülhamit'in istibdat adı verilen baskıcı yönetim anlayışıdır. Devrin bu siyasi şartlarından dolayı Edebiyatıcedideciler sosyal problemler yerine bireysel temalar üzerinde durmuştur. 

5. Eskiyi savunan edebiyatçılar kimlerdir ve bu edebiyatçılar Servet-i Fünûnculara hangi bakımlardan karşı çıkmaktadırlar?

Eskiyi savunan edebiyatçılar: Şeyh Vasfi, Halil Edip, Faik Esat (andelib), Müstecabizade İsmet, Mehmed Celal, Ahmed Rasim, Samih Rıfat, Ali Kemal’dir. Servet-i Fünûnculara şu bakımlardan karşı çıkmaktadırlar: 
1) Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları ile Servet-i Fünûncular, orijinal olmayan, tamamıyla taklitçi bir edebiyat meydana getiriyorlar.
2) Bu edebiyat, aynı zamanda memleketin kendi yaşayışı ile ilgisiz, gayri millî, kozmopolit bir edebiyattır.
3) Üslup bakımından tutulan yol halktan uzak ve dil de tamamıyla yapma bir dildir.
4) Gerek bu dil ve gerekse Fransız şiirinden taşıdıkları hayallerin acayipliği Türk şiirini anlaşılmaz hâle getirmiştir.

SAYFA 73

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.


2. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri “yeni”yi savunanlarla ilgilidir? Söyleyiniz.

2. İlgili olanlar aşağıdaki  tik işaretiyle  ✔ gösterilmiştir.• Gayrimillî bir edebiyata karşı durmuşlardır.
• Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle bir araya gelmişlerdir. 
• Sosyal problemlerin edebî eserlerde yoğun olarak işlenmesini savunmuşlardır.
• Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dilllerini öğrenmişlerdir. 
• Dilin yabancı etkilerden arındırılmasından yana olmuşlardır.
• Batı edebiyatı zevkiyle yetişmişlerdir. 
• İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeye eğimlidirler. 
• Edebî yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir.

3. Servet-i Fünûn edebiyatçılarının bireyselliğe niçin önem verdiğini tartışarak belirleyiniz.

3. Servet-i Fünun Döneminde estetik zevkin ön planda olması, dönem sanatçılarını sadece sanatla uğraşmaya sevk etmiş, siyasi ve sosyal problemlerden uzak durup bireysel temalara yöneltmiştir. 

4. Servet-i Fünûn edebiyatı ile divan edebiyatı arasında nasıl bir benzerlik söz konusudur? Açıklayınız.

4. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmaları, aruz ölçüsünü kullanmaları yönüyle bir benzerlik söz konusudur.

5. Yeniyi savunanların “ılımlılarla” niçin çatıştığını söyleyiniz.

5. Ilımlılar yani Muallim Naci ve onun gibi düşününenler; Divan şiirine (eski edebiyata) karşı “ılımlı” yaklaşmışlar, Batı edebiyatının etkisiyle gelişen yeni edebiyata geçişin yavaş ve doğal bir süreçte gerçekleşmesi gerektiğine inanmıştır. Muallim Naci, eski edebiyatın tamamen atılmasına karşı çıkarak iyi yönlerinin korunması gerektiğini ileri sürmüş ve yeni edebiyatla bir sentez oluşturma yolu aramıştır. Yeniyi savunanlar ise Divan edebiyatını yıkıp tamamen Batılı tarzda bir edebiyatı meydana getirmek istedikleri için aralarında fikir çatışması olmuştur.

6. Tanzimat sonrası edebiyatımızda geleneksel yaşama tarzını kimler sürdürmüştür?

6.Ahmet Mithat Efendi, Şeyh Vasfi, Halil Edip, Faik Esat (andelib), Müstecabizade İsmet, Mehmed Celal, Ahmed Rasim, Samih Rıfat, Ali Kemal gibi isimler geleneksel yaşama tarzını sürdürmüştür. 

7. Yeniyi savunanlar Batılı yaşama biçimini niçin benimsemiştir? Açıklayınız.

7.
Yeniyi savunanlar  düzenli biçimde eğitim görmüş; özellikle küçük yaştan itibaren bir Batı dilini öğrenmiş kişilerdir.
Batı edebiyatı zevkiyle yetişen bu  Servetifünun sanatçıları, İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeyi arzu etmişlerdir, edebiyata da tamamen Batılı bir kimlik kazandırmak istemişlerdir. 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.• Servet-i Fünûn şairleri parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir. (D)
• Servet-i Fünûn romancıları realizm ve naturalizm akımlarından etkinlenmişlerdir. ( D)
• Servet-i Fünûn şairleri konuşma dilinden uzak eserler verirken romancıları tam tersi bir tutum sergilemişlerdir. (Y)

SAYFA 74

2. E

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatı ....1896-1901....... yılları arasında varlığını sürdürmüştür.
• Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının fikir babası ....RECAİZADE MAHMUT EKREM.......
• Servet-i Fünûn Dönemi şairleri, Tanzimat Dönemi şairi ABDÜLHAK HAMİT TARHAN'IN... biçim yeniliklerini çeşitlendirmişlerdir.

4. D

5. E

www.edebiyatfatihi.net  özgün ve kaliteli

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar