11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider, Sayfa 41-42-43-44

SAYFA 41

4. a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik:

Anlatmaya bağlı edebî metinler hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Olay çevresinde gelişir.
2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer).
3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır.
4. Betimleme, öyküleme vb. anlatım türleri kullanılır.
5. Masal, destan, halk hikâyesi, anonim, sözlü gelenek ürünü, mesnevi, hikâye, roman türleri ise yazarı belli eserlerdir.
6. Kişileri başkahraman ve tali karakter ve tip olarak gruplandırılabilir.
7. Dilin şiirsel işlevi kullanılır. Metinler içinde dilin diğer işlevleri de vardır.
8. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır.
9. Metnin özelliğine göre üslubu da değişir.

2. Etkinlik:

En son hangi hikâye veya romanı okudunuz? Okuduğunuz eser hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Etkinlik:

Aşağıda verilen metni okuyunuz.


Metne göre Tanzimat Döneminde roman ve hikâye nasıl bir ortamda doğmuştur? Roman ve hikâyenin  gelişim sürecini anlatınız.


Tanzimat döneminde roman ve hikaye, Batılılaşmanın ilk sürecinde yazılı hikaye geleneğinin ve hikaye dilinin olmadığı bir ortamda ortaya çıkmıştır. Roman ve hikaye edebiyatımıza önce çeviri romanlar aracılığıyla girmiştir.


SAYFA 44


1. Metnin olay örgüsünü bularak aşağıdaki şemayı tamamlayınız.Hikâye kahramanının bir cuma günü öğle üzeri evden bohçasıyla çıkması2. Olay örgüsünü oluşturan metin parçalarını birbirine bağlayan ögeleri belirleyiniz.

Kişiler, yer ve zaman diğer ögelerdir.

3. Metnin olay örgüsünün gerçekte yaşanmadığını, yazar tarafından düzenlendiğini gösteren ipuçları nelerdir?

Metindeki olay örgüsü   gerçeklikle ilişkilidir. Bu gerçeklik yazar tarafından dönüştürülerek kurmaca gerçeklik haline getirilmiştir.

4. Metinde anlatılan olaylar gerçekliğe ne derece uygundur? Söyleyiniz.

Olaylar yaşanabilir niteliktedir. Yazar, doğal gerçekliği kendi hayal dünyasından yeniden kurgulayarak aktarmıştır. 

5. Olay örgüsünün sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade ediniz

Kimsesiz ve yalnız bir pandomim sanatçısının platonik aşkını ve onun aşkından habersiz güzel Etfelya evlenince hayatına son vermesi çok dokunaklı ve iç burkucu...
 
6. Metindeki kahramanlar kimlerdir? Bu kahramanların olay örgüsündeki işlevleri nedir?

Paskal: Hikayenin başkahramanıdır. İnsanları güldüren bir pandomim sanatçısı, yalnız ve kimsesizdir
Eftelya: Paskal'ın aşık olduğu kız, tiyatro seyircilerinden biri...Paskal'ın kendine aşık olduğundan haberi yok, başkasıyla evleniyor...
İhtiyar Rum karısı, Eftelya'nın validesi ve mahalleli diğer kişilerdir.

Olay örgüsü bu kişiler etrafında gelişiyor. Kişiler, metnin temasını vermede ve somutlaştırmayı sağlamada birer araç görevi görür.

7. Metindeki kahramanlarla metnin yazıldığı dönemde ve günümüzde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Karşılaşılabilir.

8. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânların olay örgüsündeki işlevini söyleyiniz.

Haseki , Yeni Bahçe , tiyatro salonu...Paskal'ın evi hikayenin girişinde ayrıntılı betimleniyor... Mekanlar  anlatı kişilerinin kimliklerinin, kültürel ve ekonomik durumlarının ortaya konulmasında hem de eylemlerin somutlaştırılması işlevini görür.


9. Metindeki mekânlar gerçeklik duygusu uyandırmakta mıdır? Niçin?

Uyandırıyor; çünkü gerçek hayatta karşılaşılabilecek mekanlardır.

 http://www.edebiyatfatihi.net/2017/09/11sinif-turk-edebiyati-kitabi.html10. Okuduğunuz metindeki mekân ve zamanı, destan ve mesnevilerdeki mekân ve zamanla karşılaştırınız. Benzer ve farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.

Benzerliği yapıyı oluşturan bir unsur olması ve olaylar yaşandığı yeri ve zamanı göstermeleridir.
Farklıkları ise: 
Destan ve mesnevilerde mekanlar hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar varken okuduğumuz hikayede gerçekçi, betimlenmiş mekan söz konusudur. 
destan ve mesnevilerde belirsiz zaman ifadeleri, okuduğumuz hikayede belirli zaman ifadeleri

11. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yazın bir öğle üzeri, bir cuma günü zaman ifadeleri geçmektedir.

12. Olayların geçtiği zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

Zaman, diğer ögeler gibi metnin yapısını meydana getiren unsurlardandır. 

13. Metnin kişi, zaman, mekân unsurları arasında bir uyumdan söz edilebilir mi? Niçin?

Kişi, zaman ve mekan unsurları  birbiriyle uyumludur. Çünkü metinde anlatılanlar kişi, zaman ve mekan ögeleriyle birbirini tamamlamaktadır. 

14. Metnin teması nedir? Tema sosyal hayatın hangi yönüyle ilgilidir? Temanın aile hayatı çevresinde gelişmesinin nedeni sizce nedir?

Teması hayal-hakikat çatışmasıdır. Tema kalabalıklar arasında kendini yalnız hisseden  bir insanın hikayesidir. 

15. Metinden evrensel ögelerle yerli ögelere örnekler veriniz. Bu ögelerin niçin kullanıldığını açıklayınız.

Pandomim sanatçılığı, tiyatro, platonik aşk, hayaller, ölüm vb. evrensel ögelerdir. 

16. Metinden yola çıkarak yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar