11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Lider, Sayfa 58-59-60

SAYFA 58

1. Metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi değerlerin çatışmasından kaynaklanmaktadır?  olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.
 Gelenek-modernite çatışmasından kaynaklanmaktadır. 
Metnin olay örgüsü
  • Şefika'nın  Ata'yı sevdiğini açıklaması
  • Tahire Hanımın çok şaşırıyor ve kızması , Paşayla evlenmesi için ikna etmeye çalışması
  • Şefika'nın verem olması
  • Ata Beyin de sevgilisinin kurtulamayacağını anlayınca eczaneden getirdiği  bir ilacı içmesi, Şefika’nın yanına uzanması  ve beraber ölmeleri.
UYARI: Bu ve diğer hiçbir içeriğimizi başka sitelerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur. edebiyatfatihi.net

2. Metinde anlatılanlar gerçeklik duygusu uyandırmakta mıdır? Anlatılan olaylar hangi yönüyle sizi etkiledi? 

Metinde anlatılanlar döneminin sosyal gerçekliğini yansıttığı için gerçeklik duygusunu uyarndırmaktadır. Şefika'nın sevdiği genç  yerine sırf para için zengin bir adamla  evlendirilmek istenmesi, Şefika'nın ve Ata'nın kavuşamadan ölmeleri

3. Metnin kahramanlarını ve bu kahramanların olay örgüsündeki işlevlerini söyleyiniz.

Ata Bey ve Şafika metnin ana karakterleridir, diğerleri de yardımcı karakterlerdir.

Daha ayrıntılı özellikleriyle:

Atâ Bey: Halil Bey’in kardeşinin oğlu. On dokuz yaşında, Tıbbiye’nin onuncu sınıf sınıfından bir delikanlı.Ata öksüz bir çocuktur, amcası Halil Bey’in yanında büyümüş, kızı Şefika’ya âşık olmuştur. Şefika da ona âşıktır. Ata Askeri Tıbbiye’de okumakta, eve ancak izin günlerinde gelmektedir. 
Şefika Hanım: On dört yaşında bir kız, Atâ Beye deli gibi aşık, fedakar, aşkının peşinde koşuyor...
Halil Bey: Şefika'nın babası.. .çaresiz ve anlayışlı bir adamdır.
Tahire Hanım: Şefika Hanım’ın annesi, kendi çıkarları için evladını hiç istemediği biriyle evlendirecek kadar düşüncesiz; ama sonra çok pişman olacak anne...
Şerife Hanım: Şefika Hanım'ın babaannesi
Tâbende: Cariye.

4. Metindeki kahramanlar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun düşmekte midir? Niçin?

Uygundur, çünkü metnin yazıldığı dönemin sosyal yaşamında böyle kişilerle karşılaşılabilir.

5. Metinde olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl tasvir edilmiştir?

Mekandaki olaylar bir evin odasında geçmektedir. 

SAYFA 59

6. Metindeki olayların geçtiği zamanı ve bu zamanın işlevini belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Metinde zamanla ilgili belirgin ifadeler yoktur.Metindeki zaman yaşanılan zamanın gerçekliğiyle uyumludur. 

7. Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiş midir? Metinden örnekler vererek söyleyiniz.

Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiştir.


8. Metnin iletisini söyleyiniz. Bu iletiyle metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatı arasında bir bağ var mıdır? Niçin?

TEMASI: GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENMENİN YANLIŞLIĞI
METİNDEKİ TEMA TANZİMAT DÖNEMİNDE KARŞILAŞABİLECEK BİR DURUM OLDUĞU İÇİN DÖNEMİN SOSYAL HAYATIYLA İLİŞKİLİDİR. METİN SOSYAL MESAJLAR İÇERMEKTEDİR...


9. Metnin yazılış amacıyla halkı eğitmek, eğlendirerek onlara sosyal problemleri anlatmak, kamuoyu oluşturmak arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

Vardır, çünkü yazar sosyal bir problem olan görücü usulüyle evlenmenin ve doğurduğu yıkımları anlatarak halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır.

10. İncelediğiniz metinden hareketle Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?ANLAMA-YORUMLAMA


1. İncelediğiniz metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.2. İncelediğiniz metinlerdeki sosyal problemler günümüzün sosyal hayatında görülmekte midir? Örnekler vererek açıklayınız.

Eskisi kadar sık  görülmemekle birlikte günümüzde görücü yoluyla evlilik geleneği sürmektedir. 

3. İncelediğiniz metinlerden harekete geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçildiğini söyleyiniz.

Cevabı:
Modern anlamdaki tiyatronun gelişimi genel bir yaklaşımla Tanzimat Fermanının ilanıyla ve cumhuriyetin kurulması arasındaki hazırlık aşaması ve cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar uzanan gelişme aşaması şeklinde incelenebilir. 
Çağdaş tiyatroya ilk önemli adım 1860'da yapılan Gedikpaşa tiyatrosuyla atılmıştır. Güllü Agoğ 1868'de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurarak Türk yazarlarına ve Türkçe oyunlara yöneldi. Bu dönemde yabancı yazarlardan yapılan uyarlamalar tiyatronun gelişmesine büyük katkı sundu. 
Milli edebiyat döneminde  tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.
Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.
Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile müzik bölümü açılmıştır.
Bu dönemde yapılan atlımlarla  tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının temel­leri atılmıştır.


4. İncelediğiniz metinlerin Meddah, Karagöz ve Orta oyunu gibi geleneksel tiyatrodan hangi açılardan farklılık gösterdiğini söyleyiniz.5. a. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

Sosyal probleri dile getirmek, halkı eğitmek, bilinçlendirme amacıyla yazılmıştır.

b. Şinasi ve Namık Kemal'in halkı eğitmek amacıyla tiyatrodan yararlandıklarını düşünüyor musunuz? Niçin?

Evet, çünkü eserlerinde ele aldıkları sosyal konular bunu gösteriyor.

c. Tanzimat Dönemi tiyatrosunun dilin sadeleşmesine hizmet ettiğini, tiyatro yazarlarının düşünceleriyle halkı eğlendirirken eğittiğini ve sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlandıklarını söyleyebilir misiniz? Niçin?

 Evet, çünkü Tanzimat  ilk dönem tiyatrosunda halkı eğitmek için tiyatro eserleri yazılmıştır. 

ç. Sizce seyretme mi daha etkilidir yoksa okuma mı? Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde
sahnede bir eseri göstermek niçin önemlidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Yorum sizin

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları tiyatro türünde eser verirken Batı tiyatrosunu model almışlardır. (D )
• Tanzimat Dönemi tiyatrosunda eğlendirerek eğitmek esas amaçtır. (D )
• Edebiyatımızda modern tiyatro önce telif eserlerle başlamıştır. (Y )

SAYFA 60
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Tanzimat Döneminde tiyatro ...... çevresinde başlamıştır.
• Geleneksel Türk tiyatrosunun örnekleri ..Karagöz..., ..Ortaoyunu.... ve ..Meddah... .
• Edebiyatımızda modern anlamdaki ilk tiyatro ...Şinasi'nin...., ..Şair Evlenmesi .. adlı
eseridir.

3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

Namık Kemal ↦ Kara Bela
Şinasi ↦ Şair Evlenmesi
Recaizade Mahmut Ekrem ↦ Afife Anjelik
Abdulhak Hamit Tarhan ↦ İçli Kız
Ahmet Vefik Paşa ↦ Zor Nikah

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrosuyla ilgili değildir?

A) İlk örneklerinin çeviri ve uyarlama olması
B) Sosyal problemlerin işlenmesi
C) Ahlak ve insan mektebi olarak görülmesi
D) Batı tiyatrosunun model alınması
E) Halkın ilgisini çekmemesi

5. TANZİMAT EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

Kültürler arası etkileşim nasıl gerçekleşmektedir?

Farklı kültürleri tanıyarak, kitle iletişim araçlarıyla

 2. Etkinlik:

Bir iletişim aracı olarak gazetenin önemi sizce nedir?

Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır.
İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.
Görüşlerin yayılmasını sağlar.

ÇÖZÜMLEME / İNCELEME

3. Etkinlik:

“Tanzimat Dönemi Edebiyatı”nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini
sıralayınız.


 4. Etkinlik:
Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklayınız.

Kısaca açıklarsak Türk kültürü ile Batı kültürü arasında sosyal, siyasi, ekonomik, eğitim vb gibi her alanda bir etkileşim söz konusudur. 
Örneğin  Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlarının Batı'yı gidip görmeleri, Batı'daki felsefi, sanat ve edebi akımları takip etmesi edebiyatımızda yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlamış, Batılı tarzda pek çok eser verilmiştir. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar