9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Meb, 2018-2019

Bu yazımızda 2018-2019 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabının 35, 36, 37, 38.sayfalarıdaki ölçme değerlendirme çalışmalarının cevaplarını bulabilirsiniz...

Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 

SAYFA 35

1-2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Metne göre edebiyatla diğer güzel sanatların ilişkisi ile ilgili neler söylenebilir?

Metne göre edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebiyatın malzemesi dil diğer sanat eserlerinin güzelliklerinin anlatılmasına aracılık eder. Edebiyat diğer güzel sanatlarla etkileşim içindedir. Örneğin mimari ve resim edebiyata kaynaklık edebilir.

2. Bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülen unsur hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Metne göre bütün sanat eserlerinin anahtarı dildir, sanat eserlerinin kendi diliyle anlattıklarının ayrıca anlatılabilmesi yazı ve konuşma dilinin aracılığıyla olur.


3. Edebiyatın başlangıcına ilişkin sorular, bizi, genelde sanatın başlangıcına götürmektedir. Sanatın doğuşuysa insanın yeryüzünde var oluşuna, (…) insanın doğayla savaşımına dek uzanmaktadır. Doğayı dönüştürmeye yönelik, yaratıcı bir çalışmadır burada söz konusu olan. Ama insan bununla
yetinmez, doğada bulunmayan nesneler yapmaya başlar. Böylece araç yapımıyla karmaşıklaşan çalışma düzeni yeni bir bildirişme dizgesinde gerekli kılar ve dil ortaya çıkar. Araştırmacılara göre bu dil ilk aşamada müzik ve dansla birliktedir. Başka bir deyişle ritmiktir, ezgisel bir vurgu taşır, el
kol hareketleriyle bütünlenir. İşte edebiyatın başlangıcını da bu aşamada aramak gerekmektedir. Çünkü onun anlatım aracı dildir. Toplumsal gelişime bağlı olarak dille birlikte serpilir, türlere ayrılır.


Bu parçadan edebiyatın doğuşu ve türlere ayrılışıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?

Cevap: Edebiyatın doğuşu insanın doğayla savaşımına dek uzanmaktadır. Toplumsal gelişime bağlı olarak edebiyat da türlere ayrılmıştır.

www.edebiyatfatihi.net ÖZGÜN VE KALİTELİ 
SAYFA 36


4-6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bazıları “Sanat sanat içindir” ve bazıları da “Toplum içindir” der. “Sanat sanat için olduğu zaman dolaylı olarak toplum için de yararlıdır” diyenler de vardır. Ama Atatürk için edebiyat,  "büyük insanlık yolunda" uyarıcı, hedeflendirici ve yürütücü” olmalıdır. Atatürk, gerek sohbetlerinde, gerek dikte ettiği direktiflerinde edebiyatın toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını istemiştir. Türk çocuğu edebiyat yolundan ulusunun yüceliğini, sağlam karakterli olduğunu öğrenecek, devrimlere bu yoldan bağlanacak ve onu koruyacak; yine bu yoldan iyi hatip olarak yığınları olumlu yönlerde peşinden sürükleyecek. Atatürk, edebiyatın, sadece subjektif duyguları yansıtan bir aristokrasi rehavetine yastıklık etmesine daima karşı olmuştur. Türk kahramanlığını dile getiren Yahya Kemal’i ve sosyal adaletsizliğe isyan eden Tevfik Fikret’i de bunun için sevmiştir, “hürriyet” diye kükreyen Namık Kemal’e bunun için gönül vermiştir.

Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat

4. Metnin ana düşüncesi nedir?

Cevap: Atatürk'e göre edebiyat "büyük insanlık yolu"nda toplumun yücelmesi için kullanılmalıdır.

5. Metnin yardımcı düşünceleri nelerdir?
 • Edebiyat yoluyla Türk çocuğu ulusunun yüceliğini öğrenecektir.
 • Edebiyat subjektif( öznel) duyguları yansıtmamalıdır.
 • Atatürk toplumcu sanatçıları sevmiştir. 
6. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

Cevap: Tanık gösterme, alıntı yapma, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.

7. Yıllar önce bir belediye kuruluşuna iletişim semineri vermem için davet edildim. Seminer salonunda oturma düzeni ‘U’ şeklindeydi ve ben ‘U’nun açık ucunda durarak semineri sunuyordum. “Günaydın arkadaşlar!’’ diyerek seminere başladım. Hiç kimse yanıt vermedi; ancak yüzüme ilgiyle bakmaya devam ediyorlardı. 
                                                                                       Doğan Cüceloğlu, İletişim Donanımları

 Bu parça iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynak: Konuşmacı
B) İleti: “Günaydın arkadaşlar!” ifadesi
C) Alıcı: Dinleyiciler
D) Kod: Türkçe
E) Bağlam: Oturma düzeni

CEVAP: E 


8. I. Fakat dil insanların kullandığı herhangi bir vasıtaya benzemez.
II. Onun vasıtalığı sadece anlaşmayı temin etmesi bakımındandır.
III. Fertler ve nesiller arasında anlaşma vasıtası olarak iş görür.
IV. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıtadır.
V. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine nakletmek, meramlarını birbirlerine anlatmak için dil denilen vasıtaya başvururlar.
                                                                                              Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I. 
    B) II.         C) III.          D) IV.            E) V.

CEVAP: A

SAYFA 37


9. I. Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. (Yazı Dili)
II. Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır. (Lehçe)
III. Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların, ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır. (Argo)
IV. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. (Jargon)
V. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. (Ağız)

9. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

A) I. 
B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: A

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Parçada  KÜLTÜR ve DİL  üzerinde durulmuştur.
b. Parçada kültürün NESİLLER ARASI   aktarımla oluşmasına dikkat çekilmiştir.
c. Parçada DİL,  nesillerin başarılarının sonraki nesillere miras bırakılabilmesini sağlayan bir mekanizma olarak görülmektedir.
ç. Parçaya göre dil, kültürün nesiller arasındaki aktarımını mümkün kılan DİKEY BİLDİRİŞİMİN EN ÜST  boyutudur.

11. Coğrafya, fizik, gökbilgisi, sosyoloji, psikoloji, tarih, arkeoloji, felsefe erişebildiği her kaynağa uzanır edebiyat yazarı. Belli sonuçları, bu sonuçlara götüren yöntemhalk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu çeşit edebiyat. Halk diye nitelenenlerse, uzman olmayanların okuyucu çevresidir. Edebiyatta yapılan, bir dolaylamadır öyleyse. Bilgin önermelerini, bilimsel bir dildeki varsayımları, bilimce pekiştirmeleri, bilim yasalarını, tüm sorun-bağlamıyla, elden geldiğince anlayıp anlatmak, halkça anlaşılmalarını sağlamak için kolaylaştırmaktır edebiyatçının başarısı.

                                                                                              Nermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat

 11. Bu parçada edebiyat-bilim ilişkisiyle ilgili nelere değinilmiştir?

Cevap: Bilim edebiyata kaynaklık eder. Edebiyatçı bilimsel verilerden yararlanır. Edebiyat bilimin halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

SAYFA 38

12. Bugün sosyoloji, ulus kavramını, “aynı topraklar üzerinde yaşayan, dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan topluluk” diye tanımlıyor. Görüldüğü gibi dil, hem ulus olmanın temel öğesidir, hem de kültür birliğinin en önemli aracı. Edebiyat ise kültürü oluşturan başlıca etmenler arasında yer alır. Bu bilimsel gerçekleri, o şaşmaz sezgi gücüyle daha o zamanlar görüp kavrayan Atatürk, yaşamı boyunca dil ve edebiyata özel bir önem vermiştir.
 Doç. Dr. Cahit Kavcar, Atatürk’ün Dil ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri

12. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Benzetme yapılmıştır. B) Örneklemeden yararlanılmıştır. C) Tanımlama yapılmıştır.

D) Betimlemeye yer verilmiştir. E) Öykülemeye başvurulmuştur.

CEVAP: C 

13. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

CEVAP: 6.çıkışa ulaşmanız gerekiyor.

Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılır (Y)
Metinler, sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. (D)
İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş haline kanal denir. (Y) 6. ÇIKIŞ

Yazıya Tepkini Göster!

34 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Hayatimi kurtardiniz cidden cok tsk ❤❤💓💓💋💋💋💟💟💟

  YanıtlayınSil
 2. iyi de sayfa 40 ile 41 yok ?

  YanıtlayınSil
 3. çok işime yaradı sağolun

  YanıtlayınSil
 4. cok guzel sağolun

  YanıtlayınSil
 5. çooooook teşekkürler çok işime yaradı

  YanıtlayınSil
 6. eywallah sayenizde 4 arti aldim cunku sinifta tek ben yapmistim

  YanıtlayınSil
 7. Eyvallah yardımlarınız için:)

  YanıtlayınSil
 8. Allah sizden razı olsun. Adamsınız

  YanıtlayınSil
 9. Adamın en saglamısin

  YanıtlayınSil
 10. elinize kolunuza sağlık

  YanıtlayınSil
 11. öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar ben dj dikkat

  YanıtlayınSil
 12. ☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶¶$¶¶¶☻0¶¶¶¶☻0

  YanıtlayınSil
 13. çok tşk yanlışlarımı anladım

  YanıtlayınSil
 14. Kendim yaptıktan sonra kontrol ettim, hepsi doğru! Mükemmelim, mükemmelsiniz x-) (h)

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar