11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018, Sayfa 27-28

SAYFA 27

1. Metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimlerde neler anlatılmaktadır?
Metin 14 birimden oluşmaktadır. Bu birimlerde genel olarak gençkken  çalışmanın öneminden ve gerekliliğinden anlatılmaktadır.

2. Metnin iletisini söyleyiniz. Metnin birimleri bu ileti etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

 Metnin iletisi çalışmanın önemidir. Metnin anlam birliğine sahip birimleri birbiriyle uyumlu şekilde bir araya getirilmiştir.

3. Metnin yazılışı amacını söyleyiniz.

Metin genç insanlara çalışmanın ve gayret etmenin ne denli önemli olduğunu anlatılmak için yazılmıştır

4. Metinle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Anlatım Türü:

Ağırlıklı olarak açıklayıcı ve emredici anlatım türü  kullanılmıştır.

Anlatım türünün özellikleri:
Emredici anlatımda dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir. Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır

Açıklayıcı Anlatım: Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
İfadeler kesin ve açıktır.
Kelimeler genelde gerçek(temel)anlamlarıyla kullanılırlar.
”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma ,örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.
 Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.
Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.

5. Metinden açıklık ve kesinlik taşıyan ifadelere örnekler veriniz.
Çalışan büyük adam olur, çalışmayan sonra nedamet (pişmanlık) çeker.
İnsan müddeti ömrü dörde taksim olunmuştur: çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, ihtiyarlık

6. Metinden terim, kavram ve gündelik hayata ait ifadelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden nasıl yararlanıldığını açıklayınız.

Terim: elif Kavram: cehd ve gayret
Günlük hayata ait ifadeler: cahil kalmak, esef etmek, makbul olmak,

7. Metinden yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.
.....
8. Metinde yazar somut anlatımlardan nasıl yararlanmıştır? Açıklayınız.

Metinde yazar çalışmanın ve gayret etmenin gerekliliğini somutlaştırarak anlatmış, bu soyut kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için somut ifadelerden faydalanmıştır.

9. İncelediğiniz metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Eserle Olan İlişkisi: Adından anlaşılacağı gibi  bir öğretmen olan Muallim Naci Mektuplarım adlı eserinde edebiyat ve dille ilgili görüşlerini açıklamış, fikri ve edebi yönünü bu mektuplara yansıtmıştır.

Fikri ve Edebi Yönü: Maddeler Halinde...Tıklayın

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. İncelediğiniz metinlerde ele alınan konulardan, kullanılan dil ve anlatım özelliklerinden, işlenen düşüncelerden yola çıkarak metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini belirleyiniz.


Metinlerin oluşmasını sağlayan zihniyet Batılılaşma etkisindeki yenileşme döneminde öğretici metinler aracılığıyla  halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak düşüncesidir. 

2. İncelediğiniz metinlerin;
a) Ana düşüncesi yazıldığı dönemin başka metinlerinde ele alınmış mıdır?
Ele alınmıştır.
b) Ana düşüncesi başka iletişim araçlarıyla ve anlatma biçimleriyle ifade edilebilir mi? Açıklayınız.
İfade edilebilir
c) Ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Ana düşünce dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilişkilidir. Batılışma etkisindeki  bu dönemde aydınlar öğretici metinlerle halkı aydınlatmaya ve bilgilnedirmeye çaışmışlardır.

ç) Ana düşüncesi günümüzün kültür ve edebiyat ortamında ele alınmakta mıdır? Niçin?

Evet, alınmaktaktadır.

3. İncelediğiniz metinlerin, hangi yönüyle saray yönetimiyle hangi yönüyle halkla ilişkisi olduğunu metinlerden örneklerle açıklayınız.

Mukaddime adlı metinde gazetenin çıkarılması için padişahtan izin alınması saray yönetimiyle ilgili, halkın kolaylıkla anlayacağı bir dille gazete çıkarılması ise halkla ilişkilidir.

4. İncelediğiniz metinlerde divan edebiyatına ait ögelerle Batı etkisiyle oluşan yeni ögelerin temada, dilde ve ifade biçiminde birlikte kullanılıp kullanılmadığını örneklerle açıklayınız.


İncelediğimiz metinlerde ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.Metinlerde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.

5. İncelediğiniz metinlerin ait olduğu geleneği söyleyiniz.

Öğretici metin geleneği (makale)

 5. Etkinlik:

Edindiğiniz bilgiler ışığında gazetenin kültür hayatımızdaki işlevini açıklayınız.


 6. Etkinlik:

Tanzimat Dönemindeki “yeni - eski” tartışmalarıyla günümüz toplumundaki “yeni - eski”
tartışmalarının örtüşen ve farklı olan yönlerini tartışarak belirleyiniz.

Tanzimat döneminde yeni-eski tartışmaları eski edebiyat-yeni edebiyat, kafiye, dil, tema üzerinedir. Günümüzde eski-yeni çatışması daha çok sosyal ve siyasi hayatta kendini göstermektedir. 


SAYFA 28

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakicümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Tanzimat Döneminde öğretici metin türleri edebiyatımıza gazeteyle girmiştir. (D )
• Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tarafından kurulmuştur. (D )
• Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anlayışından tamamen uzaklaşılmıştır. (Y )
• Edebiyatımızda, Tanzimat’la birlikte gazete çevresinde gelişen türlerden biri de mesnevidir. ( Y)
• Gazetenin edebî konulara ayrılan alt kısmına tefrika denir. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Edebiyatımızdaki ilk resmî gazete .1831... yılında çıkarılan ...TAKVİM-İ VEKAYİ'DİR...........
• Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi edebiyatımızda ilk .........MAKALE...... örneğidir.
• 1840’ta çıkarılan Ceride-i Havadis .......YARI RESMİ ........ bir gazetedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Halkı aydınlatmak için yazılmaları
B) Dilde eskiden izler taşımaları
C) Gazete çevresinde oluşturulmaları
D) Sade bir dille yazılmaları
E) Yazıldıkları dönemin sosyal hayatını yansıtmaları

4. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

Şinasi  →Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Ziya Paşa → Defter-i Âmal
Muallim Naci → Ömer’in Çocukluğu
Namık Kemal → Tahrib-i Harabât


 Etkinlik:
Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlığa verdiği önem hakkında bilgi edininiz (31. sayfadaki 4.
soru içindir.).
 Etkinlik:

Namık Kemal'in fikrî ve edebî yönü hakkında bilgi edininiz (34. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik:
“Aydınlanma Dönemi”nin özelliklerini araştırınız (36. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama”
bölümünün 1. sorusu içindir.).


 Etkinlik:
Batı düşüncesi, klasik ve romantik edebiyat hakkında bilgi ediniz (36. sayfadaki 3. Etkinlik
içindir.)

Etkinlik:
Sınıfınızda düzenleyeceğiniz "Tanzimat Şiirimizde Gerçekleşen Değişme" konulu panel için
hazırlık yapınız (39. sayfadaki 4. Etkinlik içindir.).
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar