11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 35-36-37-38-39-40

SAYFA 35

1. Metni oluşturan birimler nelerdir? Bu birimler arasında nasıl bir bağ söz konusudur?

Metni oluşturan birimler beyitlerdir. Bu birimler aynı tema etrafında bir araya getirilmiştir.

2. Metnin birimleri hangi tema etrafında bütünleşmiştir? Bu birimler nasıl bir araya gelmiştir?

Ölüm teması etrafında bütünleşmiştir. Bu birimler temayı değişik yönlerden işleyerek bir araya gelmiştir.

3. Metnin bütünlüğü içinde her birimin nasıl bir işleve sahip olduğunu belirleyiniz.

Birimler temayı değişik yönlerden işleyen bir araç işlevindedir.

4. Metnin teması gündelik hayatın hangi gerçekliğiyle ilgilidir? Bu gerçeklik yerel midir yoksa evrensel midir? Niçin?

Ölüm gerçeğiyle ilişkilidir. Bu gerçeklik evrenseldir.

5. Metnin temasıyla şairin yaşamı arasında nasıl bir ilişkiden söz edilebilir?

Şair bu şiiri vefat eden eşi Fatma Hanım için yazmıştır. 

6. Metinden bireyin iç dünyasıyla ilgili hangi gerçeklikler yansımaktadır? Açıklayınız.

Ölümden  duyulan acı, derin üzüntü, ölümü kabullenememe, boşluğa düşme, ölüm karşısında acizlik gibi gerçeklikleri yansıtmaktadır. edebiyatfatihi.net

7. Metinde bireyin gerçekliği yansıtılırken hangi yeni ifade ve imajlara başvurulmuştur? Metinden örneklerle açıklayınız.

Metinde şair, ölüm karşısında insanoğlunun duyduğu birbirine zıt duyguları  zincirleme ifade ederek  yeni ifade ve imajlara başvurulmuştur. Örneğin;

Gitdi ebede, gelip ezelden. 
Ben gitdim, o hak-sar kaldı, mısralannda 'gitme', 'gelme' ve 'kalma' fiilieri arasında tezad vardır. Şaire göre ölen sevgilisi ezelden gelip ebede gitmiştir. 'Ezel' ve 'ebed' kelimeleri kainatın başlangıcı ile sonunu ifade eder. Zamanın iki zıt yönünü ifade eden bu kelimeler arasında da tezat sanatı vardır. 

8. Metinde tarihî ve sosyal değerleri yansıtan ifadeler kullanılıp kullanılmadığını belirleyiniz.

Şiirde bireysel bir tema işlendiği için dönemin tarihi ve sosyal değerlerini yansıtan ifadeler kullanılmamıştır.

9. Metnin ahengini oluşturan ses akışı, söyleyiş, ritim ve ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle açıklayınız.

Şiirin ses akışı ve ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Ses benzerlikleri redif, kafiye ve kelime tekrarlarlarıyla  sağlanmıştır ( yâr kaldı/zâr kaldı ; -elden, ezelden, nerde Ya Rab/ derde Ya Rab)

10. Tanzimat Döneminin söyleyiş tarzı ve ses akışı metne ne ölçüde yansımıştır?

Tanzimat II.dönem şiirinde kullanılan Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar, sanatlı ve tezatlı söyleyişlere  şiirde fazlaca yer verilmiştir.

2. Etkinlik:

İncelediğiniz metinden hareketle Abdülhak Hâmit Tarhan’ın fikrî ve edebî yönü ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

  • "Sanat sanat içindir." anlayışını benimsemiştir. 
  • Bireysel temaları işlemiştir. 
  • Şiirlerinin en temel teması ölümdür.
  • Tezatlara sıkça yer vermiştir.
  • Dili ağırdır.
  • Ölçü, uyak, dil ve üslup kaygısı görülmez. 
  • Romantizm akımından etkilenmiştir.


SAYFA 36

Metinden hareketle Atatürk'ün çağdaşlaşma ve uygarlığa niçin önem verdiğini açıklayınız.

Atatürk, Türk milletinin uygar bir toplum olmasını ve bu niteliğiyle çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını amaçladığı için çağdaşlama ve uygarlığa önem vermiştir.

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. a) “Aydınlanma Dönemi”yle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

👉Özlü bilgiler için tıkla

b) İncelediğiniz metinlerden hareketle Tanzimat Döneminde şiire giren yeni kelime ve imajların
“Aydınlanma Dönemi”yle nasıl bir ilişkisi olduğunu tartışarak belirleyiniz.

Tanzimat'la edebiyatımıza giren "akıl, deneyim, ilerleme" gibi kavramlar Aydınlanma düşüncesiyle ilişkilidir. Çünkü Aydınlanma Dönemi "akıl"ı kurucu ilke benimseyerek tüm toplumsal yaşamın ve düşünüşün buna göre şekillendirilmesine yöneline dönemdir.


 3. Etkinlik:

a) Batı düşüncesi, klasik ve romantik edebiyat hakkında edindiğiniz bilgileri sözlü olarak
ifade ediniz.

👉Özlü bilgiler için tıkla

b) İncelediğiniz metinleri dikkate alarak Tanzimat Dönemi şiirinin Batı düşüncesiyle, klasik ve romantik edebiyattan nasıl etkilendiğini söyleyiniz.

 Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle klasizm ve romantizm edebi akımlarıyla ilişkisi vardır.

"Akıl, ierleme, deney" gibi yeni kelime ve imajlar Batı'daki Aydınlanma düşüncesiyle ilgilidir. Her iki dönem Tanzimat şairleri 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan  Romantizm akımının etkisinde kalmışlardır. Sanatta faydayı ön planda tutmaları, akıldan çok duyguya önem vermeleri, daha özgür hareket etme alanı sağladığı için  Romantizm akımı bu dönem şiirinde oldukça etkili olmuştur. edebiyatfatihi.net 

2. Tanzimat Dönemi şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

Kısa cevabı burada

3. İncelediğiniz metinlerden hareketle Tanzimat Dönemi şiiri hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi açıklayınız.

TANZİMAT ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ

1. Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır.

2. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı olunamamıştır.

3. Ilk dönem Tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkib-i bent... gibi biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmıştır.

4. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü denenmiştir. Nazım birimi beyittir.

5. Divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır.

6. Ilk dönemde siyasal ve toplumsal sorunlar, ikinci dönemde bireysel ve duygusal konular işlenmiştir.

7. Birinci dönem şiiri dışa ikinci dönem şiiri içe dönüktür.

8. İlk dönem şiirindeki dil ikinci dönem şiirindeki dilden daha sadedir.

9. I. dönem şairleri divan şiirini eleştirerek yıkmaya çalışmış; II. dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp divan şairleri gibi estetiğe önem vermişlerdir.

10. Fransız İhtilali'nin etkisiyle, özellikler ilk dönem şairlerinde, kanun, düzen, adalet, özgürlük,esaret, millet, vatan, bayrak gibi temalar işlenmiştir. edebiyatfatihi.net


4. İncelediğiniz metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını söyleyiniz.

Biçin yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.

5. İncelediğiniz metinlerin sizde uyandırdığı duyguları aşağıdaki uygun yerlere yazınız.
....

SAYFA 37

6a) Verilen metinleri okuyunuz.

SAYFA 39

b) Okuduğunuz metinleri 9. Sınıf Türk edebiyatı dersinin 2. ünitesinde edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız.

• Tema : Sevgiliye kavuşamanın verdiğin acı, Namık Kemal'in gazeli dünyanın geçiciliği

• Dil ve anlatım: Her iki şiirde de Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.

• Uyak şeması:
Her ikisi de aa/ba/ca/da/ea...

• Nazım birimi :
Beyit / Beyit

• Ölçü:  Aruz ölçüsü/ aruz ölçüsü
 4. Etkinlik:

Sınıfınızda “Tanzimat Şiirimizde Gerçekleşen Değişme” konulu bir panel düzenleyiniz.
7. a) Aşağıda verilen metni okuyunuz.

SAYFA 40

b) Namık Kemal’in “Murabbâ” adlı metniyle okuduğunuz “Bu Vatan Kimin?” adlı metni karşılaştırınız. Ulaştığınız benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.

Benzerlikler:

Her ikisi de "vatan" temasını işlemiştir.
Dörtlük nazım birimiyle yazılmışlardır.

Farklılıklar:

Murabba'nın dili ağırdır, Bu Vatan Kimin şiirinde ise sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
Murabba aruz ölçüsüyle; Bu Vatan Kimin şiiri hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Şiirlerin oluşmasına imkan veren zihniyet birbirinden farklıdır.

edebiyatfatihi.net

8. Tanzimat Dönemindeki yenileşme çabalarıyla Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlık seviyesine ulaşma adına gerçekleştirdiği yenilikler arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

Kurulabilir, yeniliklerin amacı çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmaktır.

9. İncelediğiniz metinlerin tema bakımından birbirleriyle ilişkisi olup olmadığını söyleyiniz.

Her iki metnin teması "vatan"dır, bu bakımdan birbiriyle ilişkilidir.
SAYFA 40

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Tanzimat Dönemi şiirinde yenilik çeviriyle başlar. (D)
• Vatan teması deyince akla ilk gelen dönem şairi Namık Kemal’dir. (D )
• Ziya Paşa şiir biçiminde eskiye bağlı kalsa da özde yenilikçidir. (D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• ....ŞİNASİ ; Reşit Paşa hakkında yazdığı kasidelerde Tanzimat Dönemine has yeni fikirler ortaya koymuştur.
• ......NAMIK KEMAL..... Şinasi’yle tanıştıktan sonra vatan temalı şiirler yazmaya başlamıştır.
• Ziya Paşa ve Namık Kemal’in şiir üzerine görüşlerini açıkladığı eserler ..HARABAT.... ve
..TAHRİB-İ HARABAT'tır 

3. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmit Tarhan’ın eserlerinden biri değildir?

A) Makber
B) Ölü
C) Hacle
D) Bâlâdan Bir Ses
E) Zemzeme

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili değildir?

A) Vatan, millet, hürriyet gibi kavramların kullanılması
B) Hece ölçüsüyle de şiirlerin yazılması
C) Biçimde eskiye bağlı kalınması
D) Dilde yeni kelime ve imajlardan kaçınılması
E) Eski anlayışından uzaklaşılmasıEtkinlik:

Anlatmaya bağı edebî metinler hakkında bilgi edininiz (41. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik:

Romantizm hakkında bilgi edininiz (49. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama” bölümünün 2.
sorusu içindir.).


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar