Bu yazımızda divan edebiyatıyla 15 test sorusunu ve cevap anahtarını bulabilirsiniz...Test sorularını ve cevap anahtarını dilerseniz yazı altındaki bağlantıdan PDF. şeklinde indirebilirsiniz...

DİVAN EDEBİYATI TESTLERİ-1 (PDF)

1. Aşağıdaki divan edebiyatı sanatçılarının hangisinde tasavvuf akımının izleri görülmez? 

A) Şeyh Galip
B) Fuzuli
C) Nedim
D) Pir Sultan Abdal
E) Şeyyad Hamza


2. Fuzuli ile Baki'yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Her ikisi de 17. yy. sanatçısıdır.
B) Her ikisinin de mesnevisi vardır.
C) İkisi de gazel dışındaki nazım şekillerinde başarılıdır.
D) İkisi de dili ustaca kullanır.
E) İkisi de tasavvuf etkisinde kalmıştır.

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem
Ne temettu' bulunur neyde sadâdan gayrı
3. Sadece bu beyit dikkate alınarak beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Bir gazelin makta beytinden alınmıştır.
B) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Alındığı gazelin beyt’ül gazelidir.
E) Bu beytin kendi içinde kafiye ve redifleri yoktur.


4. Aşağıdaki divan şairlerinin hangisinin halk şiirinden etkilenerek yazdığı bir de türküsü bulunmaktadır? 

A) Nedim
B) Fuzuli
C) Baki
D) Hoca Dehhani
E) Nabi

4. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?

A)   Şiirin dilinin yalın olması
B)   Aynı nazım biçimlerini kullanma
C)   Ölçülerinin aynı olması
D)   Uyak ve redife çok önem vermeleri
E)   Lirik konuları işlemeleri


Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandıkları kalıplaşmış sözlere------ denir. Şairlerin son dörtlükte kullandığı takma adlara ---------- denir.
5. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmedir?

A) mazmun- nazire
B) hamse- divan
C) mazmun- mahlas
D) manzum- cönk
E) manzume- mensur
                                              
I. Çarhname
II. Beng ü Bade
III. Vesilet’ün Necat
IV. Felekname
6. Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülşehri
B) Süleyman Çelebi
C) Fuzuli
D) Ahmet Fakih
E) Ahmedi


7. Gazel, kaside ve mesnevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
B. Aşk konusunun işlendiği şiirlerdir.
C. Uyak düzenleri aynıdır.
D. Rediflerine göre adlandırılırlar.
E. Birim değerleri aynıdır.Seyr olup raksı yine dilber-i mümtâzların
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların
Câna ateş bırakır şûlesi âvâzların
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi
8. Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gazel B) Kaside C) Tuyuğ D) Şarkı E) Rubai


9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yapıt ortaya koyduğu nazım biçimiyle bir arada verilmemiştir?

A) Fuzuli- mesnevi
B) Nef’i- gazel
C) Ömer Hayyam- rubai
D) Baki- mesnevi
E) Nedim- şarkı


10. Koşma ve gazel karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

A) Şiir birimleri
B) Konuları
C) Uyak düzenleri
D) Ölçüleri
E) Birim sayıları11. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
C) Biçim ve üslup kaygısı ağır basar.
D) Bütün değil parça güzelliğine önem verilmiştir.
E) Konuşma dilinin olanaklarından yararlanılarak toplumsal amaçla yazılmıştır.


12. Rubai ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) Tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir.
B) Uyak düzeni aaxa’dır.
C) Aruzun belirli 24 kalıbıyla yazılır.
D) Fars edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.
E) Bestelenmek amacıyla yazılmış şiirlerdir.


13. Halk edebiyatıyla Divan edebiyatını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İkisinde de kullanılan bazı ortak mazmunlar vardır.
B) Halk edebiyatında hece Divan edebiyatında ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılır.
C) Halk şairleri tasavvufun etkisinde kalırken Divan şairleri kalmamıştır.
D) Her ikisinde de nesir ikinci plana atılmıştır.
E) Halk şairleri genelde somut, divan şairleri soyut temaları işlemişlerdir.


14. Divan edebiyatının özgün bir edebiyat olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortak kavramların kalıplaşmış sözlerle anlatılması
B) Göz için uyak anlayışına bağlı kalınması
C) Kişisel sevinç ve acılara çokça yer verilmesi
D) Ağır bir dille şiirlerin yazılması
E) Tasavvufi konuları işlemesi


15. Aşağıdakilerin hangisi tümüyle divan edebiyatına aittir?

A) gazel-kaside-murabba-mani-şarkı
B) mersiye-naat-gazel-münacaat- rubai
C) türkü-ağıt-kıta-semai-mesnevi
D) ilahi-destan-mani-tuyuğ-şarkı
E) ağıt-mersiye-tevhid-ilahi-naat

CEVAP ANAHTARI:

1. C 2. D 3. D 4. E 5.C 6. E 7. E 8. D 9. D 10. B 11. E 12. E 13. C 14. A 15.BYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar