AÇIK UÇLU SORU NEDİR ?,AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

AÇIK UÇLU SORU NEDİR ?,AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

Açık uçlu soru türü basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik, yazılı soru tipidir. Açık uçlu soruda soruyu cevaplayanın duygu ve düşüncelerine (analiz, sentez, değerlendirme yetenekleri) ulaşılmak istenir. Açık uçlu sorular genellikle öğretmenler tarafından klasik sınavların son sorusu olarak sorulur. Çeşitli çoktan seçmeli testlerde de son sorular açık uçlu olarak yapılabilir. 

Sevgili takipçilerimiz , 2017-LYS'de kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Testinden 2 açık uçlu soru sorulacak.


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ:

1) Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ne ad verilir ?

CEVAP : FAHRİYE 

2)Gazel ve kaside nazım biçimlerinin ilk beyitlerine ne denir ?

CEVAP: MATLA 

3) Divan edebiyatınının en uzun nazım şeklinin adı nedir ?

CEVAP : MESNEVİ

4) Divan edebiyatının 17.yüzyılda yaşayan  en önemli hiciv üstadı kimdir ?

CEVAP: NEF'İ

5) Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere ne ad verilir ?

CEVAP: YEK-AHENK

6)
 Gâhi Feyz-âbâda doğru azmedüp eyle safâ
Âsaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa'dâbâda hiç olmaz behâ
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Bu dörtlüğün ait olduğu Klasik Türk edebiyatı nazım şekline ne ad verilir ?

CEVAP: ŞARKI

7) Divan sahibi olan ilk Divan şairi kimdir ?

CEVAP: AHMEDİ

8) Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eserinin adı nedir ?

CEVAP : ŞİKAYETNAME

9) Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerde kullandığı mahlas nedir ?

CEVAP : AVNİ

10) İslamiyetteki Vahdet-i Vücud inancı, çeşitli türden kuşların, Hüdhüd kuşunun başkanlığında padişahları Sîmurg kuşunu aramalarını konu edinen mesnevinin adı nedir ?

CEVAP: MANTIK'UT TAYR 

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.