Sunum, Tartışma ve Panel Testi-1
1. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda yapılması gerekenler içinde yer almaz?

A) Anlatım ile slaytların eş zamanlı olması
B) Yoğun bilgi içeren grafiklere çokça yer verilmesi
C) Vurgu ve tonlamalara dikkat edilmesi
D) Konuşmacının bilgi tekrarına düşmemesi
E) Gereksiz ayrıntılara yer verilmemesi2. (I) Bir konunun, bir bildirinin, bir araştırma sonucunun dinleyicilere aktarılmasına sunum denir.
(II ) Sunumun amaçları arasında bilgi vermek, bilgileri yenilemek, bir araştırma veya anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak, bilimsel biraraştırmaya katkıda bulunmak sayılabilir.
(III ) Sunumu hazırlayan kişi sözlü olarak değil vücut diliyle de dinleyicilerle iletişim kurma yoluna gider.
(IV) Konuşmacı, hazırladığı slaytlarda mümkün olduğunca uzun cümlelere yer vererek konuyu açıklamaya çalışır.
(V) Sunum sonrasında ise dinleyicilerin konuyla ilgili olarak kendisine soru sormasına fırsat tanır ve bu sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verir.

Sunum ile ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II . C) III . D) IV. E) V.

3. Gece görevinde olan bir trafik polisi, geçmekte olan bir araca işaret ederek onu durdur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki iletişim unsurları belirlenirken bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Gönderici, trafik polisidir.
B) Alıcı, arabayı kullanan kişidir.
C) İleti “ Dur” ihtarıdır.
D) Dönüt, aracın durmasıdır.
E) Trafik polisinin yaptığı işaret kanaldır.

4. “Kişisel Yaşamda ve İş Hayatında İmaj ve Farkındalık Yaratmak” konusunun ele alındığı bir sunumda, sunumun etkili ve amacına uygun olması için dilin hangi işlevleri kullanılmalıdır?

A) Dil ötesi işlevi – Göndergesel işlevi
B) Sanatsal işlev – Heyecana bağlı işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi – Göndergesel işlev
D) Heyecana bağlı işlev – Kanalı konrtol işlevi
E) Sanatsal işlev - Alıcıyı harekete geçirme işlevi

5. I . Sunum yeri önceden görülüp prova yapılmalıdır.
II . Sunum esnasında kullanılacak malzemeler kontrol edilmelidir.
III . Belge, grafik, fotoğraf gibi unsurlarla sunum zenginleştirilmelidir.
IV. Slaytlarda kısa, açık ve etkili cümlelere yer verilmelidir.
V. Dinleyicilerle tartışmaya girmekten çekinilmemelidir.
Sunumla ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I. B) II . C) III . D) IV. E) V.

6. Aşağıdakilerden hangisi sunumun amaçları arasında yer almaz?

A) Dinleyici kitlesinin konu hakkındaki düşüncelerini öğrenerek anket hazırlamak
B) Dinleyicilerin bilgilerini yenilemek veya pekiştirmek
C) Bir araştırma veya anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak
D) Bilimsel bir araştırmaya katkıda bulunmak
E) Dinleyici kitlesini bir konuda yönlendirmek

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?A) Anlatım sözlü ve yazılı olmak üzere iki biçimde gerçekleşir.
B) Sunum, sözlü anlatım türleri içinde yer alır.
C) Gönderici, alıcı, ileti, dönüt, kanal iletişimin unsurlardır.
D) Dinleyicilerle göz temasında bulunmak iletişimi olumsuz etkiler.
E) Jestler, mimikler, el, kol, yüz ve vücut hareketleri de iletişim araçlarıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme amacıyla hazırlanan bir sunumun özellikleri arasında yer almaz?

A) Çağrışıma açık ifadelerle ve imgelerle anlatım zenginleştirilmelidir.
B) Sözcükler kolay anlaşılmalı, cümleler kısa olmalıdır.
C) Sunumdaki kilit noktalarının sırası ve zamanlaması doğru planlanmalıdır.
D) Dinleyicinin rolü ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.
E) Görsel araçlardan yararlanılarak bilgilerin anlaşılırlığı sağlanmalıdır.

9. Sunum sırasında anlatıcı fotoğraf, grafik, film gibi görsel araçlardan yararlanır.
Aşağıdakilerden hangisi sunumda görsel araçlardan yararlanmanın amaçlarından biri değildir?

A) Bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak
B) Dinleyicinin dikkatini ayakta tutmak
C) Kullanılan malzemenin tanıtımını yapmak
D) Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak
E) Farklı duyulara seslenilerek sunumu etkili kılmak

10. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunum için yapılması gerekenler içinde yer almaz?


A) Dinleyici kitlesi hakkında önceden bilgi edinmek
B) Dinleyicilerle göz teması içinde bulunmak
C) Slayttaki metni olduğu gibi okumak
D) Vücut dilini iyi kullanmak
E) Belge, grafik ve slaytlardan yararlanmak

11. Sunum sırasında anlatıcı, konunun amacına uygun olarak dilin göndergesel, alıcıyı harekete geçirme, heyecana bağlı vb. işlevlerinden yararlanır.
Buna göre aşağıdaki konulardan hangisinde konuşmacının, dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanması beklenemez?

A) Tükiye’nin Parlak Geleceğinin İnşası Nasıl Mümkün Olacak?
B) Yıldızı Sönen Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
C) Etkili İletişim Yolları
D) Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Süreci
E) Başarılı Olmanın Püf Noktaları

12. I . Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak
II . Dinleyicilere sırtını dönmek
III . Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmak
IV. Katılımcılarla tartışmaya girmek
V. Dinleyicilerin soru sormasına olanak tanımak

Yukarıdaki özelliklerden hangisi sunumda yapılmaması gerekenlerden birideğildir?

A) I. B) II . C) III . D) IV. E) V.

13. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir?

A) Tartışılacak konuyu ortaya koymak ve konuyu sınırlandırmak
B) Tartışmacıların sırayla konuşmalarını sağlamak
C) Konu dışına çıkan konuşmacıları uyarmak
D) Tartışmayı bir sonuca bağlamak
E) Tartışmacıların konuşmalarını not etmek

14. Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçları arasında yer almaz?A) Bir konu çerçevesinde, karşılıklı düşünceleri ortaya koymak
B) Problemlere çözüm üretmek
C) Gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte aramak
D) Kendi görüşlerini kabul ettirmek
E) Dinleyenleri tartışılan konu hakkında aydınlatmak

15. Aşağıdakilerden hangisi tartışma sırasında uyulması gereken kurallar içinde değerlendirilmez ?

A) Konunun belli sorular çerçevesinde tek tek ele alınması
B) Tartışmacıların birbirlerinin konuşmalarına müdahale etmesi
C) Karşı görüşlerin hoşgörü ile karşılanması
D) Herkese eşit söz hakkı sağlanması
E) Tartışmacıların ön yargılardan uzak durması

16. Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumu ilgilendiren konular seçilir.
B) Tartışmacılar, birbirlerine saygılı, hoşgörülü ve sabırlı davranır.
C) Konular, dinleyici kitlesinin seviyesine uygun bir dille ele alınır.
D) Bir gerçeği aydınlatmaya, ortaya çıkarmaya çalışılır.
E) Aydın bir kesime seslenme amacıyla ortaya konur.

17. I . Kendi görüşlerini zorla benimsetme
II . Konuşma becerisini ortaya koyma
III . Bilgilerini başkalarıyla paylaşma
IV. Sorunlara çözüm üretme
Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri tartışmacıların amaçları arasında yer almaz?A) Yalnız I. B) I., II . ve III . C) II . ve IV.
D) Yalnız IV. E) I. ve III .

18. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden biri değildir?A) Panel B) Münazara C) Sunum D) Sempozyum E) Açık oturum


19. I. Gerçek sanatçının nitelikleri
II . Cumhuriyet’in 1923’te kurulması
III . Teknolojik gelişmelerin doğaya etkileri
IV. Edebiyatımzda ilk mesnevi: Kutadgu Bilig
V. Günümüzde kadın-erkek eşitliği
Yukarıdakilerden hangileri bir tartışmanın konusu olmaya uygun değildir?A) I. ve II . B) II . ve IV. C) III . ve V. D) IV. ve V. E) I. ve V.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?A) Tartışmada düşüncelerin somutlanması adına görsel ve işitsel ögelerden yararlanılabilir.
B) Tartışılan konu, hem olumlu hem olumsuz taraflarıyla ele alınır.
C) Tartışmada bir başkan ve birkaç konuşmacı vardır.
D) Panel, sempozyum, açık oturum tartışma çeşitlerindendir.
E) Tartışılacak konu, tartışmanın hemen öncesinde kurayla belirlenir.

21. Aşağıdakilerden hangisi tartışmaya katılan konuşmacının dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?A) Kendisine verilen sürenin dışına çıkmamak
B) Konu hakkında önceden araştırma yapmak
C) Kibar, hoşgörülü ve saygılı olmak
D) Konuya peşin hükümlü yaklaşmak
E) Bilgi tekrarına düşmemek

22. I. Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmaktan çok, kendi fikrini kabul ettirmektir.
II . Tartışma başkanı sadece süreyi denetler, konuşmacılara asla müdahale etmez.
III . Tartışma türü, demokrasinin temel kurallarının öğrencilerde yerleşmesine olanak tanır.
IV. Tartışmaların kitle iletişim araçlarından yararlanılarak yapılması, konunun büyük kitlelere ulaşmasını sağlar.
V. Ön yargılı yaklaşımlar tartışmanın amacına ulaşmasına engel olur.
Yukarıda numaralı cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?A) I. ve II . B) II . ve III . C) III . ve IV. D) IV. ve V. E) I. ve V.

23. Tartışma türüyle ilgili olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık söz konusudur?A) Tartışmada konuşmacılar verilen zamana ve sıraya uymak zorunda değildir.
B) Tartışmada lehte ve aleyhteki düşünceler ortaya konur.
C) Tartışmacılar kısır tartışmalar yapmaktan kaçınırlar.
D) Tartışmalarda eğitici yön ön plandadır.
E) Tartışmalarda konular çeşitli yönleriyle ele alınarak bir sonuca varılır.

24 . I. Söyleşi
II . Röportaj
III . Panel
IV. Tenkit
V. Münazara
Yukarıdakilerden hangileri tartışma türlerindendir?A) I. ve III . B) II . ve IV. C) III . ve V. D) IV. ve V. E) I. ve IV.

25. I . ………….. herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasıdır. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır. Önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır.
II . ………….. bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır.
III . ………….. toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır.
IV. ………….. seyircilerin de tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türü olup genellikle güncel bir konu ele alınır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?A) Sempozyum B) Münazara C) Forum D) Konferans E) Açık oturum

26. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?A) Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
B) Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
C) Teknolojik gelişmeler çevreye yararlı mıdır, zararlı mıdır?
D) İnsanın gördüğü mü daha kalıcıdır, okuduğu mu?
E) Yeni sınav sisteminde okul puanı etkili midir?

27. ……………………………….başkanda bulunması gereken özelliklerdendir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?A) Konuşmacılara tarafsız yaklaşma
B) Konuşmacılara puan verip onları değerlendirme
C) Konuşmacılara gerektiği yerde müdahele etme
D) Tartışmanın konusunu ortaya koyma
E) Tartışmanın sonunda konuyu özetleme

28. Münazara birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri)
           I
huzurunda tartışıldığı konuşmalarken; panel bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, konunun uzmanı değişik
                                                                 II
kimseler tarafından yapılan seri konuşmalardır. Açık oturum geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun,
                                                                                     III
uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalardır. Sempozyum 
    IV              küçük  bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Forum ise bir başkanın yönetiminde, toplumu 
                                                                              V
ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan

dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalardır.
Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralı ifadelerden hangileri yer değiştirmelidir?A) I. ve III . B) II . ve IV. C) III . ve V. D) I. ve IV. E) IV. ve V.

29. Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir?A) Konuyu bir sonuca bağlamak, kanıtlamak amacı vardır.
B) Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişebilir.
C) Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirine soru sorabilir.
D) Bir başkan gözetiminde yapılır.
E) Tartışmalar sohbet havasında gerçekleşir.

30. I. Açık oturum
II . Panel
III . Münazara
IV. Konferans
V. Forum
Numaralanmış anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?A) I. B) II . C) III . D) IV. E) V.

31. Konusunda uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tartışmasıdır. Toplumun genelini ilgilendiren bir konu seçilir. Büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.
Yukarıda sözü edilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) Sempozyum B) Panel C) Açık oturum D) Forum E) Münazara

32. Aşağıdakilerden hangisi forumu panelden ayıran bir özelliktir?A) Konuşmacı sayısının fazla olması
B) Konuşmaların bitiminde, dinleyenlerin de tartışmaya katılması
C) Toplumun genelini ilgilendiren konuların ele alınması
D) Dinleyicilerin özel davetli olan uzmanlardan oluşması
E) Tartışmayı bir başkanın yönetmesi

33. Aşağıdakilerden hangisi topluma açık tartışmaların amaçlarından birideğildir?A) Halkı bilgilendirmek
B) Konu ile ilgili kamuoyu yaratmak
C) Dinleyicilerin konuşmalardan bir sonuç çıkarmasını sağlamak
D) Kendi düşüncelerini kişilere kabul ettirmek
E) İnsanları yönlendirmek

34. Aşağıdakilerden hangisi panel başkanının görevlerinden biri değildir?A) Tartışılacak konuyu açıklamak
B) Konuşmacılara eşit konuşma sırası vermek
C) Konuşmacıların fikirlerini etkilemek
D) Tartışmaların bir sonuca ulaştırılmasını sağlamak
E) Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde semopzyumla ilgili bir bilgi yanlışı söz konusudur?A) Genellikle akademik nitelikli toplantılardır.
B) Konu önceden belirlenerek katılımcılara bildirilir.
C) Konu, alanında uzman kişilerce farklı yönleriyle ele alınır.
D) Konunun kapsamına göre bir veya birkaç oturumda düzenlenir.
E) Toplumun her kesiminden geniş bir dinleyici kitlesi bulunur.

36. I. Forum, bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan bir toplantı türüdür
II . Forum genellikle bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.
III . Forumda konuşmacıların yanı sıra dinleyiciler de tartışmaya katılıp fikirlerini açıklayabilirler.
III . Formun en belirgin özelliği sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin de bu tartışmanın içinde aktif olarak yer almalarıdır.
IV. Forumda konuşmacılara hem soru sormak hem de açıklamalarda bulunmak üzere dinleyicilere söz hakkı verileceği belirtilir.
Forum ile ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?A) I. B) II . C) III . D) IV. E) V.

Cevaplar:
 1. D
 2.  E 
 3. C
 4.  E
 5.  A
 6.  D 
 7. C   
 8.  E 
 9.   E 
 10.  D  
 11. B   
 12. E  
 13. A  
 14.   C 
 15. C  
 16. B


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar