4 Nis 2016

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ,SAYFA 178 ,ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

REKLAMLAR

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY 
SAYFA 178 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEC. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi topraktan yararlanma şekillerinden biri değildir?
A) Ta rım B) Hay van cı lık C) Or man cı lık
D) Ma dencilik E) Top ra ğa da ya lı sa na yi kol la rı

CEVAP: D

2. Ülkemizde aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin yayılım alanı diğerlerinden daha
geniştir?
A) Lös B) Moren C) Kolüvyal toprak
D) Alüvyal toprak E) Regosoller

CEVAP: D

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si ot top lu lu ğun dan de ğil dir?
A) Ço ban yas tı ğı B) Yav şan otu C) Ge lin cik D) Ge ven E) Ar dıç

CEVAP: E

4. Kı yı la rı mız dan han gi si nin ger çek uzun lu ğu di ğerlerine gö re da ha faz la dır?

A) Ka ra de niz B) Mar ma ra C) Ege D) Ak de niz E) Göl ler kı yı sı

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon