10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY 
SAYFA 178 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEC. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi topraktan yararlanma şekillerinden biri değildir?
A) Ta rım B) Hay van cı lık C) Or man cı lık
D) Ma dencilik E) Top ra ğa da ya lı sa na yi kol la rı

CEVAP: D

2. Ülkemizde aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin yayılım alanı diğerlerinden daha
geniştir?
A) Lös B) Moren C) Kolüvyal toprak
D) Alüvyal toprak E) Regosoller

CEVAP: D

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si ot top lu lu ğun dan de ğil dir?
A) Ço ban yas tı ğı B) Yav şan otu C) Ge lin cik D) Ge ven E) Ar dıç

CEVAP: E

4. Kı yı la rı mız dan han gi si nin ger çek uzun lu ğu di ğerlerine gö re da ha faz la dır?

A) Ka ra de niz B) Mar ma ra C) Ege D) Ak de niz E) Göl ler kı yı sı

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar