1 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,187,188,189.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Reklamlar


9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY YAYINLARI187-188-189. SAYFA CEVAPLARI187-188-189.sayfa cevaplarıÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
A. Aşağıdaki soruyu sözlü olarak cevaplayınız.

• Öğretici metinlerin yazılış amaçları nelerdir? Açıklayınız.
 Öğretici metinler bilgi vermek, düşündürmek amacıyla yazılır.


• Öğretici metinler ile edebî metinler arasında anlam özellikleri bakımından ne gibi fark­lılıklar vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Öğretici metinlerde anlam kişiden kişiye değişiklik göstermez. Edebi metinlerde ise anlam, okuyucuya, zamana ve ortama göre değişebilir.

• “Metinler, yazarlarının aynasıdır.” sözünü yorumlayınız.
CEVAP: Her metin, yazarını yansıtır. Yazarın duygu, düşünce ve birikiminden süzülerek ortaya çıkmıştır. Metinde yazarın üslubunu görürüz.

B. Aşağıdaki cümleler|de boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.


• Bir dönemdeki sosyal, siyasal, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indir- genemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününe ZİHNİYET denir.

• Metnin tamamının iletmek istediği düşüncenin en kısa, yoğun ifadesine TEMA denir.

• Bilgi, inanç, düşünce farklılığı, kültürel çevre, psikolojik özellikler BAKIŞ AÇISINI belirle­yen unsurlardandır.

• Metni oluşturan paragrafları bir arada tutan ortak düşünceye ANA DÜŞÜNCE denir.

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.
• Öğretici bir metinde ileri sürülen düşüncelerin doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilir.
Doğru ( )-Yanlış ( )
• Her edebî metin onu yazan kişinin zihniyetini yansıtır.   Doğru ( X ) - Yanlış ( )
• Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlüğü olan birimlerin bir düzene bağlı olarak birleşmesiyle oluşur.      Doğru (X)-Yanlış ( )
• Bir ana düşünceden hareketle birçok metin kaleme alınabilir.     Doğru (X ) - Yanlış ( )
• Metnin konusunun, güncel, tarihî, bilimsel ve felsefi olması dil ve anlatımı etkilemektedir.
Doğru (X ) - Yanlış ( )
• Öğretici metnin konusundan, yazılış amacından, dil ve anlatım özelliklerinden hareketle yazarın bağlı olduğu yazı geleneği tespit edilebilir.      Doğru (X ) - Yanlış ( )
• Öğretici metinler bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, dü­şündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir.
Doğru (X )-Yanlış ( )
• Öğretici metinlerin anlamı zaman içinde büyük değişiklik göstermez.
Doğru (X )-Yanlış ( )
• Öğretici metinlerde açıkça dile getirilmiş olanlarla, açıkça ifade edilmemiş olanlar anlam çevresinde ilişkilendirilebilir.     Doğru (X ) - Yanlış ( )
• Öğretici metinlerin anlamı okura göre değişiklik gösterir.           Doğru ( ) - Yanlış ( X )

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metin türlerinden biri değildir?
A) Hatıra      B) Gezi           C) Mektup D) Günlük E) Roman

CEVAP: E

2. Yenilgiyi daha baştan kabul eden insanlar hiçbir zaman zafere kavuşamazlar. Her yeni gün, bizleri birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirir. Bunları yenebilme, öncellikle onları yenebilece­ğimizi düşünmeye bağlıdır. Hiçbir yetkin doktor, hastasının iyileşmeyeceğini kabul etmez. Ümidi olmasa bile elinden gelen her şeyi yapar, en son dakikaya kadar her türlü çabayı gösterir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangidir?
A) Sorunlara, onların üstesinden gelebileceğimiz umuduyla yaklaşmalıyız.
B) Yaşam, güçlükler ve sıkıntılarla doludur.
C) Zorluklarla karşılaşmak kişilerin dayanma gücünü artırır.
D) Her iş ya da mesleğin savaşmayı gerektiren tehlikeleri vardır.
E) İşini seven kişi, onda başarı gösterir.      1997 – ÖSS

CEVAP: A

3. (I) Doğanın korunması, bizim için önemli bir nokta olmanın da ötesinde temel hedeftir. (II) Bu nedenle konutlar, kenttekine benzer bir dokuda değil, tamamen çevredeki ormanla uyum sağlayacak biçimde yapıldı. (Ill) Bir başka konu da bitkilendirme. (IV) Son zamanlarda bitkiyle ha­şır neşir olma eğilimi yaygınlaştı; elbette bu durum, biz çevre tasarımcılarını sevindiriyor. (V) An­cak yabancı kökenli bitkiler yerine kestane, erguvan, kızılağaç, fıstık çamı tercih edilmeli; böyle bir tercih yörenin ruhuna da uygun olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir?
A) I   B) II    C) III  D)JY   E)V    

CEVAP: A
4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biridir?
A) Şiir           B) Tiyatro C) Makale D) Roman E) Hikâye

CEVAP: C

5. Bu sanatçımız için bir dili bilmek, o dilin edebiyatını bilmek demektir. O edebiyatın gizli kalmış köşelerinde yatan şiirleri, öyküleri bilmek demektir. Gerek Türkçe gerekse Fransızca yazdığı yazılarda, zaman zaman öyle alıntılar yapar ki şaşırır kalırsınız. Halk şiirimizden, özel­likle tekke şiirimizden; ama aynı zamanda bir Yunan, bir Bizans, bir İran şiirinden... Resim, heykel, yazın gibi hangi sanat dalından bir ürün ortaya koyarsa koysun, bunu, oksijeni bol birortamda oluşturmuş bir sanatçımızdır o.
Bu parçadaki altı çizili söz, anlatılan sanatçının hangi özelliğini belirtmek için kullanılmış­tır?
A) Edebiyatın, bütün sanatların temeli olduğunu düşünme
B) Yapıtlarını oluşturmada ayrıntılara önem verme
C) Edebiyatımızla başka edebiyatlar arasındaki benzerlikleri yansıtma
D) Herkesçe bilinmeyen sanat ürünlerini ortaya çıkarma
E) Çok zengin bir sanatsal kaynaktan beslenme     2005 - ÖSS

CEVAP: E
6. Her ressam, aynı doğa parçasını tuvaline farklı biçimlerde yansıtır....
Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uy­gun olmaz?
A) Doğa, her sanatçı için değişmez bir konu alanıdır.
B) Çünkü olaylara, durumlara bakış açısı sanatçıdan sanatçıya değişir.
C) Bu, aynı zamanda biçemle ilgili bir durumdur.
D) Bunda sanatçının doğayı algılama biçiminin etkisi vardır.
E) Bunu, yaratıcılığın bir gereği sayabiliriz.           
2005 – ÖSS

CEVAP: A

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?
A) Alabildiğine insan kalabalığı vardı
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
B) Bir ılık güz öğlesinde
Şanlı hâkî urbası üstünde
C) Koymuştu kılıcını içine kınının
Yürüyordu arasında sevgili halkının
D) İzmir'e girişini Atatürk'ün
Bir kahve duvarındaki resimde gördüm.
E) Işıktı, sevinçti, türküydü
Görseydiniz o resimde Atatürk’ü   
1999 - ÖSS

CEVAP: D
8. İnsanı insana anlatmak, başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca, sözle olsun, renkle, ez­giyle olsun, tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tut­kular, düşler, düşünceler değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. İşleyiş, ele alış biçimle­ri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır: İnsanı insana anlatmak... Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar. Yaşamın tatlanması, çirkinlikler­den arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar, uyumsuzluklar hep in­sanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı?
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygu ve düşüncelerin anlatımı çeşitli sanat dallarına göre farklılık gösterir.
B) Sanat ürünleri, bireylerin birbirine yakınlaşmasını, yaşamın güzelliklerini sezmesini ve al­gılamasını sağlar.
C) Sanatın etki gücü, her şeyden önce yaşamı olduğu gibi yansıtmasından ileri gelir.
D) Sanatsal yaratıların yaygınlaşıp gelişmesiyle yaşam koşulları arasında sıkı bir etkileşim vardır.
E) Aynı konuyu işleyen iki sanatçının konuya bakış açıları, konuyu işleyiş yöntemleri birbi­rinden farklı özellikler gösterebilir.  
2004 – ÖSS
CEVAP:B

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!