SUNUM-PANEL-TARTIŞMA TEST SORULARI VE CEVAPLARI-2

1. Sunum yapacak kişinin konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kür­süyü rahat kullanmaya; dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurmaya; ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen göstermesi gerekir. Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı bel­gelerin, grafiklerin ve şekillerin kullanılabile­ceğini bilmeli.
Bu parçadan sunumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A)    Jest, mimik ve tonlamaya dikkat edilmelidir.
B)     Dinleyiciler karşısında rahat olunmalıdır.
C)     İletişim kurarken vücut dilini iyi kullan­malıdır.
D)    Sunumu destekleyen kaynakları mutlaka kullanmalıdır.
E) Sözcükleri doğru telaffuz etmeye çalışmalıdır.

2. Sunumu yapan kişi sunumdan önce nelere, niçin dikkat etmesi gerektiğini bilmelidir. Sunum yerini daha önceden görmesinin, prova yapmasının, kullanacağı malzemenin kontrolünü kendisinin gerçekleştirmesinin yararlı olacağını; sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünümün önemli olacağını unutmamalıdır.
Sunum yapan kişinin dikkat etmesi gere­kenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi üzerinde durulmamıştır?
A)    Sunum yerini önceden görmesi gerektiği
B)     Prova yapması gerektiği
C)     Ciddi ve ağırbaşlı olması gerektiği
D)    Temiz ve derli toplu olması gerektiği
E)  Her şeye dikkat etmesi gerektiği

3. Sunum yapacak kişinin, sorulara hâkim ol­ması, gereksiz ayrıntılara ve tartışmalara gir­meden cevap vermesi, ilgisiz soruların konu dışı olduklarını belirtmesi gerekir. Cevabını bilemediği sorular olursa konuşmada hazır bulunan yetkililerin düşüncelerine başvur­malıdır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki düşünce­lerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Sorulara hâkim olmalıdır.
B)    İhtiyaç olmayan detaylar üzerinde durma­malıdır.
C)    Dinleyenlerle söz dalaşı yapmamalıdır.
D)   Anlattıklarıyla ilgili kaynak göstermelidir.
E) Gerektiğinde yetkililere söz hakkı verme­lidir.


4.  Aşağıdakilerden hangisi sunumun özellik­lerinden biridir?
A)    Bilgiyi pekiştirmek ve hatırlatmak için ya­pılması
B)     Bir konunun ayrıntılarını ön plana çıkar­ması
C)      Sadece araştırma sonuçlarını açıklaması
D)    Önemsiz bir olay ya da olguyu dile getir­mesi
E)  Bir görüşü benimsetmek amacıyla yapıl­ması

5.  Bir tartışmada tartışmayı yöneten bir başkana ihtiyaç olduğu; başkanın da konuyu ortaya koyup sınırlaması, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını ve gereksiz yere konuşmalarını engellemesi, konuşmacıların birbirini suçla­maya yönelik söz söylemelerine izin vermemesi gerekir. Tartışmanın kurallarına uygun yürütülmesini ve bir sonuca ulaşılmasını, bu sonucun da bir rapor hâline getirilmesini sağlaması gerektiği de unutulmamalıdır.
Bu parçada tartışma başkanının görev­leriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi­sine değinilmemiştir?
A)    Konuşmacıları kendi anlayışına göre yö­netmesine           
B)     Konuyu ortaya koyup sınırlamasına
C)     Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını en­gellemesine
D)    Konuşmacıların gereksiz konuşmalarını engellemesine
E)  Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlamasına
6. (I) Tartışmalarda konu katılımcılar için ilgi çe­kici olmalı ve tartışmaya karşı güdülenmelidir. (II) Kalabalık gruplarla yapılan tartışmalarda zamanı değerlendirmek için bazı katılımcıları tartışma dışında bırakmak ve onların görüşle­rini yazılı olarak almak gerekir. (III) Başkanın tartışmayı yönlendirecek açılış, gelişme ve ka­panış bölümüyle ilgili anahtar soruları önce­den hazırlanması gerekir. (IV) Tartışmadan çıkarılacak sonuç önemli değildir; önemli olan tartışmacıların performansıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde “tartışma” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I ve II        B) II ve III          C) I ve III            D) II ve IV         E) I ve IV

7. Dinleyicilerin huzurunda, dinleyiciler için gerçekleştirilen tartışmalarda konuşmacıların

tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü, düşünce ve kanaatlerini halka ilettiği; onları

bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi amaçladığı vurgulanır. Bu tip tartışmalarda kamuoyu ya­ratma endişesinin konuşmacı-dinleyici ilişki­sini belirleyen önemli faktör olduğu belir­tilmelidir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)    Halkın bilgilendirilmesinin, yönlendirilme­sinin amaçlandığına
B)     Belli bir dinleyici kitlesi huzurunda yapıl­dığına
C)     Dinleyicilere yönelik bir faaliyet olduğuna
D)    Konuşmacıların bilgi ve birikimlerini aktardığına
E)  Cahil halkın belli konularda eğitilmesinin amaçlandığını
8.   Tartışmanın asıl amacı, bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma, problemlere cevap ve çözüm bulma; gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama işidir. Doğru, iyi ve güzelin zamana bağlı olduğunu unutmamak gerekir.
Bu parçada tartışmanın amacıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)    Bir konuyla ilgili düşüncelerin ortaya konulacağına
B)     Problemlere cevap ve çözüm bulunacağına
C)     Gerçek, doğru, iyinin aranacağına
D)    Doğru ve güzel olanın birlikte aranacağına
E)  Her tartışmada doğru, iyi ve güzelin orta­ ya çıkacağını
9.   Yazarın, bir düşüncenin, bir önerinin doğru olmadığını ortaya koymak amacıyla hazırladığı yazılarda başvurduğu bir yöntemdir. Yazar okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir üslupla yazısını oluşturur. Devrik cümlelerle, soru ve cevaplarla yazısına akıcılık, canlılık kazandırır. Yazar, görüşlerini inandırıcı kılmak için kanıtlama yoluna başvurur.
Yukarıdaki paragrafta bahsi geçen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklama      B) Tartışma     C) Öyküleme         D) Betimleme                  E) Karşılaştırma


10.   Günümüzde yaygın bir yanlış var: Bilimin kesin olduğu inancı; çağdaş yaşayışın, çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesimidir. Oysa sürekli bir değişikliktir bilimi var edip ayakta tutan. Bilim bilgi üretir; bilim­sel doğrulardır bunlar. Ancak bilim sonsuz bir yenilenme içindedir. Bilimde öne sürülen her doğru, yanlış olduğu henüz kesinlikle belge­lenmemiş olan doğrudur.
Yukarıdaki tartışma metninde öne sürülen en temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bilimin kesin doğru olduğu
B)     Bilimin çağdaş uygarlığın temeli olduğu
C)    Bilimin sürekli değişim içinde olduğu
D)    Bilimde sürekli bilgi üretildiği
E)  Bilimde öne sürülen her bilginin doğru olduğu
11.   Aşağıdakilerden hangisi “tartışma” konusu olamaz?
A)    Müzik eğitiminde duygusal zekâ mı, işitsel zekâ mı önemlidir?
B)     Başkaları için değerli olan bizim için de­ğerli olabilir mi, olamaz mı?
C)     Afrika’da yaşayan insanların yardım çağrı-sına duyarsız kalınması insanlığın bir ayıbı mıdır, değil midir?
D)    Güneş mi dünyanın etrafında döner; yok­sa dünya mı güneşin?

E)  Öğrenci seçiminde ve sınıfların oluşturul­masında IQ’ya mı, EQ’ya mı öncelik tanın­

malıdır?
12.   Bazı tartışmaların yalnızca sonuçları basın aracılığıyla duyurulur. Bazıları ise basına ve halka açık olur, düzenleniş amaçlarına, hedef dinleyici kitlesinin zevk, kültür ve anlayışına göre nitelikler kazanır. İkincisine genel olarak “topluluk karşısında tartışmalar/topluma açık tartışmalar” denir.
Bu parçadan tartışmayla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)    Tartışmaların herkese açık olduğu ve iste­yen herkesin katılabildiği
B)     Bazı tartışmaların yalnızca sonuçlarının duyurulabildiği
C)     Bazı tartışmaların basına ve halka açık ola­rak düzenlendiği
D)    Tartışmaların dinleyici kitlesinin özelliğine göre nitelikler kazanabildiği
E)  Herkese açık olan tartışmaya topluma açık tartışma denildiği

13.   Panelde herkesi ilgilendiren, sosyal problem­lerle ilgili konular ele alınır. Konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade eder­ler. Böylece toplantıyla bütünleşirler. Aynı za­manda seçilen konu üzerinde farklı düşün­celerin dile getirilmesi sağlanır. Konuşma­cıları yönetmek, konuyu ortaya koymak, din­leyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere düşüncelerini de ilave ederek toplantıyı sonuçlandırmak görevlerini ise başkan yerine getirir.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden han­gisi çıkarılamaz?
A)    Sosyal olaylarla ilgili konuların ele alındığı
B)     Konuşmacıların konu ile ilgili düşünceleri­ni söyledikleri
C)     Konuyla ilgili farklı düşüncelerin dile getirildiği
D)    Tartışmayı yöneten bir başkanın olduğu
E)  Başkanın kendi görüşlerine yer vermediği14.   Panelin dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlendiği bir gerçektir. Bu sebeple de panele, samimi bir ortamda, üzerinde duru­lan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulun­duğu bir tartışma biçimi diyebiliriz.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden han­gisi çıkarılamaz?
A)    Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte dü­şünmesi
B)     Tartışmaya dinleyicilerin de katılması
C)     Tartışmanın samimi bir ortamda cereyan etmesi
D)    Az sayıda dinleyicinin bulunması
E)  Bir konu üzerinde gerçekleşmesi
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “panel” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)    Panel başkanı, panelin başında konuyu açıklar ve konuşmacıları dinleyenlere tanıtır.
B)     Panel konusu, toplumun ilgisini çekebile­cek ve aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan bir nitelikte olmalıdır.
C)     Konuşmacılar panel konusunu kendi ilgi alanlarına göre ele alırlar.
D)    Panelde tartışılacak konu siyaset ve sana­tın dışında başka bir alanda olmamalıdır.
E)  Panel sonunda dinleyicilerin de katılacağı bir forum yapılabilir.

16.   Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma so­nucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ---- denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşa­ğıdaki kavramlardan hangisi getirilebilir?
A) Sunum                   B) Tartışma     C) Açık Oturum              D) Brifing           E) Panel

17.   Paneli bir başkan yönetir. Tartışmacı üyelerin sayısı en az üç, en fazla altı olabilir. Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde kısılıp kalması önlenmiş olur. Konu, değişik yön­lerden işlenir. Panel tartışmaları küçük bir sa­londa, küçük bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır. Panel başkanı or­tada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar. Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
Bu parçadan panelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?
A)     Tartışmacılar farklı meslek sahalarından seçilir.
B)      Üyeler konunun değişik yönlerine ışık tutarlar.
C)      Küçük bir dinleyici topluluğu önünde yapılır.
D)     Tartışma kurallarını başkan belirler ve uygular.
E)       Tartışma üyeleri üçle beş arasında değişe­bilir.

18        Tartışmada; karşılıklı saygı ve hoşgörü, nazik, toleranslı, sabırlı olma; konuşma kurallarına, verilen zamana ve sıraya uyma amaca ulaş­madaki en önemli unsurlardır. Tartışmada bir konuda edinilmiş peşin hükümlerin, önceden alınmış kesin kararların, bilineni farklı cümle­lerle devamlı tekrar etmenin, konu dışına çık­manın tartışmaya yarar sağlamayacağı bilin­melidir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)    Tartışmanın karşılıklı saygı ve hoşgörü an­layışı içinde yapılması
B)     Tartışmada nazik, toleranslı, sabırlı olun­ması
C)     Konuşma kurallarına ve verilen zamana uyulması
D)    Tartışmada tek bir konuda ısrar edilmemesi
E)      Tartışmada peşin hükümlerden, ön yargılardan kaçınılması

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar