22 Kas 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,sayfa 83

Reklamlar

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,sayfa 83
12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,
sayfa 83
b.  Belirlediğiniz özelliklere göre;
• “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde kelimelerin neden genellikle ilk anlamlarıyla kullanıldığını,
•  Söyleyişin ve kelime kadrosunun kimleri anlattığını,
•  Şiirlerdeki söyleyişin ve kelime kadrosunun halkla ilişkisini,
•  Şiirdeki birimler veya cümleler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Şiirlerde kelime kadrosu sıradan insanı anlatmaktadır. Kelimeler bizzat halkın kullandığı kelimelerdir. Şiir birimleri ve cümleleri mısra yapısını taşan bir anlatımla verilmiştir. Dolayısıyla anlam dizeyi aşmakta, şiirin bütününe yayılmaktadır.
c. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde söz sanatı var mıdır? İnceleyiniz.
Son Söz şiirinde söz sanatlarına pek yer verilmese de Gün Olur şiirinde söz sanatlarına yer verilmiştir. Özellikle tekrir ve mübalağa sanatlarına başvurulmuştur.
5. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. “Gün Olur” ve “Son Söz” adlı şiirleri resme ve müziğe ait ögelere yer verilip verilme diği bakımından inceleyiniz. Grup sözcüleriniz aracılığıyla ulaştığınız sonucu açıklayınız.
6. a. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde imgeye yer verilip verilmediğini inceleyiniz.
Şiirlerde imgeye hemen hemen hiç yer verilmemiştir.
b. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak gerçeküstücülük hakkında bilgi veriniz.
Gerçeküstücülükte resme ve edebiyata bilinçaltı, bağlantısız gibi görünen düşünceler egemen olmuştur. Sanatta çağrışım gücünden, çok anlamlılıktan yararlanılır. Sanata olağanüstü tasvirler, alışılmamış bağdaştırmalar eklemlenmiştir.
c. Garipçilerin imgeye karşı çıkmalarında gerçeküstücülük akımının ne ölçüde etkili olduğu ve şiirde açıkça söylemenin önemini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.
Gerçeküstücülük aklın dolaysız görünümlerini şiire yansıtmak ister. Dolayısıyla sanatlı bir anlayıştan çok sade bir anlatım yeğlenmiştir. Garipçilere göre şiir kişinin günlük hayattaki yerini anlattığından açık bir anlatım kullanılmıştır.
7. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde şairler neden duygulardan çok akla hitap etmişlerdir? Açıklayınız.
Garipçiler romantik şiire karşı çıkmışlardır. Şiire nükte ögesini katan bu şairler romantik ve yer yer arabesk şiirden kaçarak daha çok akla hitap etmişlerdir.
8. a. “Gün Olur” adlı şiiri bir kez de sesli olarak okuyunuz. Şiirdeki ahengin hangi unsurlarla sağlandı­ğını söyleyiniz.
b. “Son Söz” adlı şiirde kafiye, redif, asonans, iç kafiye gibi ses olayları var mıdır? İnceleyiniz. Şiirde ahengin nasıl sağlandığını belirtiniz.
Son Söz adlı şiirde bahsedilen ses olayları yoktur. Ahenk daha çok şiirin kendine has ritmik yapısıyla sağlanmıştır.
c. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde ölçü var mıdır? Şiirleri inceleyerek soruyu cevaplayınız. Şiirlerde ses akışı nasıl sağlanmıştır?
Bu şiirlerde serbest ölçü vardır. Şiirde ses akışı ses benzerlikleriyle sağlanmıştır.
9. Garipçilerin şiirlerindeki söyleyiş tarzı hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. Garip şiirinin o zamana kadar yazılan şiirlere benzeyip benzemediği hakkındaki düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.
Garip şiiri şiirimizde bir devrim niteliğinde olup daha önce yazılan şiirlere benzememektedir. Şiirin biçimsel yapısını ve temalarını özgürleştiren bir şiir anlayışları olduğundan şiirimizde bir kilometre taşını ifade etmektedirler.
10. Garipçilerin şiir yazdıkları dönemde, sanatkârların şairlerde görüldüğü zannedilen bir tavra öze­nerek her türlü göstergesi yerli yersiz kullanmaları şairanelik olarak adlandırılırdı. Verilen açıklamadan da hareketle Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat Horozcu’nun şiirlerinde kullanılan anlatım tarzı hakkında bilgi veriniz. Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat Horozcu, şiirlerinde şairane tutumdan uzaklaşmak için neler yapmışlardır? Açıklayınız.
Garipçiler şairanelikten uzaklaşmak için sade bir dil, sanatsız bir söyleyiş, biçimsel kalıplardan uzaklaşma yoluna gitmişler, sözcükleri halk içinden seçip ilk anlamlarıyla kullanmışlardır.
11. a. “Gün Olur” ve “Son Söz” adlı şiirleri anlam ve çağrışım bakımından inceleyiniz.
Bu şiirlerde sözcükler genellikle açık bir anlatımla ve kelimelerin ilk anlamıyla kullanılarak yazılmıştır.
c. Şiirlerde çağrışım neden yoktur? Açıklayınız.
Şairanelikten uzak kalmak ve yalın bir gerçekliği yansıtabilmek için çağrışım yoktur.
12. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerini hangi edebî geleneğin içine dâhil edersiniz? Neden?
Bu şiirleri Batı etkisiyle gelişen şiir akımının serbest şiir dalında Garip şiiri içine dahil edebiliriz. Bu anlayışın kuralları tanımayışı ve sade anlatımı buna sebeptir.
13. a. “Gün Olur” şiirinde kimin duyguları, istekleri anlatılmaktadır?
Bu şiirde halktan sıradan insanın istekleri dile getirilmiştir.
b. “Gün  Olur”  ve  “Son  Söz”  şiirlerinde  anlatılanları  sıradan  bir  insan  yaşayabilir mi?  Neden? Garipçiler neden sıradan insanın hislerini, isteklerini vb. şiirleştirmiş olabilirler?

Bu şiirlerde anlatılanlar günlük hayattan sahneler olduğundan sıradan insanlar bu olayları yaşayabilir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte büyük toplumsal olaylar karşısında sıradan insanın duyarlılıklarını ön plana çıkarmak isteyen Garipçiler, bu insanların hislerini şiirleştirmişlerdir.Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar