10 Eki 2015

12.sınıf Fırat Yayıncılık Türk edebiyatı cevapları SAYFA 45, ölçme-değerlendirme

Reklamlar

12.sınıf Fırat Yayıncılık Türk edebiyatı cevapları 2015-2016
SAYFA 45 
DEĞERLENDİRME CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ RESİMDE
1. Aşağıdaki cümleleri  bu ünitede öğrendiklerinize göre ta mamlayınız
Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade eden cümlelere .................. denir.
Motifler birleşerek metnin ....................... ......................... oluşturur.
Motiflerin birbiriyle ilişkisi metnin ........................... oluşturur.
2. Aşa ğı da ki yar gı lar doğ ru ise cüm le le rin başına “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.
( )cumhuriyet dönemindeki öğretici metinlerdeki ana fikir  Tanzimat Dönemi Edebiyatında da işlen mişti.
( ) Her me tin dö ne min de ki sos yal ger çek li ği ver me li dir.
( ) Cum hu ri yet Dö ne min de ya zı lan öğ re ti ci me tin ler de sa de bir dil kul la nıl mış tır.
3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ata türk’ün la ik lik il ke si nin kap sa mın da de­ğil­dir?
A) Din ve dev let iş le rin de ay rı lık
B) Di nî iba det ler de ser best lik
C) İba de tin vic da ni bir so rum lu luk ol ma sı
D) Mil lî bir lik ve be ra ber lik dü şün ce si
E) Di nin is tis mar edil memesi
4. Öğretici metinlerin yazılış amaçları hangi özelliklerine göre belirlenir? Açıklayınız.
DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar