20 Eki 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 54, (ilk kez ve sadece burada)

Reklamlar

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2015-2016 
SAYFA 54 (ilk kez ve sadece burada)
4. a. Aşa­ğı­da­ki­ dze­ler­de­ han­gi­ söz ­sa­na­tı­ kul­la­nıl­mış­tır?­Karşısına­ yazınız.
­ Siz­ be­nim­ yü­züm­sü­nüz.
­ Eği­lip­
su­ya­ bak­sam­                       KİŞİLEŞTİRME - KAPALI İSTİARE
­ Gö­rü­nür­
­yü­zü­nüz?
Be­yaz,­be­yaz­dı­bu­lut­lar,
Göl­ge­ler­
bu­ğu­lu,­ de­rin;­                  KİŞİLEŞTİRME
Ah
­o ­hiç­ din­me­yen­ rüz­gâr
Ve­
uy­ku­su­ çi­çek­le­rin
b. Belirlediğiniz­ söz sanatlarının­ şiirlerdeki ­işlevini­ açıklayınız.
Şiirlerdeki söz sanatları şiirlerin imgesel altyapısını kuvvetlendirmek vasıtasıyla okurun çeşitli çağrışımlar kazanarak şiirden daha derin anlamlar çıkarmasını sağlamıştır.
c. Aşağıdaki­ şiiri ­okuyunuz.­“Lisan”­adlı­ şiirin ­di­li ­­hakkındaki ­düşüncelerinizi ­belirtiniz.­Bu ­şi­ir ­han­gi ­ede­bî­ dö­nem­de ­ya­zıl­mış­tır? ­Mil­lî ­Ede­bi­yat ­Dö­ne­min­de­ki ­dil ­an­la­yı­şının­“Ge­çen ­Da­ki­ka­la­rım”­ve­“Ma­vi,­ Ma­viy­di ­Gök­yü­zü”­ad­lı ­şi­ir­le­re ­na­sıl ­yan­sıtıldığını­belirtiniz.
Lisan adlı şiirin dili oldukça sade ve açıktır. Halkın anlayabileceği kelimeler kullanılmıştır. Bu şiir Milli Edebiyat Döneminde yazılmıştır. Bu dil anlayışı Geçen Dakikalarım ve Mavi Maviydi Gökyüzü şiirlerine dildeki sadelik ve günlük konuşma diline ait kelimeler kullanılması noktasında yansımıştır.
ç.  “Bir­ Başka ­Tepeden”­ve­“Lisan”­adlı ­şiirlerdeki­ dil­ benzerliklerini ­belirleyiniz.
İki şiirde de dil sadedir. Günlük konuşma diline ait kelimeler kullanılmıştır. İki şiirde de dil açık ve anlaşılırdır.www.edebiyatfatihi.net
d. “Geçen­ Dakikalarım”­ve­“Mavi, ­Maviydi ­Gökyüzü”­adlı­ şiirler­ Millî­ Edebiyat­Döneminde ­yazılan­ “Lisan”­ adlı­ şiire­ benziyor­ mu? ­Neden?­ Millî­ Edebiyat­ Dönemindeki­sanat­ anlayışı ­Cumhuriyet­ Dö­­neminde­ yazılan­ şiirlere­ nasıl­ yansımıştır?­Açık­la­yı­nız.
Bahsedilen şiirler birbirlerine sade, açık ve anlaşılır dil kullanmaları bakımından benzerdir. Ayrıca nazım biçimlerinde Halk Edebiyatı özellikleri görülmektedir. Şiirler dörtlükler ve bentler halinde yazılmıştır. Milli Edebiyat Dönemindeki sanat anlayışı ilerleyerek ve gelişerek Cumhuriyet Döneminde yazılan şiire gerek üslup gerek biçim açısından yansımıştır. www.edebiyatfatihi.net

e.  “Ge­çen­  Da­ki­ka­la­rım”­ve­“Ma­vi,­ Ma­viy­di ­Gök­yü­zü”­ad­lı ­şi­ir­ler­den ­im­ge­ler­ be­lir­le­yi­niz.­Bu­ imge­leri ­ruh ­hâllerini ­ve ­doğal­ görünüşlerini ­ifade­ eden­ imgeler­ olarak ­grup­lan­dı­rı­p­örnekteki ­gibi­ aşağıya­ yazınız. ­Bu­ imgelerin ­şiirdeki ­işlevi­ nedir ­belirtiniz.
                                  Mavi, Maviydi Gökyüzü                                    Geçen­Dakikalarım
Ruh Hâllerini            e beni ­çıldırtan ­hüzün                               Gitti bütün güzeller
İfade­Eden­
                  İki­ bakış ­arasında                                        Sararmış biri kaldı
İmgeler

Doğal Görünüşleri    Açan güller
İfade­ Eden­ İmgeler   Işıkla yağmurla beraber
                                                                                                         Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar