26 Eki 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 41,

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI

SAYFA 41
www.edebiyatfatihi.net  özgün ve doğru içerikler için doğru yerdesiniz...

1. Yusuf Ziya Ortaç, fıkrasında neyi konu etmiştir?

Türk köylüsünü konu edinmiştir.2. a. “Varlığımızın ana kaynağı köydür” cüm le si için metni meydana getiren anlam birimlerini en kısa şekilde ifade eden cümle di ye bi lir mi si niz? Ni çin?
Diyebiliriz ,çünkü anlam birlikleri bu ana fikir etrafından bir araya getirilmiştir.
Köyün gıdasını, şehrin kursağına; köyün yakıtını, şehrin
ocağına onun sırtında taşırız.
Onu kaldırınız, Türk tarihi kalmaz.

Yukarıdaki cümlelerin özelliği nedir? Açıklayınız.

Ahenkli olması... 
www.edebiyatfatihi.net
b. Metnin temel düşüncesinin oluşmasında verilen cümleler etkili olmuş olabilir mi? Neden?

Olmuştur , lirik anlatım verilmek istenenin daha etkili verimesini sağlar.

. 3. Met nin gi riş, ge liş me, so nuç bö lüm le ri ni, metin üzerinde işaretleyerek gösteriniz. Bu bö lüm ler de an la tı lan la rı bi rer cüm le ile ifa de ede rek met nin pla nı nı aşağıya yazınız.

1.PARAGRAF : GİRİŞ 
SON PARAGRAFA KADAR : GELİŞME 
SON PARAGRAF : SONUÇ BÖLÜMÜ

Giriş bölümünde yazar Varlığımızın kaynağı köydür , ana düşüncesini veriyor.
Gelişme bölümünde , ana düşüncesini destekleyen örnekler verip konuyu farklı yönlerden ele alıyor.
Sonuç bölümünde ise şehir-köy karşılaştırması yapıyor.
4. a. Metnin ana fikri nedir? Söyleyiniz?

VARLIĞIMIZIN KAYNAĞI KÖYDÜR.www.edebiyatfatihi.net

b. Gazete ve dergilerde Türk köylüsünü konu edinen  makale , fıkra , haber vb yazılar gördünüz mü? 
 Metinde verilen ana fikir günceldir, diyebilir misiniz? Ni çin?

Metinde verilen ana fikir güncelliğini korumaktadır.Çünkü günümüzde de köyde yaşayan insanların hayatları hakkında yazılar yazılmakta , haberler çıkmakta vb...

c. Metindeki ana düşünce döneminin sosyal ger çek liği ni na sıl yan sıt mış tır? Açık la yı nız.
Metindeki ana düşünce dönemin sosyal gerçekliğini yansıtmıştır. Yazar Türk köylüsününün yaşadığı sıkıntıları ve sorunları dile getirmiş , şehirde yaşayan insanların birçok gereksinimini köylünün karşıladığını örneklerle anlatmıştır.Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar