24 May 2015

MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI VE CEVAPLARI -3 (YEPYENİ SORULARLA)

Reklamlar


MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI VE CEVAPLARI-3
1) Neo-klasik bir şairdir. Şiirini, divan şiirinden esinlenerek yazmayı düşünmüş, divan edebiyatı şiir biçimlerini örnek alarak o yolda birtakım gazeller, murabbalar, rubailer yazmıştır.
Sessiz Gemi şiiri çok ünlüdür, aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm, kahramanlık temalarını işlemiştir.

Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp B) Ahmet Haşim C) Mehmet Akif Ersoy

D) Faruk Nafiz Çamlıbel E) Yahya Kemal Beyatlı


2) Aşağıdaki romanlardan hangisinin ana temasını,aydın-halk çatışması oluşturmaktadır?
A) Sinekli Bakkal B) Ankara C) Yaban D) Ateşten Gömlek E) Mai ve Siyah

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kişilerin iç dünyalarını başarıyla ve çok yönlü anlatan "Eylül" , psikolojik bir romandır.

B) Millî Edebiyat, yalın bir dille yurt gerçeklerini ve Kurtuluş Savaşı’nı konu edinmiştir.

C) Türk şiiri, Tanzimat’ta konu yönünden, Servet-i Fünûn’da biçim yönünden değişmiştir.

D) Köy yaşantısını anlatan hikâye Karabibik, Servet-i Fünûn Dönemi'nde yazılmıştır.

E) Hüseyin Rahmi, romanlarında Ahmet Mithat geleneğini sürdürerek halka seslenmeyi amaç edinmiştir.4) ‘’Dilde yalınlık, halk edebiyatı biçimlerinden yararlanma ve hece ölçüsü; yerli konular, konuların İstanbul dışına çıkması, Anadolu’ya açılma hep bu dönemde gerçekleşmiştir.’’ Bu anlayış içinde ürün verme çabasındaki sanatçılar hangi dönem sanatçılarıdır?

A) Millî Edebiyat B) Beş Hececiler C) Tanzimat D) Yedi Meşaleciler E) Servet-i Fünûn

5) 1911 yılında ……… dergisi yayımlanmaya başlandı. Ömer Seyfettin ve Ali Canip burada yazıyorlardı. Derginin Nisan 1911 tarihli ilk sayısında Ömer Seyfettin’in ……… makalesi yayımlandı. Bu makale aynı zamanda yeni hareketin de adı oldu.

Boşlukları uygun seçenek hangisidir?
A) Genç Kalemler-Yeni Lisan

B) Servet-i Fünûn-Şiir ve İnşa

C) Türk Yurdu-Yeni Lisan

D) Ziya Gökalp-Halka Doğru

E) Genç Kalemler-Dil ve Kültür


6) Şair, mütareke yıllarında yayınladığı “Git Bahar” adlı şiiriyle ün kazanmıştır. Birtakım moda ve yıkıcı akımlara kapılmadan millî değerleri savunmuştur. Millî Edebiyat Hareketine katılarak bir kadının duyarlılığını dile getiren eserler yazmıştır.

Yukarıda sözü edilen Millî Edebiyat Dönemi şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal B) Halide Nusret Zorlutuna C) Ziya Gökalp D) Ömer Seyfettin

E) Halide Edip Adıvar


7) Ezgi koydum, ahlarla, figanlarla Türk şiirine Öz dilimle haykırdım, "Ey milletim uyan!" diye Viran yurdu dolaşım, bir şehrinden bir şehrine Saç ve sakal ağarttım ben de "Vatan, vatan!" diye

Bu dizeler, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinde söylenmiş olabilir?
A) Servet-i Fünûn B) Divan Edebiyatı C) Fecr-i Ati D) Tanzimat Edebiyatı E) Millî Edebiyat8) ……… tüm Fecr-i Âtîciler gibi sembolizm etkisiyle Edebiyat-ı Cedide diliyle şiirler yazdı. Batı yazarlarının biyografilerini yazdı. Daha sonra şiiri büsbütün bıraktı. Kendini tarih ve edebiyat araştırmalarına verdi. Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilgin oldu. Türk lehçelerini ve edebiyatlarını bir bütün olarak incelemeye girişti.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuat Köprülü B) Ziya Gökalp C) Mehmet Emin D) Ali Canip Yöntem E) Ömer Seyfettin


9) Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Döneminin mizah ve hiciv yazarlarından değildir?
A) Neyzen Tevfik B) Halil Nihat C) Hüseyin Rıfat D) Abdülbaki Fevzi E) Ali Canip Yöntem10) Aşağıdakilerden hangisi, Yahya Kemal Beyatlı’nın hece ölçüsü kullandığı tek şiiridir?
A) Eski Şiirin Rüzgârıyla B) Eğil Dağlar C) Ok D) Ses E) Rindlerin Akşamı11) Aşağıdakilerden hangisİ, Millî Edebiyat Dönemi'nde kurulan “Şairler Derneği”nin üyesi değildir?
A) Ömer Seyfettin B) Cihan Seyfi C) Hakkı Tahsin D) Salih Zeki E) Ahmet Haşim12) Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Döneminin dergisi değildir?
A) Varlık B) Türk Yurdu C) Halka Doğru D) Türk Derneği E) Genç kalemler13) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Millî Edebiyat Dönemi içerisinde eser vermemiştir?
A) Ali Canip Yöntem B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Ziya Gökalp

D) Mehmet Emin Yurdakul E) Ömer Seyfettin14) Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat sanatçılarının ortak özelliklerinden değildir?
A) Aruz yerine hece ölçüsünü savundular.
B) Millî nazım şekillerini kullandılar.
C) Bu dönem ürünlerinden bazıları Anadolu’yu anlatan eserlerdir.
D) Şiirlerde edebî sanatlara, mecazlı, süslü anlatımlara yer verdiler.
E) Dilin anlaşılır olması gerektiğini savundular.15) Aşağıdakilerin hangisinde, Genç Kalemler topluluğunu oluşturan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Emin Yurdakul-Reşat Nuri-Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin-Ziya Gökalp-Ali Canip Yöntem
C) Yakup Kadri-Ömer Seyfettin-Rıza Tevfik
D) Ali Canip Yöntem-M.Fuat Köprülü-Reşat Nuri
E) Ömer Seyfettin-Mehmet Emin Yurdakul-Ziya Gökalp16) Genç Kalemler dergisindeki makaleleriyle Millî Edebiyatın öncülüğünü yapmıştır. Hece vezniyle şiirlerde yazmıştır. Ancak daha sonraları edebiyat incelemelerine ağırlık vermiştir. Yazılarını ”Tuttuğumuz Yol” adlı bir kitapta toplamıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Ali Canip Yöntem B) Mehmet Emin Yurdakul C) Ziya Gökalp

D) Ömer Seyfettin E) Refik Halit Karay17) Aruz sizin olsun, hece bizimdir, Halkın söylediği Türkçe bizimdir; Leyl sizin,şeb sizin,gece bizimdir, Değildir bir mana üç ada muhtaç.

Bu dizelerle söylenen “Türkçe bizimdir” söylemi ile bu şiirin hangi edebi döneme ait olduğu söylenebilir?

A) Halk Edebiyatı
 B) Tanzimat Dönemi 
 C) Servet-i Fünûn Dönemi
D) Millî Edebiyat 

 E) Cumhuriyet Dönemi18) “Yeni Lisan” davasının temel ilkeleri, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarının kullanılmaması ve bu kurallara göre yapılan tamlamaların kaldırılması
B) Arapça sözcüklerin asıllarına göre değil, Türkçedeki kullanımına göre değerlendirilmesi gerektiği
C) Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçede söylenildiği gibi yazılmaları gerektiği
D) Konuşma dilinde İstanbul şivesinin esas tutulması
E) Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmaması gerektiği19) Aşağıdakilerden hangisi, Halide Edip için söylenemez?
A) Kadın kahramanlarını idealist bir yapıda tasarlamıştır.
B) Romanları sosyal içerik taşır.
C) Millî Mücadele’yi romanlarında işlemiştir.
D) Romanlarında gözleme ve betimlemelere yer vermiştir.
E) Sembolizm akımından etkilenmiştir.


20) Millî Edebiyat Dönemi'nin şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat Hareketini devrin şairlerinden bazıları eski Türk tarihine ve geleneğine bağlanmak” olarak anlamışlardır.
B) Millî Edebiyat Dönemi'nin bazı şairleri bu dönemi "Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak devirlerini yaşatmaya çalışmak" olarak adlandırmışlardır.
C) Millî Edebiyat Dönemi'nin bazı şairleri bu dönemi halk şiirine dönüş sayarak, halk edebiyatı nazım şekliyle şiirler yazmışlardır.
D) Bu dönemde Millî Edebiyata taraftar şairler tarafından "Şairler Derneği" adlı bir dernek kurulmuştur.
E) Millî Edebiyatçılar kurdukları dergilerde yabancı sözcükleri ve aruz ölçüsünü savunmuşlardır.Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar