12 May 2015

Milli edebiyat test soruları ve cevapları (yepyeni sorularla)

Reklamlar

MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI ve CEVAPLARI (yepyeni sorularla)
www.edebiyatfatihi.net
1)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir?

A)Şiirde hece ölçüsünü belirleme
B)Anlaşılır ve sade bir dil kullanma
C)Yapıtlarda sadece bireysel konuları işleme
D)Halk şiiri biçimlerinden yararlanma
E)Gerçekçi bir anlatıma yer verme


2)Milli edebiyat sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?A)Edebiyatı cedide ve fecriatinin ağır dil anlayışlarını eleştirmişler, geniş halk kitlelerine seslenmek için ulusal dili savunmuşlardır.
B)Yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda sosyal bir dava saydıkları yeni dili ‘Yeni Lisan’ da açıklamışlardır.
C)Günlük yaşamdan, halktan uzak, yalnız kendisiyle meşgul olanların yarattığı sanat anlayışına tavır almışlardır.
D)Bir yandan görüşlerini kabul ettirmeye çalışırken diğer yandan, eski dili savunanlarla mücadele etmişlerdir.
E)İçinde bulundukları koşullar onları karamsar, içe dönük, melankolik konulara yöneltmiştir.
www.edebiyatfatihi.net

3)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminin özelliklerinden değildir?
A)ikinci meşrutiyetten sonra başlayan ulusçuluk akımı edebiyatta etkili olmuştur.
B)Milli edebiyat akımıyla ulusal kaynaklara yönelme ilkesi benimsenmiştir.
C)1911’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in yayımladıkları ‘Genç Kalemler’ dergisiyle başlamıştır.
D)Sade ve arı bir Türkçe ile verilen ürünlerde ülke sorunları ve ulusal değerler yansıtılmıştır.
E)Batılı düşünce akımlarına ulusal nitelikler kazandırılarak ulusal kültürü, evrensel bir çizgiye ulaştırmak istenmiştir.

4)Dilde sadeleşme hareketinin savunulduğu “Yeni Lisan “ adlı makale Milli Edebiyat akımının gelişmesinde etkili olan dergilerin hangisinde yayınlanmıştır?A)Türk Yurdu  B)Yeni Mecmua  C)Genç Kalemler  D)Dergah   E)Türk Derneği

5)Aşağıdakilerden sanatçılardan hangileri Osmanlıcık fikrinin savunucularındandır?
A)Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa
B)Abdülhamit, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif
C)Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret
D)Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Akif
E)Refik Halit, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp


6)Ömer Seyfettin, 1911 yılında Selanik’te M. Emin Yurdakul’la çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazdığı Yeni Lisan makalesinde yeni Türkçenin esaslarını belirlemiştir.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeni Lisan’ı Ömer Seyfettin değil Ziya Gökalp yazmıştır.
B)Genç Kalemler dergisini çıkaranlar Ömer Seyfettin’le M. Emin Yurdakul değil, Ömer Seyfettin ve Ali Caniptir.
C)Genç kalemler 1911’de değil, 1909’da çıkmıştır.
D)Genç Kalemlerde yayınlanan makalenin ismi Yeni Lisan değil, “Milli Edebiyat Meselesi”dir.
E)Yeni Lisan’ın konusu yeni Türkçenin esasları değil, başka dillerle Türkçenin karşılaştırılmasıdır.


7)Milli Edebiyat Döneminde edebiyat tarihi hakkında en önemli ve ciddi çalışmalar aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yapılmıştır?
A)Mehmet Emin Yurdakul 
 B)Ömer Seyfettin 
 C)Mehmet Fuat Köprülü
D)Yakup Kadri 
 E)Hüseyin Rahmi


8)Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in bir özelliği değildir?
A)Çehov tarzı durum-kesit öykücülüğünü uygulamıştır.
B)”Yeni Lisan” adlı makalesiyle Milli edebiyatın ilkelerini ilan etmiştir.
C)Sade dil akımına öncülük etmiştir.
D)Dil ve düşünce olarak milliyetçilik ülküsünün etkisindedir.
E)Şiir, öykü, makale ,roman, tiyatro türlerinde ürün vermiştir.


9)Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçı-yapıt eşleştirmesi yanlıştır?A)Ali Canip-Geçtiğim Yol
 B)Rıza Tevfik-Sereb-ı Ömrüm 
 C)Ömer Seyfettin-Harap Mabetler
D)Ahmet Hikmet-Gönül Hanım 
 E)Hamdullah Suphi-Günebakan


10)Milli Edebiyat Döneminde yazılan öğretici metinler, aşağıdaki edebi türlerden hangileri etrafında toplanmıştır?A)Anı, günlük, fıkra 
 B)Makale, günlük, anı 
 C)Gezi, fıkra, makale 
 D)Makale, fıkra, sohbet

E)Biyografi, anı, sohbet11)Aşağıdakilerden hangisi Fıkra türünde yazılamamıştır?
A)Şehir Mektupları B)Bize Göre C)Bir Avuç Saçma D)Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

E)Türk Edebiyatında İlk Mutasavıflar12)Aşağıdakilerden hangisinde aynı sanatçıya ait yapıtlar bir arada verilmemiştir?
A)Hüküm Gecesi-Nur Baba-Panorama

B)Seviyye Talip-Dağa Çıkan Kurt-Handan

C)Dudaktan Kalbe-Acımak-Çalıkuşu

D)Kaşağı-Bugünün Saraylısı-Kiralık Konak

E)Yalnız Efe- Efruz Bey- Yüksek Ökçeler

13)Batının sosyal, siyasi ve ekonomik durumuna ve felsefi fikirlerine uygun bir devlet oluşturulması gerektiğine inanan sanatçılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Akif Ersoy B)Tevfik Fikret C)Mehmet Emin Yurdakul

D)Namık Kemal E)Ziya Paşa14)”Toplumu bir arada tutan en önemli unsur dindir ve ulusu ne olursa olsun tüm Müslümanlar islami halifesi etrafında toplanmalıdır.” düşüncesini savunan sanatçı kimdir?
A)Sait Halim Paşa B)Celal Nuri C)Tevfik Fikret D)Ziya Gökalp E)Namık Kemal15)Aşağıdakilerden hangisinde düşünceyi savunan kişi yanlış verilmiştir?
A)Batıcılık-Tevfik Fikret B)İslamcılık-M. Akif Ersoy C)Türkçülük-Yusuf Akçura

D)Osmanlıcılık-Sait Halim E)Batıcılık-Celal Nuri16)Ömer Seyfettin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.

B)”Kaşağı” ve “Diyet” öykü türünde yapıtlardır.

C)Olay anlatımına dayalı öyküler yazmıştır.

D)Tiyatrolarını Milli Mücadele yılları ve çocukluk anıları üzerine temellendirmiştir.

E)Genç Kalemler dergisindeki dil ve edebiyatla ilgili yazılarıyla tanınmıştır.17)Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’in ortak bir özelliği değildir?
A)Aruz ölçüsünü kusursuz kullanmaları

B)Nazmı nesre yaklaştırmaları

C)Toplumsal konulara duyarlı olmaları

D)Yaşama karşı insani duruşları

E)Şiirlerinde realizmin etkilerinin görülmesi18)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Türk Saz Şairleri-Fuat Köprülü

B)Eşkal-i Zaman-Ziya Gökalp

C)Ulum ve Tarih-Yusuf Akçura

D)Günebakan-Hamdullah Suphi

E)Yeni Lisan-Ömer Seyfettin19)Önce Fecr-i Aticilerin arasına katılıp şiirler yazmış; ancak daha sonra edebiyat ve edebiyat tarihimizle ilgili araştırmalara yönelmiştir. Edebiyat tarihimizi bilimsel yöntemlerle ilk o ortaya koymuş, tanınmayan birçok yazarı ve şairi ilk o tanıtmıştır.

Parçada sözü edilen edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Fuat Köprülü

B)Hamdullah Suphi

C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)Ziya Gökalp

E)Ömer Seyfettin


20)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminde yer alan bir sanatçı değildir?
A)Faruk Nafiz Çamlıbel
B)Yusuf Ziya Ortaç
C)Enis Behiç Koryürek
D)Halit Fahri Ozansoy
E)Cahit Külebi

CEVAP ANAHTARI

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar