11 Nis 2015

11.sınıf Lider Türk edebiyatı 146.sayfa cevapları (yepyeni)

Reklamlar

SAYFA 146:
1. Okuduğunuz şiirin dizeleri kaçar heceden oluşmaktadır? Kullanılan hece ölçüsü belli bir durak düzenine sahip midir?
Şiir 15'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.Belli bir durak düzenine sahip değildir...
2. Şiirin hece ölçüsüyle yazılmış olması onun hangi şiir geleneğinden beslendiğini göstermektedir? Açıklayınız...

Halk şiiri geleneğinden...

3. Tema etrafında örgülenen bölümler kaçar dizeden oluşmuştur? Bu tür nazım birimlerine ne ad verilir?

Tema etrafında örgülenen bölümler üçer dizeden oluşmuştur. Bu nazım birimine bent denir
4. Şiirde kullanılan uyakların şemasını çiziniz. Bu uyakların türlerini belirleyiniz.

5. Şiirden, iç uyak ve aliterasyona örnekler gösteriniz.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez dizesinde iç uyak vardır.
İlk bentte "n" sesiyle aliterasyon yapılmıştır.

6. Şiirde sade bir dil kullanılması, akıcı ve coşkulu bir söyleyişin oluşmasına bir katkı sağlamış mıdır? Niçin?

Evet, sade dil  ve hece ölçüsü  şiirde akıcı ve coşkulu söyleyişin oluşmasına katkı sağlamıştır.
7. “Esir yaratmayan Tanrı”, “paçavralar altındaki yoksul” söyleyişlerinin ne anlama geldiklerini söyleyiniz.

 “Esir yaratmayan Tanrı imajında”  dönemin Osmanlı devletinin esaret altına alınmak istenmesinin  ilişkisi vardır.
"paçavralar altındaki yoksul" ise  dönemdeki yoksul insanları anlatmaktadır.
8. “Şairleri haykırmayan bir millet” ile “sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk” arasında hangi bakımdan bir benzerlik kurulmuştur? Söyleyiniz.

Şairleri haykırmayan bir millet öksüz bir çocuk gibi sahipsizdir.Çünkü bir şair milletinin dertlerini, acılarını, istek ve arzularını dillendirmelidir.
9. “Zaman” neye benzetilmiştir? Bu benzetmeyle hangi söz sanatı yapılmıştır?

Zaman dişlerinden kan  damlayan bir canavara benzetilmiştir.Benzetilen söylenmediği için istiare sanatı yapılmıştır.
10. “Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk” ve “kan damlayan diş” imgeleri şairin duygularını yansıtmada nasıl bir işleve sahiptir? Kullanılan imgelerin açık ve anlaşılır olması Millî edebiyatın hangi özelliği
ile ilgilidir? Açıklayınız.

Bu imgeler şairin sanat anlayışını ve toplumsal duyarlılığını yansıtmaktadır.Kullanılan imgeler açık ve anlaşılır olması Milli edebiyat döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazıldığını gösterir.
11. Metindeki ses, söyleyiş ve imgelerin belirgin niteliği nedir? Söyleyiniz.

En belirgin özelliği halk şiiri geleneğini yansıtan ses ve söyleyişin olması, imgelerin ise açık ve anlaşılır olmasıdır.
12. Şiirin her bölümünde işlenen temayı belirtiniz. Bu temalar hangi ortak tema etrafında birleşmektedir? Açıklayınız."

ŞİİRİN TEMASI "ŞAİRİN KİM OLDUĞUDUR"  YA DA "ŞAİRİN KİMLİĞİ"dir.
13. Şiirin teması evrensel bir nitelik göstermekte midir? Niçin? Şiirin teması ile Mehmet Emin
Yurdakul’un dünya görüşü arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

Şiirin teması sanatsal anlamda evrensel bir nitelik göstermektedir.Çünkü gerçek şairin ne olduğu evrensel bir temadır.Şiirin teması ile şairin dünyası arasında bir bağ kurulabilir, çünkü Mehmet Emin, milli ve toplumcu bir şairdir.
14. “Bırak Beni Haykırayım” adlı şiirin teması ile şiirin yazıldığı dönem arasında bir ilişki söz konusumudur? Niçin?

Bir ilişki söz konusudur. Çünkü Milli edebiyat döneminde "eski edebiyat anlayışına" tepki söz konusudur
Anlama ve Yorumlama
1. 1911-1923 arası yılların toplumsal gerçekliğiyle “Bırak Beni Haykırayım” şiirinin teması arasındanasıl bir ilgi kurabilirsiniz?

1911-1923 arası Osmanlı İmparatorluğu için oldukça zor, millet için de acılı, ıstıraplı bir dö­nemdir. Osmanlı - Rus Savaşı, Balkan Savaşları hep kaybedilmiş, imparatorluğun içindeki azınlıklar isyan hareket­lerine başlamışlardır. Hem Müslüman azınlıklar hem de gayri Müslimler devleti arkadan vurmuşlardır. Böyle bir dö­nemde millî duyguların öne çıktığı temalar işlenmiş ve gerçek şairin milletin duygularını yansıtması gerektiği vurgulanmıştır.

2. Okuduğunuz metnin halk şiiri ve modern şiirle benzeşen, halk şiiri ile modern şiirden farklılık gösteren özelliklerini belirleyiniz.
BENZER ÖZELLİKLERİ:
Halk şiiriyle sade dil, hece ölçüsü ve dörtlüklerin kullanılması yönünden benzerlik vardır.
Modern şiire özgü kolay anlaşılır ve açık imgelerin kullanlması modern şiirle bezerliğidir.

FARKLI ÖZELLİKLERİ:
İşlenen tema 
Kullanılan imgeler halk şiirinden farklıdır.

3. “Bırak Beni Haykırayım” adlı şiirle Edebiyat–ı Cedide şiirinin benzer ve farklı yönlerini kar
şılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ahenk ögelerine ve imgesel anlatıma yer vermesi Edebiyat-ı Cedide ile benzer ; sade bir dil ve hece ölçüsüyle yazılması ve toplumsal bir temayı işlemesi farklı yönleridir.
4. İncelediğiniz metnin oluşumuna imkân veren zihniyeti belirleyiniz.

Mehmet Emin Yurdakul ,kendisini acı çeken, zorluklar içinde yaşayan bir toplumun sözcüsü olarak gör­mektedir. Onun eğlenceye, neşeli türkülere ayıracak vakti yoktur; o, milletin yaşadığı sıkıntıları dile getirmekle görevlidir.
Mehmet Emin Yurdakul savaşların olduğu, milletin acılar, zorluklar çektiği dönemde bireyci sanat anlayışı ile aşk ve tabiat temalarını işleyen Fecr-i Aticilere şiddetle karşı çıkmış, milletin sıkıntılarını gür sesiyle haykırıp dile getirmiştir.Çünkü dönem itibariyle devlet ve millet var olma mücadelesi vermektedir. 
Millî Edebiyat döneminde yazılan eserlerde milliyetçilik önemli temalardan biridir. Sanatçılar topluma, toplumun sorunlarına eğilmişlerdir.
5. Mehmet Emin Yurdakul, toplumsal iş bölümünde şairlere nasıl bir görev yüklemektedir? Siz şairingörüşüne katılıyor musunuz?
Şairlere milletin yaşadığı sıkıntıları dile getirme görevini yüklemektedir.
6. Şairin bu şiirde dile getirdiği toplum eksenli görüşleriyle hayat karşısındaki genel duruşu arasındabir uygunluk söz konusu mudur? Açıklayınız.

Söz konusudur, çünkü şair milliyetçi bir şairdir.
1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Mehmet Emin YURDAKUL’un fikrî ve edebî yönü (birinci grup) ile“Bırak Beni Haykırayım” metninin şairiyle arasındaki ilişkiyi (ikinci grup) belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları açıklayınız.

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ
2. Etkinlik: “Bırak Beni Haykırayım” şiirinin temasıyla öğretici metinlerin teması arasında bir ilişki(benzerlik ya da farklılık) olup olmadığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Şiirdeki şairin toplum karşısındaki sorumluluğu ile öğretici metinlerdeki temalar ile benzerlik göstermektedir.
3. Etkinlik: Öğretici manzum metinlerin hangi dönemlerde daha çok kullanıldığını tartışarak belirleyiniz.
Öğretici manzum metinlerin genellikle yazıldıkları dönemlerde meydana gelen olumsuzluklar karşısında bir araç olarak kullanılması onların bazı dönemlerde daha çok kullanılmasına sebep olmaktadır.

Artikel Terkait

3 yorum

çookkk teşekkürler derslerimde acaip yardımcı oldu ...ellerinize sağlıkkkkkkkk:)

abi çok iyi yaaa

Aynen katılıyorum çooook çooook iyi, çok uzman cevapları...Çok yardımcı oldu bana, önce kendim yaptım, sonra da buradan kontrol ettim...Çoğu doğru çıktı...Emeklerinize sağlık.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar