4 Mar 2015

Divan şiiri D/Y soruları ve cevapları-1 (yepyeni)

Reklamlar

                                                                    DİVAN ŞİİRİ D/Y SORULARI VE CEVAPLARI
(...)1-Kasidenin en güzel beyitine Kaside-i şitâiye denir.                                          
(...)2- Kasidede şairin mahlasının geçtiği beyite Şah Beyit denir.                           
(...)3-Kasideler Tanrıyı övmek amacıyla yazılmıştır.                            
(...)4-Kasidelerin kafiye düzeni ''aa ba ca da ea''dır.
(...)5-Birim değeri beyittir.Birim sayısı 31-99 arasıdır.
(...)6-Rubai serbest bir nazım şeklidir.                                   
(...)7-Rübailer 2 Ana gruba ayrılır.Dört mısralık bir tek bentten oluşan şiirler ve Musammatlar.
(...)8-Rübalerde genellikle düşünce ve felsefe yönü ağır basan temalar ele alınmıştır.
(...)9-Rübai denilince akla gelen ilk isim Ömer Hayyam'dır
(...)10-Rübainin kafiye düzeni '' aaab cccb dddb'' dir.                          
(...)11-Tuyuğlar aruz ölçüsünün Mefîlü mefâilü mefâîlü faûlün kalıbıyla yazılmıştır.  
(...)12-Tuyuğ ve rübai Fars Edebiyatından alınmıştır.                    
(...)13-Tuyuğlar halk şiirindeki mâninin divan şiirindeki karşılığı olarak düşünülebilir.
(...)14-Kadı burhaneddin ve Nesîmî tuyuğ nazım şeklinin kullanan şairlerdir.
(...)15-Tuyuğlar birnevi failatün failatün faliün ölçüsüyle yazılmış rubaidir.
(...)16-Murabbalar beyitlerden oluşur.
(...)17-Murabbaların birim sayısı  5-15 dir                               
 (...)18-Şarkılar Aruz Ölçüsünün Mefîlü mefâilü mefâîlü faûlün kalıbıyla yazılmıştır.
(...)19-Şarkı çeşitli açılardan halk edebiyatındai türkü ile benzerlik gösterir.
(...)20-Tekribibentler genellikle 31-99 beyitten oluşmuştur                                                            
                                 
                                                                       CEVAPLAR
1)Yanlış.Beyt'ül kasid.
2)Yanlış.Taç Beyit
3)Yanlış.Din ve Devlet büyükleri için yazılmıştır.
4)Doğru
5)Doğru
6)Yanlış.Dört mısradan oluşan nazım şekli.
7)Doğru
8)Doğru
9)Doğru
10)Yanlış. Kafiye düzeni ''aaba ccba ddbd''dir
11)Yanlış.Fâilâtün Fâilâtün Fâilün kalıbı kullanılmıştır.
12)Yanlış.Türklerin kazandırdığı nazım biçimleridir.
13)Doğru
14)Doğru
15)Doğru
16)Yanlış.Dört mısralık bent.
17)Yanlış. Birim sayısı 4-8 arasıdır.
18)Doğru
19)Doğru

20)Yanlış. 5-12 bentten oluşmuşlardır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar