11 Mar 2015

11.sınıf dil ve anlatım yıldırım yayınları 125.sayfa cevapları

Reklamlar

11.SINIF YILDIRIM YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI
125.SAYFA
4. Aşağıda kilerden hangisi ilk makale yazarımızdır?
A) Şinasi B) Ziya Paşa C) Namık Kemal D) Abdül hak Hamit E) Şemsettin Sami
CEVAPLARI ALTTA
5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Cum hu ri yet dö ne mi ma ka le ya zar la rın dan dır?
A) Hü se yin Ca hit Yal çın
B) Zi ya Gö kalp
C) Ali Sua vi
D) Meh met Kap lan
E) Sü ley man Na zif

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi makale türüne ait bir özellik değildir?
A) Türk edebiyatına ga ze te ile bir lik te girmiştir.
B) İlk makale Şinasi tarafından kaleme alınmıştır.
C) Ma ka le ya za rı nın, “tez”ini de rin araş tır ma la ra da yan dır ma sı ge re kir.
D) Ya za rın ki şi sel dü şün ce le ri ağır lık ka za nır.
E) Ke li me oyun la rı na ve do lay lı an la tı ma yer ve ril mez.
7. Sö zü nü et ti ği niz bi na yı ne gör düm ne de ye ri ni bi li rim.

Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu aşa ğı da ki le rin han gi sin den kay nak lan mak ta dır?
A) Nes ne ek sik li ğin den
B) Ge rek siz ye re bağ laç kul la nıl ma sın dan
C) Tam la yan ek sik li ğin den
D) Yük le min olum lu ol ma sın dan
E) Tüm leç ek sik li ğin den
2005 - ÖSS
8. Bu dav ra nış in san dan in sa na gö re de ği şir.
Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu aşa ğı da ki le rin han gi sin den kay nak lan mak ta dır?
A) İşa ret sı fa tı na yer ve ril me sin den
B) İki le me nin yan lış kul la nıl ma sın dan
C) Ge rek siz ye re il geç kul la nıl ma sın dan
D) Tüm leç kul la nıl ma sın dan
E) Yük le min ge niş za man lı ol ma sın dan
2006 - ÖSS


CEVAPLARI
4)A
5)D
6)D
7)C
8)C
9. Atatürkçü düşünceye göre “millî eğitim”de hangi temel ilkeler esas alınmalıdır? Açıklayınız.
SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


diğer sayfaların cevapları için tıklayınız


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar