11.SINIF LİDER TÜRK EDEBİYATI 131.SAYFA CEVAPLARI (ilk kez burada)

SAYFA 131
1. Metnin yazılış amacını dikkate alarak metinde anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi
etrafında nasıl bir araya geldiğini belirleyiniz.

Bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılmıştır.Kelimeler>kelime grupları>cümle>paragraf Bunlar metnin iletisi etrafında bir araya getirilmiştir.

2. Metnin ana düşüncesini bulunuz.

EN DOĞRU CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALINIZ...
4. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Metnin ana düşüncesinin yazıldığı dönemde başka edebî türlerde
ele alınıp alınmadığını (birinci grup) ve metnin ana düşüncesinin günümüzde ele alınıp alınmadığını (ikinci grup) belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları açıklayınız.
3. “… Yazılarımız sade, beyaz, muhteşem, kavi, ebediyete namzet, mermerden abideler ol
sun! Bunu ihtiyarlar, bunu dünküler yapamazlar. Hiçbir ölü mezarını kendisi kazmaz. Onlar tabii yaşamak isterler. Hayatları eskilikle kaimdir. ‘Yeni’ onların en büyük düşmanıdır.”
Metinden alınan bu cümlelerde “eski yazarlara ve eski dil anlayışını devam ettirenlere” karşı ön yargılı bir yaklaşım mı söz konusudur yoksa bu yaklaşım dönemle ilgili gerçekliği mi yansıtmaktadır? Düşüncele rinizi sözlü olarak ifade ediniz.4. Metindeki dil ve edebiyatla ilgili terim ve kavramları belirleyiniz. Terim ve kavramların çokça kul
lanılmasının metnin türüyle ilişkisini açıklayınız.
5. Metinde yazar açık ve kesin yargılara ulaşmış mıdır? Niçin?
6. Metinde, yazarın dilin sadeleşmesi gerektiği yönündeki görüşünü hangi gerekçelerle temellendir
diğini belirleyiniz. Yazarın görüşlerine katılıp katılmadığınızı açıklayınız.
5. Etkinlik: Ömer Seyfettin’in fikrî ve edebî yönü ile “Yeni Lisan” adlı metinle yazar arasındaki iliş-
kiyi belirleyerek ulaştığınız sonuçları aşağıda verilen tabloya yazınız

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE....TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.