…………………………………………… 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  
                                     12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI


1)Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri oluşturmada önemli olan kavramlardan biri değildir?
A)Musiki        B)Belagat(etkileyici, güzel söz)      C) İç ahenk         D)Ritim         E)Simge

2)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?     
A)Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B)Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
C)1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir
D)Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve özneldir.
E)Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

3.   Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
     Henüz dinlemedin benden türküler
     Benim aşkım uymaz öyle her saza
    En güzel türküyü bir kurşun söyler
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Zengin uyak kullanılmıştır.     B)  Tam uyak kullanılmıştır.
C)  Redif vardır                              D)  11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.      E)  Çapraz  Kafiye şeması ile yazılmıştır

4.Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920-1960 yılları arasında görülen özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Sembolist estetiğin etkisinde kalmışlardır.
B)Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı ağır basar.
C)Anlatımda hitabet üslubu özellikleri görülür.
D)Serbest nazım olanaklarından yararlanmışlardır.
E)Emek, sömürü, başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir.

5.Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri “Bu Vatan Kimin?” adlı eseridir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Arif Nihat Asya            B) Orhan Şaik Gökyay
C) Behçet Kemal Çağlar     D) Zeki Ömer Defne
                   E) Mithat Cemal Kuntay

6.Şiirimiz onunla tanışıncaya dek sokağa, sokaktaki insanın diline kapalıydı. Diğer bir deyişle toplumun alt kesimlerinde kullanılan, “bayağı” sözcükleri, şiirlerde kullanmak tabuları yıkmaktı. O ve onun yolundan yürüyen şairler bu tabuyu yıktılar, kalıpları kırdılar. Kafiye ve ölçüyü gereksiz görüp günümüz şiirinin temellerini attılar.
Paragrafta sözü edilen şair ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli – Garip   B) Orhan Seyfi – Beş  Hececiler
C) Cevdet Kudret – Yedi Meşaleciler D) Attila İlhan – Maviciler                 E) Turgut Uyar – İkinci Yeniciler

7.Aşağıdakilerden hangisi “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir” akımının özelliklerinden değildir?
A)Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
B)Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
C)Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
D)Aruz vezni kullanılmıştır.
E)Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.

8.Aşağıdaki eserlerden hangisi  anı türünde yazılmıştır?
A)Tuna Kıyıları            B)Türk’ün Ateşle İmtihanı
C)Yazmak Eylemi        D)Daldan Dala 
                  E)Evrak-ı Eyyam
9.Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri benimsemiş ve bu akımda eserler vermiş sanatçılardan biri değildir?
A)Yahya Kemal Beyatlı                    B)Ahmet Haşim
C)Ahmet Hamdi Tanpınar                D)Necip Fazıl Kısakürek
                   E)Necmettin Halil Onan


10.Türk Edebiyatında öz şiir (saf şiir) eğilimi aşağıdaki sanatçıların hangisiyle başlar?
A) Yahya Kemal                           B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin                      D) A. Hamdi Tanpınar
                           E) Necip Fazıl Kısakürek

11.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin bir özelliği değildir?
A) Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.
B) Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.
C) Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler değil, süslü bir dil kullanılır.
D) Yazarlar, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.
E) Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

12.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün yazılış amacı değildir?
A)Birey-toplum ilişkisini dile getirmek
B)Hayatın gerçeklerini ortaya koymak
C)Tarih, bilim gibi dallara kaynaklık etmek
D)Okuyucuyu düşünmeye yöneltmek
E)Kültürel değişim ve gelişmeleri aktarmak

13.Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri  değildir?
A)Gerçek bir yaşam ve yaşantıdan kaynaklanan yazınsal bir türdür.
B)Gözlem, inceleme ve bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
C)Gezi yazısında yazar, gördüklerine yorumlarını katmaz, nesneldir.
D)Yalın ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
E)Toplumların yaşayış, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.

14.Aşağıda toplumcu gerçekçi  şiir ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)1930’lu yıllarda ortaya çıkmış, ana ilkeleri Sovyet yazarlar Birliği’nin kongresinde saptanmıştır.
B)Sanatın ne olduğu sorusundan çok ne olması gerektiği sorusuna cevap vermiştir.
C)Türk Edebiyatında Nazım hikmet toplumcu gerçekçiliğin öncüsü olmuştur.
D)İç sıkıntısı, yabancılık ve yalnızlık, işlenen başlıca temalardandır.
E)Gerçekçiliğin Marksist yorumuyla gelişen bir sanat akımıdır.

15.Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday’ın eserlerinden biri değildir?
A)Rahatı Kaçan Ağaç            B)Teknenin Ölümü
C)Kolları Bağlı Odysseus      D)Mikado’nun Çöpleri 
                        E)Ömrümde Sükût

 


Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar