15 Eki 2014

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 41

Reklamlar

11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 41
Sayfa 41
1. Okuduğunuz Günce ve Günlük adlı metinleri sınıfa getirdiğiniz günlüklerle karşılaştırınız.
Belirlediğiniz ortak özelliklerden hareketle günlüklerle ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

•    Kişinin kendini ifade etmesi, kendisiyle hesaplaşması. İç dökme ihtiyacı duyması.
•    Günlük yazarı, duygu, düşünce ve yaşantısını geleceğe taşımak, yıllar sonra yeniden hatırlamak amacıyla günlük tutar.


2. İncelediğiniz günlüklerde yazarın, yaşadıklarını ve gördüklerini günü gününe kaleme aldığı ve bunları bir gözleme dayalı olarak ortaya koyduğu söy le ne bi lir mi? Me tin ler den örnekler göstererek açıklayınız.

Yazarın, yaşadıklarını ve gördüklerini günü gününe kaleme aldığı ve bunları bir gözleme dayalı olarak ortaya koyduğu söylenebilir..
metnin sol üstünde tarihin verilmesi buna en iyi kanıttır.

Antep, 16 Aralık 1954

örnek olarak bu cümleyi söyleyebiliriz
Bu söz, Erdoğan Boz do ğan adın da bir genç oza nın il gi si ni çek miş; kon fe rans tan son ra, yol da ya nı ma geldi, her şi i rin il le de on da do ku zu nun atıl ma sı nın zo run lu olup ol ma dığı nı sor du.
3. Okuduğunuz günlük metinlerini inandırıcı buluyor musunuz? Açıklayınız.

evet . Günlükler samimi bir şekilde yazılır. ve günün tarihi muhakkak verilir. bunlar günlüğün inandırıcılığını artırmaktadır.
4. Okuduğunuz günlüklerde yaşanan ve görülenlerle dile getirilenler arasında herhangi bir zaman farklılığından söz edilebilir mi? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Zaman farkı yoktur.  Günlükte yaşanılanlar güne gün yazılır. 
5. İncelediğiniz günlüklerde yazarın duygu ve düşüncelerini içtenlikle dile getirdiğini düşünüyor musunuz? Günlüklerin bu yönüyle kişisel ve özel oldukları söylenebilir mi? Açıklayınız.
 Günlükler samimi bir anlatımla kaleme alınır. Bu yüzden yazarın duygu ve düşüncelerini içtenlikle getirmişlerdir. Bu yönleri ile de kişisel ve özeldir.

1. etkinlik
• Okuduğunuz ve sınıfa getirdiğiniz “günlük” yazılarını yazılış amaçları ile dil, anlatım ve içerik bakımından inceleyip sonuçları defterinize yazınız.

•    Kişinin kendini ifade etmesi, kendisiyle hesaplaşması. İç dökme ihtiyacı duyması.
•    Günlük yazarı, duygu, düşünce ve yaşantısını geleceğe taşımak, yıllar sonra yeniden hatırlamak amacıyla günlük tutar.

Birinci tekil kişili anlatım vardır.
• Günlük konuşma diliyle yazılır.
• Bu günlükleri sınıfta arkadaşlarınıza da okuyunuz.
• İncelediğiniz ve sınıfta dinlediğiniz günlük yazılarının ortak özelliklerini belirleyip tahtaya yazınız.• Birinci tekil kişili anlatım vardır.

• Günlük konuşma diliyle yazılır.

• Her gün için yazılan kısımların sağ üst köşesine o günün tarihi yazılır.

• Yazar kendisiyle ya da günlükle konuşuyor gibi yazar.

• Gerçekler olduğu gibi aktarılır.

• Anlatıcının amacına, bilgi ve birikimlerine göre dil ve anlatım özellikleri görülür.

2. etkinlik
İncelediğiniz günlüklerde kullanılan anlatım türlerini ve bunlara ait örnek ifadeleri aşağıdaki tabloyayazınız. İncelenen Günlükler Anlatım Türleri Bunlara Ait Örnek İfadeler

Günce
betimleyici anlatım, açıklayıcı anlatım öyküleyici anlatım

Var dık Di yar ba kır’a. Ne den dir bil mi yo rum, ben Di yar ba kır’ı inişli yo kuş lu
bir yer sa nır dım, düm düz müş.

Burada, genç öğretmen ler ara sın da beni sevenler var, oku yor lar mış ya zı la rımı.Öğ ren ci le ri ne de oku tu yor lar. Onu pek doğru bulmadım. Ço cuk lar oku dukları na ina nır lar, bel ler ler on la rı.

Bugün Öğret men Okulunda şi ir üze ri ne ko nuş tum, Fuzûlî’den, Ba ki’den, Nai lî ile Galip’ten bir kaç şiir oku dum. Söy le dik le rim öy le önem li şey ler de ğil ama be ğen di ler. Şi ir bu, ne de ol sa hoşa gidiyor.


Günlük

Öyküleyici anlatım,
Li se de bir kon fe rans ver dim.
Öğ ren ci ler üze rin de bir et kim ol du mu ol ma dı mı kes ti re mi yo rum. Ne dir ki öğ retmenle ri nin ya nın da, hep si de ağız la rı nı aç ma dan söz le ri mi din le di ler.
Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!