18 Eki 2013

(GÜNCELLENDİ) BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 42-55.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar


SAYFA 42-55 ARASI CEVAPLARI
OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER
SAYFA 47
1.etkinlik:
a)Oğuz Kağan’ın “yüzü gök”, “ağzı ateş (gibi) kızıl”, “gözleri elâ” , “kaşları kara”  ve “perilerden güzeldi, ayakları öküz ayağı gibi; beli kurt beli gibi; omuzları samur omuzu gibi; göğsü ayı göğsü gibi idi....”


b) Anasını sütünü bir kere emer
-Çiğ et,çorba ve şarap ister
-Dile gelir.
-Kırk gün sonra büyür yürür ve oynar
-at sürüleri güder,ata biner av avlar
Kimsenin yaklaşamadığı gergedanı Oğuz Kağan'ın öldürmesi ona hanlık ünvanı verilmesini sağlamıştır.

ç) Bu destan Oğuz Kağan etrafındaki çekirdek çekirdekliğin halk arasında olağanüstülükler kazandırılıp kuşaktan kuşağa aktarılması sonucu oluşmuştur.
SAYFA 48:
B) Destanlar da diğer metinler gibi kurmacadır. Kahramanları tarihsel açıdan yaşamış olsa da abartılı şekilde anlatıldığı için kurmaca yapıya sahiptir.


b) Olay örgüsü yer yer olağanüstülükler göstermektedir.
c) Oğuz Kağan Destanı  Hun hükümdarı Mete Han’ın zamanında geçmektedir.
ç) Zaman olarak “bu çağ” kavramı geçmektedir. Belli bir tarih ve dönem adı geçmemektedir. Sadece zamanı ifade eden sabah olunca, sabah, biraz sonra gibi zaman ifade eden kavramlar geçmektedir.
d) Kişiler;
Ay Kağan:Oğuz Kağan'ın annesi.
Göğün ve yerin kızları:Oğuz Kağan'ın eşleri.
Gün,Ay,Yıldız;Gök,Dağ,Deniz;Oğuz Kağan'ın çocukları.
Altun Kağan:Oğuz Kağan'ın hükümdarlık ilanından sonra ona bağlılığını bildiren kağan.
Urum Kağan:Oğuz Kağan'a itaat etmeyen ve onunla savaşıp yenilen kağan.
Uruz Bey:Urum Kağan'ın kardeşi.
4.etkinlik:
Metinde belli mekân tasviri yapılmamış. Orman ismi zikredilmiştir. Gün doğusu ve gün Batısı isimleri yer ismi olarak kullanılmıştır.
Mekanın anlatımı:
Bu çağda! Bu yerde!

Bir büyük orman vardı, Oğuz yurdundan içre,

Ne nehir, ne ırmaklar akardı bu orman içre.

Ne çok av hayvanları, ormanda yaşar idi,

Ne çok av kuşları da üstünde uçar idi!

Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan,.

Sabah olunca gördü, kendinden büyükleri,

Çağırtarak getirtti, kendinden küçükleri.

 "Gün, Ay ve Yıldız sizler, gidin gün doğusuna,

Gök, Dağ ve Deniz siz de gidin gün batısına!

b) Mekânlar destanın içeriğine uygun olarak seçilmiştir.
1) Oğuz Kağan’ın bir anda büyümesi
Gökten ışıkla inen kadınla ve ağaç kavuğundaki kadınla evlenmesi
Bir anda çocuklarının olması
Geldi ana göğsüne, aldı emdi sütünü,
İstemedi bir daha, içmek kendi sütünü
pişmemiş etler ister, aş, yemek ister oldu!
Ansızın dile geldi, söyler, konuşur oldu!
Kırk gün geçtikten sonra, yürür oynaşır oldu!
……………
Oğuz Kağan bir yerde, Tanrı'ya yalvarırken:
Karanlık bastı birden, bir ışık düştü gökten!
Öyle bir ışık indi, parlak aydan, güneşten!
Oğuz Kağan yürüdü, yakınına ışığın,
Oturduğunu gördü, ortasında bir kızın!
Bir ben vardı başında, ateş gibi ışığı,
Çok güzel bir kızdı bu, sanki Kutup Yıldızı!
Öyle güzel bir kız ki gülse gök güledurur!
Kız ağlamak istese, gök de ağlayadurur!
Oğuz kızı görünce, aklı gitti beyninden
Kıza vuruldu birden, sevdi kızı gönülden

2) Oğuz Kağan Destanı’nın teması: Kahramanlık
Tarihle İlişkisi: İslamiyet öncesi Türkler savaşçı bir millet oldukları için işlenin tema ile tarih arasında bir ilişki vardır.
İnsanlıkla İlişkisi: Oğuz Kağan’ın Türk beylerini bir araya toplayarak onlara fikir danışması, oğullarını eğitmesi destanın gerçekle olan ilişkileridir. Oğuz Kağanın bu davranışı insani olan davranışlardır.  Tema kahramanlık olduğu için insani ilişkilerin iyi olması savaşların kazanılmasında önemli bir unsurdur.
Mitoloji ile ilişkisi: Oğuz Kağan destanında kadın, ağaç, ışık, rüya, ok-yay, uluğtürk gibi birçok mitojik öge vardır. Bu yönden destan mitoloji ile yakından ilişkisi vardır.
Hayatla ilişkisi: Oğuz Kağan destanı hayatın içinde olan bir destandır. Bir aile yaşamı vardır. Bu yönüyle hayatla ilişki içindedir.
5.etkinlik:Kendiniz yapınız.

3a) Destan anlatıcısı  metinde olan bütün olayları bilen bir kişiliktir. Biz buna tanrısal bakış açısı diyoruz. Her şeyin beraber yapıldığı, ortak kültür değerleri olan bir topluma anlatılmıştır. Nasihat olsun diye anlatılmıştır.


SAYFA 50:

REKLAMLAR




Ç) Destandaki kelimeler destanın içeriğine uygun olarak seçilmiştir. Cümleler kısa ve özdür. Konuşma havasında bir anlatımı vardır.
D) Destan dilinin oluşumunu ve destan dilindeki mitolojik ögelerin, dinî törenlerin, musikinin
ve hayatla mücadelenin etkilerini inceleyiniz. İnceleme sonuçlarını defterinize yazınız.
Destanlar, eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. Epik şiirin en güzel örnekleri olan destanlarda olağanüstü olayla­rın, doğaüstü kahramanların, Tanrı’ların savaşlarının yanı sıra; eski çağ insanlarının inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; ulusların özlemleri ve düş­leri de dile getirilir. Destanlar insanların olayları dinleme ve anlatma gereksinimin­den dolayı kuşaktan kuşağa yayılmıştır. Yüzyıllar boyunca Türklerin duyuş, düşünüş, inanış ve hayallerini; güzel sanatları­nı; aşk, aile, vatan, ulus ve devlet anlayışlarını Türk destanlarında görebiliriz. Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihî olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir. Eski hatıralarla birleştirilerek tarihi gerçekmiş gibi anlatılırlar. Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır.

E) Destan diliyle doğal dili karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

7.etkinlik:
Destanlarda belli bir edebî dil vardır. Çünkü destanlar genel olarak manzum olarak söylenirler. Bu yapılırken ise edebî bir kullanılmasını gerektirir. Edebî dili olan şiirlerin ezberlenmesi ve akılda kalması daha kolaydır.

 SAYFA 51:
4)Oğuz Kağan tarihi gerçeklikte karşılı vardır. Oğuz Kağan Türklerin meşhur hükümdarı Mete Han’dır.Oğuz Kağan destanı Destan Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kısmen yansıtmaktadır.
SAYFA 52:
B)
SAYFA 54)
11.etkinlik:
destanların özellikleri
Manzum hikâyelerdir.
Destanlarda olağanüstü olaylar ve olağanüstü özellikte kahramanlar vardır.
Destanlar anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir.
Ağızdan ağıza dolaşmak suretiyle oluşmuşlardır.
Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez.
Kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir.
12.etkinlik:
a)
ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI İLE OĞUZ KAĞAN DESTANININ KARŞILAŞTIRILMASI
Oğuz Kağan Destanı
Üç Şehitler Destanı
Anonimdir.edebiyat fatihi
Anonim değildir,şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır.
Oğuz Kağan çok eskileri anlatır.
Yakın tarihi anlatır.
Anlatıcının duyguları yoktur.
Anlatıcının duyguları vardır.
Halkın katkısı vardır.
Halkın katkısı yoktur.
Halk meydana getirir.
Yazarı kendi düşüncelerini,duygularını katar.
Oluş,yayılma,derleme ve yazıya geçirilme safhaları vardır.
Şair direkt kaleme alır.


1) Hem öğretici hem de sanatsal işlevi vardır.
2)Destanlar bir milletin bütün varlığını: elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını kısaca heyecanlarını hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginlik hazineleridir. Milletlerin millet olma yolundaki çabalarından izler taşır ve bu çabaların hatıraları ile geçmişle gelecek arasındaki zamanı canlı ve taze tutar. Bir çekirdek gibidir; dallanıp budaklanması, çiçek ve yaprak açması, ürünlerini tazeleme imkânlarına sahip bulunması gibi çekirdeğe has süreklilik ve enerji kaynağı oluş hali, destanlarda da vardır. Bu bakımdan destanlar, milletlerin geçmişlerindeki diri ve canlı emellerin belirli ülkeler halinde geleceğe aktarılmasında birinci derecede önem taşıyan yazılı veya sözlü belgelerdir.

DEĞERLENDİRME:
1) D,D,D
2)İLAHİ(TANRISAL)
ÖĞRETİCİ...HEM SANATSAL İŞLEVİ
DOĞAL 
3)D OLAY ÖRGÜSÜ
4)C
5)A

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

87 yorum

50 den sonrası niye yok

@Adsızbirazcık sabır, h.sonu yayınlanacak...

cok tesekkurler harikasiniz :D

bu nasıl ödev yarım yamalak devamı yok onlarından 42 den 55 kadar yazıyo 42 yok 48 yarım 49 yarım 50 de yarım nasıl bir ödev yapılmış ben anlamadım suç sizi takip edenlarde zaten

50 den sonrası nerede?

63e kadar lütfen

çok sağolun

55.sayfa yokmu acaba ve ne zaman yayınlanacak ?

Lütfen 50den sonrasını koyunnnn lütfeen

@AdsızDEVAMI GELECEK...LÜTFEN BİRAZ SABIR:)

Ne zaman bütün sayfaların çözümü eksiksiz tamamlanıcak ?

şimdiye kadar doğru düzgün veriyorlardı adamlar hafta sonu yayınlancak diyolar oturun o zaman kendiniz yapın beğenmiyorlar bak hele bak

Elinize Saglık cok tesekkurler 50 den sonrasınıda yarına kadar halledersenız cok ıyı olur Allah Razı Olsun..

Elinize Saglık cok tesekkurler 50 den sonrasınıda yarına kadar halledersenız cok ıyı olur Allah Razı Olsun..

Ellerinize sağlık ne zamandır bekliyorduk böyle şeyler yapmanız bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve reklamınızı yapıyoruz birçok arkadaşımız bu siteden yararlanıyor yanlışlarını düzeltiyor bunların devamının gelmesini rica ederiz çok teşekkür ederim.Allah Razı Olsun.

çok acil 55 den sonrası lütfen hemen verinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ya çıldırıcam lütfen tam verin bazı ödevler yarım lütfen yaaaaaaaaaaaaaaaaa

Admin güzel bir site eline sağlık. 58-63 arasını yayınlarsan sevinirim acil.. Teşekkürler

Güzel bir site eline sağlık. 56-63 arasını yayınlarsan sevinirim acil.. Teşekkürler

Çok teşekkürler, emeğinize sağlık

ya çok teşekkürler büyük bi zaman kaybını önlüyosunuz ellerinize sağlık :D

kardeş helall olsun çok büyük dertten kurtarıyon eli öpülcek adamsın

çokk saolun ellerinize sağlık çok yardımcı oldunuz teşkürler :)

çok tşk ederim çok işime yarıyor ya ALLAH sizden razı olsun :)

hay allah razı olsun devamınıda bekleriz ellerinize sağlık

Cidden mükemmel, çok yardımcı oldunuz teşekkürler

56 dan sonrasi lazim lutfen carsambaya cok aciillll buarada ellerinize sagik

acil sayfa 56-63 arası lazım yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

yardımınız için teşekkür ederim

55 de 65 e kadar lazımm lütfenn ama buraya kadar elinize sağlık çok teşekkürlerr :)

62-63 Cevaplarınıda verirseniz çok güzel olacak :)

ellerinize sağlık çok iyi yazmışsınız teşekkür ederim

@Adsızbirazcık sabır, takibe devam :))

@Adsızrica eder, faydalı olmuştur umarım...

@Enes Hemişbirazcık sabır Enes, devamı gelecek :))

57-63 yayınlandı mı ?

sayfa 57 ile 63 acill lütfen kardeş

çok teşekkürler....

56 - 63 arası cevapları yayınlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

Admin 53 sayfa nerede bide 48 deki tablo

çok teşekkürler devamını bekliyoruuzzzz

Nerde bunun devamı :) 1 hafta oldu

abicimm acil olarak 55-64 arası lazımm ne zaman yayınlanır :(

Kardesimm 2.UNİTE 2.YAZILI ETKINLIK VE UNITE SONU LUTFEN NEZAMAN GELCEK SALI GÜNÜ ODEV VERİLCEK

DÜZELTME:Doğal destanlardaki kahramanlar tanrılardan oluşmaz.
Yabancı destanlardaki kahramanlar tanrılardır.
DEĞERLENDİRME:
1) D,D,D
2)İLAHİ(TANRISAL)
ÖĞRETİCİ...HEM SANATSAL İŞLEVİ
DOĞAL ????
3)D OLAY ÖRGÜSÜ
4)C
5)A

@Adsızsevgili adsız acaba yanılıyor olabilir misiniz? ilyada ve odysseia destanı DOĞAL DESTAN değil mi? cevaplarda bir yanlışlık yok...

lütfen 69 ve 73. sayfaları yayımlayın haftaya ödevimi sunmam gerekiyor

Ellerinize sağlık

sayfa 47-55 için teşekkür ederim.56-63 ü yayınlar mısınız

bence tüm kitabı tüm cevaplarıyla yayınlayın lütfen

ama yinede ellerinize sağlık

öncelikle cok tşk. cok yarsımcı oldunuz.. sonrasında ise 56-63 arasını yayınlar mısınız lütfen!!! :D

çok tşk ederim ama bazı eksik etkinlikler war..

merhaba lütfen eksik olan etkinlikleri tamamlar mısınız ? Diğer etkinlikler için teşekkürler . Çok faydalı oldu :)

Sayfa 56 neden yok

61 sayfanın cevapları lütfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn

50 ve 66 nın cevapları varsa iy olur

48 eki 2 etkinlik tablosu neden yok

çok teşekkürederim

sayfa 70-80 arası ne zamn yayınlanır

55 . sayfa araştırma sorularının cevabı neden yok ya

beğendim web sitenizi

cevaplar biraz saçma ama idare eder

70. sayfa yok

ilyada ve odysseia doğal destandır fakat tanrıları doğal destanlarda genellemek yanlış olur bence arkadaş bunu demiş. örneğin ergenekon da doğaldır fakat kahramanlar tanrı değil ? ben boşluğu mitolojik diye doldurmuştum.

69 dan sonrası lütfen bu hafta sonu en geç nolur

69 dan sonraki sayfalar nerde acaba lütfen yazarmısınız çoookk aciillllllllllllllll

arkadaşlar 63e kadar burada http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2013/10/biryay-10sinif-edebiyat-56-63sayfa.html

teşekkürler antıtemanlarla matematik 2'nin cevapları lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

sayfa 69 -88 cevaplarını verir misiniz ?

lütfen 60,61,63.sayfayıda yayınlayın çok acil lazım yarına ödevi yapmam gerekiyor hemen yayınlasanız çokçok ii olr

56-64 arasını yayınlayın lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...Ayrıca siteniz harika!!!

.hocam. biraz daha açıklayıcı olarak yapsanız daha iyi olur ne nere belli değil bulana kadar zaten kendimde yapıyorum acelemden dolayı bu siteye başvurdum daha açıklayıcı olması lazım .hocam.

siteniz çok kötü

syfa 42 diyosunuz ama sitiye girince 47 den başlıyo bu nasıl iş anlamadım kiii hiççççç beğenmedim 10 üzerinde -10 puan

arkadaşlar bana çok acil 82 den 94 e kadar cevapları lazım lütfen...

85 teki 10. etkinlik lazımm

merhaba rica etsem çok acil 2013-2014 10. sınıf türk edebiyatı 87den 95 sayfaya kadar cevapları verebilirmisiniz lüften çok acil lazım

merhaba rica etsem 2013-2014 10. sınıf türk edebiyatı sayfa 87-95 e kadar soruların cevaplarnı verirmisin lüften çok acil lazım lütfen

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!