12 Mar 2013

BİRYAY 11.SINIF EDEBİYAT SAYFA 148-160 CEVAPLARI(GÜNCELLENDİ)

Reklamlar


11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 148-160
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 148-160

Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Eleştiri, Tarih, Hatıra)

Makale
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler –
SAYFA 148
HAZIRLIK:
1. Millî bir akımı oluşturmada dilin önemini açıklayınız.
Milli bir akımın en önemli unsuru dildir. Kullanılan dil, bir milletin öz malı olmalıdır. Millet kendi diliyle duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde aktarabilecek,  kendi dilinde yazılmış yazıları şiirleri anlayacak ve hissedecektir.
2. Servet-i Fünûn Dönemine ait kitabınızda bulunan şiirlerden birini seçiniz. Şiirin kısa bir bölümünü orijinal hâliyle okuyunuz. Şiiri bu hâliyle anlayabildiniz mi? Açıklayınız.
Ders kitabındaki Elhan-ı Şita şiirini orijinal haliyle okuyalım. Ne kadarını anlayabiliyoruz? Bilmediğimiz sözcük ve tamlamalar çok mu? Şiirde ne anlatıldığını tam olarak anlayamayız. Şiirde yabancı sözcük ve tamlamalar oldukça fazla. Şiir ağır, süslü, sanatlı bir dille yazılmış. Halkın konuştuğu dil kullanılmamış.
3. Dili kullanma biçiminiz, seçtiğiniz kelimeler, vurgu ve tonlamanız, yeni tanıştığınız birinin sizinle ilgili düşüncelerini belirlemesinde ne derece etkilidir? Açıklayınız.
Dili etkili ve güzel biçimde kullanan, düzgün, akıcı konuşan kişiler, karşılarındaki kişilerde olumlu izlenimler bırakır. İnsanın kendini tanıtması ve muhatabının düşüncelerini etkilemesinde konuşma tarzı ve dili kullanma becerisi etkilidir.
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013)
4. Atatürk’ün “milliyetçilik” kavramına niçin önem verdiğini belirtiniz.
Ders kitabında 157. sayfada yer alan metni okuyunuz.
Atatürk, ülkeyi ayakta tutacak unsurun Türk milleti olduğuna inanmıştır. Tarih ve kültür alanında geniş bir bilgiye sahip olan Atatürk, Türk milletini kurtaracak en büyük gücün yine milletin kendisi olduğunu fark etmiştir. Köklü bir tarihe, güçlü bir kültüre sahip olan bu millet, geçmişte olduğu gibi düşmanı yenerek bağımsız yaşamını sürdürecektir. Nitekim Atatürk'ün bu düşünceleri gerekleşmiş, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurulmuştur.
SAYFA 151
Okuduğunuz metinde anlam bütünlüğü oluşturan birlikleri ve her birliğin iletisini tabloya yazınız. Anlam birliklerindeki iletinin metnin tamamına hâkim olup olmadığını söyleyiniz.
1. Edindiğiniz bilgiler ve metnin içeriğinden hareketle Ömer Seyfettin’in bu makaleyi yazma ama­cını belirtiniz.
Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan makalesini yazma amacı dilde sadeleşmenin sağlanması, Türkçenin kullanılmasının gerekliliğidir.
2.ETKİNLİK
Makalenin ana fikrini aşağıya yazınız.
Milletin öz varlığı olan Türkçe duygu ve düşüncelerimizi ifadeye muktedir, güçlü ve güzel bir dildir. Dilde sadeleştirmeye gidip milli bir dil oluşturmalıyız.
Aynı ana fikrin o döneme ait başka eserlerde de ele alınıp alınmadığını söyleyiniz.
Dilde sadeleşme fikrini ele alan ilk dergi Genç Kalemler dergisidir. O dönemde bu ana fikri ele alan başka bir eser yoktur.
2. Metinde sosyal hayatı yansıtan düşünceleri söyleyiniz. Bu düşüncelerin, o dönemin gerçekleri olup olmadığını belirtiniz. Bu sosyal hayat ve gerçeklik ile metnin ana fikri arasında nasıl bir ilişki oldu­ğunu söyleyiniz.
Metinde sosyal hayatla ilgili olarak dil ve edebiyat açısından değerlendirme yapılmış. O döneme kadar yazılmış eserlerin dilinin ağır olması dolayısıyla milli olarak nitelenemeyeceği belirtilmiş, halkın bu eserleri anlamadığı, Arapça, Farsça kelime ve kuralların yer aldığı eserleri halktan kopuk olduğu ifade edilmiş.
3. Yazar, okuduğunuz metinde, Arap ve Fars edebiyatından, inancından nasıl etkilendiğimizi an­latıyor. Metnin içeriğinden de yararlanarak halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilip verilmediğini belirtiniz.
İran ve Arap kültürünün etkisindeki yazarlar halkın yaşama tarzını önemsememiştir.
4. Yazar, anlattığı tarihî gerçeklere, Türk halkına ve gençliğe karşı nasıl bir tavır sergiliyor? Açık­layınız.
Yazar, Tanzimat’la başlayan dilde millileşme hareketinin, Servet-i Fünuncuların ve Fecr-i Âti sanatçıları tarafından baltalandığını, bu hareketin yeniden başlması gerektiğini bunun için de gençlere büyük görevler düştüğünü ifade ediyor.
5. “Türk şairleri, hâkimleri hep Arapça veyahut Acem lisanı üzere yazmışlar. Padişahların, hükümet adamlarının Farisi bilmeleri lazım gibi imiş. ”
Metinden alınan yukarıdaki cümleler kesinlik ifade ediyor mu? Cümlelerde kullanılan kelimeler an­latılmak istenen düşünceyi ilk okuyuşta anlamanızı sağlıyor mu? Makaleden başka örnek cümleleri de inceleyerek metindeki ifadelerin kesinlik ve açıklık bakımından özelliklerini belirtiniz.
3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle dilde sadeleşmeye önem verilmesinin nedenlerini aşağıya yazınız.
1.Sade dille yazmayan sanatçıların halktan kopuk olması, anlaşılamaması
2. Türkçenin eski, zengin bir dil olması
3. Milli bir edebiyatın olması için milli bir dile ihtiyaç duyulması
4. Halkın zengin bir kültürünün, edebiyatının olması
6. Metinde, “cem edatı, terkip, kroki” vb. terim ve kavramlarla; “uyanınız, bakınız, körü körüne vb.” gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Cem edatı, terkip, kroki” gibi kelimeler yabancı kökenli, “uyanınız, bakınız, körü körüne” gibi kelimeler Türkçe kökenli kelimelerdir. Yazar, halkın günlük hayatta kullandığı kelimelere de yer vermiş. Başka dillerden geçmiş, fakat dilimize mal olmuş kelimelerin bize ait olduğunu ortaya koyuyor. Türkçenin zengin bir dil oldğunu ispat etmeye çalışıyor.

4.ETKİNLİK
Metni aşağıdaki özellikler yönünden inceleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya kısaca yazınız.
Metnin konusu dilde sadeleşme, milli bir dil meydana getirme
Yazar kendi düşüncelerini mi dile getirmiş? Yazar halkın sözcülüğünü yapmıştır.
Yazar düşüncelerini kanıtlıyor mu? Kanıtlıyor
Metin nerede yayımlanmış? Genç Kalemler dergisinde
7. Okuduğunuz metin ve daha önce hakkında edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak yazarın edebî ve fikrî yönü hakkındaki çıkarımlarınızı belirtiniz.
8. Ömer Seyfettin’in düşünce hayatı, makalesine nasıl yansımıştır? Açıklayınız.
Ömer Seyfettin Türkçülük düşüncesine sahip, milli değerlere önem veren bir yazardır. Edebiyatta süslü, sanatlı, bireysel üslubu reddeder. Dilde sadeleşmeyi savunmuş, Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşmenin ilkelerini ortaya koymuştur.
Ömer Seyfettin’le ilgili bilgi edinmek için internetten araştırma yapabilirsiniz.


11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları  
Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler (Fıkra) 
Sayfa 153
SAYFA 154
1. Metnin ana fikrini söyleyiniz.
Leyleklerin olması bizi sevindirir, bize ilham verir, hayal gücümüzü zenginleştirir.
Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında bir ilişki olup olmadı­ğını tartışınız. Ulaştığınız sonucu aşağıya kısaca yazınız.
Metnin ana fikri dönemin sosyal yaşamında leyleklerin sevilen bir kuş, aynı zamanda şair ve yazarlar için bir ilham kaynağı olduğunu göstermektedir.
2. Anlatıcının leyleklerle ilgili düşüncesini, geniş bir okuyucu kitlesine iletirken nasıl bir tavır sergi­lediğini söyleyiniz.
Günlük yaşamın bir parçası, bir ayrıntısı olarak sunuyor.

3. “Leylek” adlı metinde yazarın nasıl bir ifade (kesin, açık, anlaşılır, kapalı vb.) kullandığını metin­de örnek cümleler vererek belirtiniz.
Metinde genellikle, açık, anlaşılır, kesin ifadeler vardır. İlk paragrafta Mısırlılarla ilgili ifadede kesinlik yok, başkasından öğrenme anlamı var.

Metinde geçen terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeleri ve bunlarla yapılmış betimlemeleri yazınız.
Terim: Arsenik, yıldız

Kavram: hayal, muhayyile, güzel, cesaret

Gündelik hayatla ilgili kelimeler:herkes, leylek, yaz

Betimlemeler: 3. paragrafta betimlemeler var.

Okuduğunuz metni aşağıda belirtilen özellikler yönünden inceleyerek ilgili kutucuğu ya da kutucukları işaretleyiniz.
D Yazarın, günlük bir konuda kişisel düşüncelerini açıkladığı bir yazı.

□ Yazar içten bir anlatım seçmiş.

Bu özelliklere göre okuduğunuz metin, FIKRA türünde yazılmış bir eserdir.

4. Metnin yazılış amacını ve niçin bu türde yazılmış olabileceğini açıklayınız.

Yazar gündelik hayatla ilgili bir konu seçmiş ve bunu okuyucuyla paylaşmak istemiştir.

Okuduğunuz metinden ve Ahmet Haşim’le ilgili edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak ya­zarın fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı şemaya yazınız.


Sayfa 156
1. Okuduğunuz metinde anlam bütünlüğü olan birlikleri belirleyip bu birliklerin iletilerini tahtaya yazınız. Metnin iletisiyle bu birliklerin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2. Metnin ana fikrini bulunuz.
Gerçekle ilgisi olmayan olay ve hikâyelere inanmamalıyız.
3. Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğini tartışınız. Sonuçları defterinize sıralayınız.
Çocuklar, anne ve ninelerinin anlattığı mantık dışı, hayali, ürkütücü hikayelerle büyümüştür. O dönemde çoğu insan bilim ve eğitmden uzaktır. O dönemde batıl inanışları olan insanlar vardır.

4. a. Metnin ana fikrinden yola çıkarak o dönemde halkın yaşam tarzından gelen değerlere veri­len önemi açıklayınız.

Halkın yaşam tarzından gelen değerler içinde ibadetler, oruç, Karagöz, orta oyunundan bahsedilmiş. Dini duyarlılığımızın olduğu ancak birçok hususta batıl inanışlardan, ürkütücü hikayelerden etkilendiğimiz dile getirilmiş.

b. Ahmet Rasim’in geniş halk kitlesine karşı nasıl bir tavır sergilediğini belirtiniz.

Yazar, batıl inanışların yanlış olduğundan bahsetmiş.

5. a. Metindeki cümleleri kesinlik ve açıklık yönünden değerlendiriniz.

Cümleler; açık, anlaşılır ve kesindir.

b. Metindeki kelimelerin çoğu anlaşılır mı? Bunun nedeni, o dönemdeki dili sadeleştirme hare­keti midir? Açıklayınız.
Kelimelerin çoğu anlaşılır ve sadedir. Bunda o dönemdeki dili sadeleştirme hareketinin etkili olmakla birlikte asıl Ahmet Rasim’in sanat anlayışının, sade dille yazma isteğinin etkisi vardır. A. Rasim, Servet-i Fünun anlayışını benimsememiş, Ahmet Mithat geleneğini sürdürmüş, eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.

Metinde yazarın kullandığı terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelime ve deyimleri aşağıya yazınız.

Terim : Masal, bilmece, selamlık

Kavram : Eğitim, sosyal terbiye…

Gündelik hayatla ilgili kelime ve deyimler: Kulak vermek, geceleyin, kendini tutamamış..

Okuduğunuz metni aşağıda belirtilen özellikler açısından inceleyiniz. İlgili kutucuğu ya da kutucukları işaretleyiniz.
HER İKİ KUTUCUĞU DA İŞARETLEYİN...


Metnin özelliklerinden yararlanarak türünü belirtiniz.

Metin, okuyucuyla konuşur tarzda yazıldığından söyleşi (sohbet) türündedir.

Okuduğunuz metinden ve hakkında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Ahmet Ra­sim’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız.
  • Servet-i Fünûn döneminde eser verdiği halde bu topluluğa katılmayan Ahmet Rasim, edebiyattaki Batılılaşmaya karşı çıkıp Servet-ı Fünûncuları eleştirmiştir. 
  • Tarih, coğrafya, seyahat, dilbilgisi gibi çok değişik konularda eser veren Ahmet Rasim roman ve hikâye de yazmıştır. 
  • Özellikle anı, fıkra ve makaleleriyle başarılı olmuştur. Sohbet ve fıkra türündeki yazılarında İstanbul'daki şehir hayatını tüm canlılığı ve ilginç yönleriyle anlatmıştır.
  • Başarılı bir gözlemcidir, gözlemlerini aktarmada çok başarılıdır. 
  • Hüseyin Rahmi'nin roman ve hikâyelerinde yaptığını fıkra ve anıları ile gerçekleştirerek yaşamın en ilginç yönlerini anlatmıştır. 
  • Yazarın teknik yönden pek başarılı olmayan "Cep Romanları" başlığıyla yayımlanan pek çok romanı vardır. Bu romanlarda Namık Kemal etkisi çok açıktır. Yalın ve açık bir üslubu vardır; kısa cümleler kurar. 
  • Eşkâl-ı Zaman, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya adlı kitaplarında fıkra ve makaleleri vardır. 
  • Şarkıları da olan yazarın pek çok bestesi vardır.
  • Romanya Mektupları gezi yazısı türündeki eseridir.
6. Okuduğunuz eserle Ahmet Rasim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Ahmet Rasim, bu eserinde batıl inanışları mizahi bir tarzda ele almıştır.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 157-158

SAYFA 157
1. “Millî devlet ve millî egemenliğin” milliyetçilikle ilgisini bilgi birikiminiz ve kitabınızda okudu­ğunuz metinden de yararlanarak açıklayınız.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli Türk mille­tidir. Milli devlet ve milli egemenlik ilkeleri ise Türk milliyetçiliğinin doğal bir sonucudur.
2. Milliyetçilik ilkesi, millet olmak için neden önemlidir? Açıklayınız.
Milliyetçilik ilkesi, ülke içinde beraber ve samimi ola­rak yaşamayı kabullenmiş insanların bir millet oldu­ğunu açıklar. Millet olmak her şeyden önce birlik ve beraberlik duygusunu gerekli kılar.

SAYFA 158
YORUMLAMA-GÜNCELLEME

a) Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul insanının hayat şartlarını, inançlarını, âdetlerini, düşünce tarzlarını yansıtan eserler veren bir yazarımızdır. Yazarın aşağıdaki metnini oku­yunuz.
b) Millî Edebiyat Döneminde yazılmış “Ramazan Sohbetleri, Leylek, Yeni Lisan ve Bilmece İçinde Bilmece” adlı farklı türdeki eserleri ana fikirleri yönünden karşılaştırınız. Ben­zerlik ve farklılıklar gösteren metinleri açıklayınız.
Ramazan Sohbetleri: Batıl inanışlara ve hurafelere inanmamalıyız.
Leylek: Leyleklerin olması bizi sevindirir, bize ilham verir, hayal gücümüzü zenginleştirir.
Yeni Lisan: Milletin öz varlığı olan Türkçe duygu ve düşüncelerimizi ifadeye muktedir, güçlü ve güzel bir dildir. Dilde sadeleştirmeye gidip milli bir dil oluşturmalıyız.
Bilmece İçinde Bilmece: Yersiz korkular insanı komik duruma düşürür.

Yeni Lisan makalesinde toplumsal bir düşünce dile getirilmiş. Ramazan Sohbetleri metninde yazar konuyu hem toplumsal hem de bireysel açıdan değerlendirmiş.
Leylek metninde bireysel bir düşünce yer almaktadır.


Benzerlikler: Leylek, Ramazan Sohbetleri adlı metinlerde yazar düşüncesini kanıtlama yoluna gitmemiş. Leylek ve Ramazan Sohbetleri adlı metinlerde olaya da yer verildiğini görüyoruz. Bilmece İçinde Bilmece adı metin zaten olay çevresinde gelişiyor.
Farklılıklar: Yeni Lisan adlı metinde toplumsal bir konu yer alıyor, dile getirilen düşünceler kanıtlanma yoluna gidilmiş. Bu metin hem anlatım hem de ele alınan konu bakımından diğerlerinden farklıdır.

1. Bulunduğunuz çevredeki iş yeri veya izlediğiniz televizyon kanallarının adlarını defterinize yazı­nız. Bu adlardan hangileri, dilimize yabancı dillerden gelmiş kelimelerdir? Bu durumu nasıl değerlendiri­yorsunuz?
2. Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesindeki sadeleşme düşüncelerini destekleyip destekleme­diğinizi nedenleriyle açıklayınız.

Sayfa 159

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 159


SAYFA 159
1. O dönemde dilimizin yabancı kelimelerden arındırılması düşüncesi, günümüzde hangi çalışma­larla desteklenmektedir?
Günümüzde dilimizin yabancı kelimelerden arındırılması çalışmaları Türk Dil Kurumu tarafından yapılmaktadır. Üniversitelerimizin de dilimizle ilgili çalışmaları vardır.
2. Ahmet Haşim’in “Leylek” adlı metninde doğanın bir parçası olan hayvanların yok edilmemesi düşüncesi günümüzde nasıl destekleniyor? Açıklayınız.
Hayvanları koruma ve yaşatma dernekleri ve hayvanseverler tarafından
3. Çevrenizde işittiğiniz, halk arasında yaygın olan hurafelere (peri, dev vb.) örnekler veriniz. Bun­lardan siz de etkileniyor musunuz? Açıklayınız.
4. Ahmet Rasim, halkın günlük yaşantısında hurafelerin etkisini dile getirdikten sonra nasıl bir eleştiride bulunuyor? Neler öneriyor? Bu düşünceleri destekliyor musunuz? Açıklayınız.
Hurafelere inanılmamalı İslam dini doğru bir şekilde öğrenilmeli. Çocukların beyinleri faydalı bilgilerle doldurulmalıdır...
5. Kitabınızda okuduğunuz Millî Edebiyat Dönemine ait eserleri (Yeni Lisan, Leylek, Ra­mazan Sohbetleri) ana fikir, dil ve anlatım, temanın sosyal hayatı yansıtması, gerçeklik ve bağlı oldukları gelenekler yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri belirleyerek yazınız.

SAYFA 160
DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde kullanılan dil sade bir Türkçedir.
Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde halkın yaşam tarzına ve tarihî değerlere önem verilmiştir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin özelliklerindendeğildir?
A. Dilde sadeleşmenin etkisinin görülmesi
B. Halkın bazı değerlerinin konu alınması
C. Makale, fıkra, sohbet türünde eserler verilmesi
D. Eserlerde genellikle halkı bilgilendirmek amacının güdülmesi
E. “Sanat sanat içindir.” görüşüyle eserler yazılması
CEVAP: E
3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinden değildir?
A. Yeni Lisan Makalesi
B. Memleket Hikâyeleri
C. Bize Göre
D. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
E. Ramazan Sohbetleri
CEVAP: B (Memleket Hikayeleri adlı eser hikaye türündedir. Hikaye, olaya dayalı edebi metinler içinde yer alır.)
4. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(Y ) Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde estetik kaygı ağır basar.
(D ) Millî Edebiyat Dönemi eserleri Türkçülük düşüncesinin etkisi altında yazılmıştır.
(Y ) Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde bireysel temalar işlenmiştir.

Artikel Terkait

2 yorum

sayfa151 acil !!!

emeğinize sağlık...yalnızca ödevini yazmak isteyenlerin değil hakikaten öğrenmek isteyecek olanların da faydalanacağı bir kaynak olmuş.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar