10 May 2012

HALK EDEBİYATI TEST-1 ve CEVAP ANAHTARI

Reklamlar

         


Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt verici) özelliktedir.
1) Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İlahi
B)   Devriye
C)   Şahtiye
D)   Nutuk
E)   Kalenderi

2) Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatına ait bir özellik değildir?
A)    Bu edebiyat ürünlerinin ilk söyleyeni olmasına rağmen sahipleri belli değildir.
B)   Koşma, varsağı, semai ve destan başlıca ürünleridir.
C)   Ölçü, hece ölçüsüdür.
D)   Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
E)   Dil yalındır. Halk söyleyişlerine ve söyleyiş inceliklerine yer verilmiştir.


... dekorsuz, metinsiz bir tiyatrodur. Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler. İki tip vardır: Pişekar ve Kavuklu. ..., gölge oyunundaki Karagöz’ün; ..., Hacivat’ın özelliklerini gösterir.
3)    Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Meddah – Pişekar – Kavuklu
B)   Ortaoyunu – Kavuklu – Pişekar
C)   Ortaoyunu – Pişekar – Tiryaki
D)   Meddah – Tiryaki – Zenne
E)   Ortaoyunu – Pişekar – Kavuklu

4) Halk hikayesiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Nazım-nesir karışıktır.
B) Söyleyeni bellidir.
C) Destanla benzer yönleri vardır.
D) Genellikle kahramanlık ve aşk konularını işler.
E) Gerçeğe yakındır.

5) Halk edebiyatıyla Divan edebiyatını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de 13.-19. Yüzyıl arasında varlığını sürdürmüştür.
B) Halk edebiyatında hece Divan edebiyatında ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılır.
C) Halk şairleri tasavvufun etkisinde kalırken Divan şairleri kalmamıştır.
D) Her ikisinde de nesir ikinci plana atılmıştır.
E) Halk şairleri genelde somut, Divan şairleri somut temaları işlemişlerdir.

6)         19. yy.da yaşamış, Avşar boyundandır.
Şiirlerinde yalın dille, yiğitçe bir söyleyiş ha­kimdir.
Halk söyleyişlerini şiirleştirmiş, temiz bir halk dili kullanmıştır.
Semai, varsağı, koşma, destan da söylemek­le birlikte asıl kişiliğini türkülerde göstermiştir.
Yukarıda özellikleri verilen halk şairimiz aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan
B) Köroğlu
C) Dadaloğlu
D) Emrah
E) Dertli

7)        Sevip sevip yâri ele kaptırmak
Kara bahtın bana eski işidir
Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim
Her biri bir başkasının eşidir
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimle­rinden hangisiyle söylenmiştir?
A) Koşma
B) Türkü
C) Mani
D) Semai
E) Varsağı

8) Dağlar başın kar aldı
Gül etrafın hâr aldı
Ecele borçlu kaldım
Bir canım var yâr aldı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan        
B) Semai        
C) Koşma
D) Mani         
E) Varsağı

9) Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)    Toplumun her kesimine hitap eden bir dil kullanması
B)   Dış dünyaya yönelik somut konuları işlemesi
C)   Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması
D)   Bütün güzelliğinden çok parça güzelliğini ön planda tutması
E)   Koşma, mani, semai gibi belli nazım biçimlerini kullanması

10) Aşağıdakilerden hangi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A) Efsane
B) Roman
C) Masal
D) Menkıbe
E) Bilmece

–      Anonim Halk edebiyatının yaygın örneklerindendir.
–      Birbiriyle bağdaşmayan hayallerle düşüncelerin sıralanmasından oluşur.
–      Ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılır.
–      Bunlar birer söz oyunudur.

11) Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilmece
B) Ninni
C) Tekerleme
D) Efsane
E) Akrostiş

12) Aşağıdakilerden hangisi tekke ve tasavvufî halk edebiyatı şiir geleneğini meydana getiren şiirlerin toplandığı ana başlıklardan biri değildir ?
A) Allah hakkında yazılan türler
B) Peygamber hakkında yazılan türler
C) Tarikatlar hakkında yazılan türler
D) Din ve tasavvuf büyükleri hakkında yazılan türler
E) Dinî inançlar ve tasavvufî düşünceler hakkında yazılan türler

13) Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı şiir geleneğinde kullanılan aruzlu tür ve nazım şekillerinden biri değildir ?
A) Divanî
B) Semaî
C) Selis
D) Bayatı
E) Kalenderi

14) Aşağıdakilerden hangisi Türk masal kahramanlarının özellikleri arasında yer almaz
A) Kötü masal tipleri, iyi masal kahramanı tiplerinin iyiliklerini iyice ortaya çıkaracak şekilde karşıtlık veya zıtlıklar sağlarlar.
B) Masallarda her kesimden ve her meslekten insan yer alır.
C) Türk masallarındaki iyi tip Köse’dir.
D) Masallarda kadın tİpleri erkeklerden çoktur.
E) Toplum tarafından olumsuz görülen düşünce ve davranışlar kötü tiplerle verilir.

15)  Âşık edebiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Şiirde koşma, semaî, varsağı gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır.
B) Şiirde aruz özentisi görülmez ama dinin etkileri gözlenir.
C) Şiirler irticalen söylenir.
D) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası geçer.
E) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür.

Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar

16) Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
A) Güzelleme        B)  Koçaklama     C) Ağıt D) Devriye       E) Taşlama

Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil

17) Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

A) Şathiye        B) Koçaklama             C) Ağıt                        D) Taşlama      E) Güzelleme


18) Bektaşi aşıklarınca yazılan tasavvuf konulu şiirlerdir. Bunlara............denmesinin sebebi iç bilgisin­den ve gerçeklerden söz edip kutsal bir ilhamla söylenmesidir. Bunlar genellikle Bektaşilik felsefe­si çerçevesiyle vahdet-i vücudu konu eder. Bunun yanı sıra Bektaşi aşıklarınca söylenmiş naat ve Hz. Ali methiyelerine de.........adı verilir. Bu tür manzumelerde lirik bir üslup göze çarpar. Daha çok yedili, sekizli, on birli hece ölçüsüyle söylenir. Aruz ölçüsüyle yazılmış olanlar da vardır.

Yukarıdaki parçada sıra noktalı boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) ilahi
B) sathiye
C) nutuk
D) nefes
E) devriye

19) Aşağıdakilerden hangisi didaktik şiirin örneği sayılır?
A) Koşma
B) Varsağı
C) Nutuk
D) Semai
E) İlahi

20) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile Halk edebiyatının ortak bir özelliği değildir?
A) Şiirde redife ve yarım uyağa yer verilmesi
B) Söz sanatlarında doğadan yararlanılması
C) Sözlü geleneğe dayanması
D) Yabancı etkilerden uzak bir dil kllanılması
E) Şiirlerin kopuz denilen bir saz eşliğinde söylenilmesi

CEVAP ANAHTARI : 1) D   2) B   3) B   4) B    5) C    6) C   7) A   8) D    9) D    10) B
11) C  12) C  13) D  14) C   15) B  16) A   17) D   18) D   19) C    20) E

Artikel Terkait

8 yorum

Teşekkürler, tamda bunu arıyordum.ödevimde kullandım

Çok sağolun

:DDDSüper ya hepsi doğru

Tamda aradığım testti :) Ben burcu tşkler

Teşekkürler Burcu, işinize yaradıysa ne mutlu :)

wery wery goooddd :)I

5.ci soru e şıkkı düzeltin divan soyut olucak

5.ci soru e şıkkı divan soyut olucak

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar