10 Tem 2011

TATİL TESTLERİ (DİVAN EDEBİYATI TEST-1)

Reklamlar
DİVAN EDEBİYATI TEST SORULARI-1
1) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özelliklerden hangisi değildir?
A) Bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verilir.

B) Aşk, şarap, tabiat, ölüm, tasavvuf gibi temaları işler.

C) Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı Osmanlıca denilen bir dil kullanılır.

D) Mazmunlara sıklıkla yer verilir.

E) Toplumsal  konulara geniş yer tutar.

 “Divan şiiri sevgili ve doğayı çoğu kez gerçeğinden soyutlayarak anlatır.Bu nedenle sevgililer ve doğal çevre birbirine benzer.Ne var ki bazı Divan şairleri bu genel tutumun dışına çıkabilmişlerdir.

2) Aşağıdakilerden hangisi söz edilen tutum farklılığına örnek gösterilebilir?

A) Baki

B) Fuzuli

C) Nedim

D) Hoca Dehhani

E) Ahmet Paşa

3) Edebiyatımızdaki en kısa mesnevilerdendir.Fabl türünde yazılan bu eser mizahi şekilde ele alınmış bir hicivdir de…
Yukarıda sözü edilen  eser aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Şikayet-name

B) Siham-ı Kaza

C) Hayriyye

D) Hârname

E) Hüsn ü Aşk

4) Aşağıdakilerden  hangisinde eser-yazar eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A) İbtida-name-Sultan Veled

B) Muhakemetü’l Lügateyn- Ali Şir Nevai

C) Siham-ı Kaza- Nabi

D) İskendername- Ahmedi

E) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip

5) Nedim ile Baki’nin ortak olmayan özelliği aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Din dışı konuları işlemeleri

B) Mesnevi tarzında eser vermemeleri

C) Mazmun adı verilen sözlere başvurmaları

D) Şarkı biçimine öncülük etmeleri

E) Gazelde büyük başarı göstermeleri

6) Divan edebiyatının ünlü hiciv ve övgü şairidir.Yergilerinde ve övgülerinde de aşırıya kaçmıştır.Gazellerinden çok kasideleriyle ünlüdür.Siham-ı Kaza adlı eserinde hicivlerini toplamıştır.
Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Baki
B) Nef’i
C) Nedim
D) Bağdatlı Ruhi
E) Nabi

7) Hz. Muhammed’i övmek için yazılan kaside türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miraciye
B) Tevhid
C) Naat
D) Rubai
E) Mersiye

8) Aşağıdakilerden hangisi klasik bir kasidenin bölümlerinden değildir?
A) Nesib
B) Girizgah
C) Fahriye
D) Medhiye
E) Şitaiyye
9) “Şiirlerinde aşk temasını işledi.Aşk yolunda çekilen ıstırapların kişiyi olgunlaştıracağı inancındadır.Tasavvuf düşüncesinden yararlandı.Şiirlerinde derin bir lirizm görülür.Leyla ile Mecnun Mesnevisi çok ünlüdür.”
Yukarıda tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati
B) Şeyh Galip
C) Baki
D) Fuzuli
E) Nesimi
10) Aşağıdakilerden hangisi Divan nesri yazarlarından değildir?

A) Nabi
B) Aşık Paşazade
C) Koçi Bey
D) Katip Çelebi
E) 28 Mehmet Çelebi

11) Aşağıdakilerden hangisi ilk Divan şairidir?

A) Şeyh Galip
B) Baki
C) Nef’i
D) Ahmet Yesevi
E) Hoca Dehhani

12) Şairlerin toplumsal amaçlı değil, şiirsel değerleri ön plana alarak eser verdiği ortak mazmunlarla yazdığı edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk Edebiyatı
B) Divan edebiyatı
C) Milli Edebiyat
D) Servet-i Fünun Edebiyatı
E) Tanzimat Edebiyatı

13) Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı şairlerinin ortak yönü değildir?

A) Nazım birimi olarak beyiti kullanmaları
B) Kalıplaşmış sözlere (mazmun) yer verilmesi
C) Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmaları
D) Şiirlerinde bütün güzelliğine önem vermeleri
E) Genellikle tam ve zengin uyak kullanmaları
14) Divan şiirinin kuralcı ve tekrarlamacı geleneğini büyük ölçüde yıkmayı başaran bir Divan şairidir.Sebk-i Hindi denilen bir üslubu kullanmıştır şiirlerinde.Hüsn ü Aşk adlı eseri alegorik bir mesnevidir.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhi
B) Şeyh Galip
C) Fuzuli
D) Baki
E) Nedim
15) Aşağıdakilerdne hangisi edebiyatımızda dini-tasavvufi mesnevilerin en ünlülerinden biridir?
A) Siham-ı Kaza
B) Har-name
C) Mevlid
D) Şikayetname
E) Kanuni Mersiyesi

16) Divan şiirinde halk şiirindeki maninin karşılığı olabilecek nazım şekli aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Tuyuğ
B) Şarkı
C) Murabba
D) Kaside
E) Türkü
17) Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinden de etkilenerek bir türkü yazmış olan Divan şairidir?
A) Baki
B) Fuzuli
C) Nef’i
D) Hoca Dehhani
E) Nedim
18) Aşağıdaki divan şairlerinin hangisinde tasavvuf etkisi görülmez?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Şeyh Galip
D) Nesimi
E) Şeyhi
19) Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının geniş halk kitlelerine yayılmasını engelleyen bir özelliktir?
A) Aruz ölçüsünün kullanılması
B) Beyitlerle yazılması
C) Türklerin İslamiyetle tanışmasından sonra ortaya çıkması
D) Uyak düzeninin Halk edebiyatına benzemeyişi
E) Dilinin ağır,sanatlı söyleyişlerinin yoğun olması
20) Aşağıdakilerden hangisinde türce özdeş eserler bir arada verilmiştir?
A) Seyahatname-İskender-name
B) Kabusname-Leyla İle Mecnun
C) Mecalisü’n Nefais- Tezkiret’ül Evliya
D) Keşfü’z Zünun- Vesiletü’n Necat
E) Şikayetname-Kanuni Mersiyesi


CEVAPLARI:
1.       E
2.       C
3.       D
4.       C
5.       D
6.       B
7.       C
8.       E
9.       D
10.    A
11.    E
12.    B
13.    D
14.    B
15.    C
16.    A
17.    E
18.    B
19.    E
20.    CArtikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

3 yorum

güzel sorular,LYSde belki birisi çıkar

çok güzel sorular sınavda da bu kadar kolay olsa keşke

ya bu sorular banada kolay geldi daha zor sorular da ekleseniz siteye...
lys de daha zor çıkar tahminim.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!