» » » ZAMBAK 10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI SAYFA 106-118 ARASI CEVAPLARI

C. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir (Adıl)


Bu kitabın diğer tüm cevapları için tıklayınız
Hazırlık

Metindeki boşlukları parantez içindeki uygun sözcüklerle doldurup tekrar okuyunuz.

CEVAP:

O gitti bilmem nereye? Galiba Plevne'ye gitti ve gelmedi. Ve bir daha hiç gelmedi.

Ben, bundan yirmi sene evvel, bugün sizin olduğunuz gibi, ey aziz kardeşlerim, bir şehidin yetimi olmuştum. Benimki de sizinkiler gibi hayatını barut dumanına sarmış, gitmişti. Bugünkü siz, yirmi sene ev­vel bensiniz; ben, sizin hissiyatınızı, bütün ruhunuzu bilirim. Ben o yaranın samimi bir aşinasıyım. O yarayı seviniz; o, sizin ebedî bir nişane-i iftiharınızdır. Söyledim, söyledim, çocukluğumun bütün kalb-i melulünü söyledim. Çünkü herkes size vermek istiyor; ben, sizden olmak, âlâmınıza iştirak etmek su­retiyle sizin derdinizin bir kısmını almak istiyorum.

Cenap SAHABETTİNBu kelimelerin metindeki işlevini ve iki metin arasındaki anlam farkını belirtiniz.

CEVAP:

Bu kelimeler ismin yerini tutan kelimelerdir, yani zamirdir ve anlamlıdır. Bunlar cümleden çıkarıldığında cümlenin ya anlamı değişir ya daralır ya da anlamsızlaşır. Metin İnceleme

1.metin

1.         "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" şiiriyle yukarıdaki şiiri karşılaştırınız. Bu iki şiirde aynı duygu yoğun­luğunu bulabildiniz mi? Niçin?

2.    Lirik anlatım türünün özelliklerini yazınız. Lirik anlatımın diğer anlatım türlerinden en önemli far­kını belirtiniz.

CEVAP:

·      Coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.

·      Aşk, ayrılık, hasret, özlem, gurbet, dini hassasiyet gibi duygusal konular işlenirken kullanılır.

·      Okurun duygularına, kalbine seslenir.

·      Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.

·      Sanatsal özellikler sergilenir.

·      Dil, “heyecanı dile getirme” işlevinde kullanılır.

·      Daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme türlerinde kullanılır.

·      Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; coşku ve heyecana bağlı anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.

3.    Yukarıdaki şiirde ismin yerini tutan kelimeler kullanılmış mıdır? Bunların metindeki görevi nedir?

CEVAP:

Yukarıdaki şiirde ismin yerini tutan kelimeler: ben, sana, seni, kimseler.

4.    Şiirde kelime ve cümle seviyesindeki tekrarları bulunuz. Bunların anlatıma ne kazandırdığını tar­tışınız. Sonuçları sınıfta belirtiniz.

CEVAP:

Cümle seviyesindeki tekrarlar:

-       ben sana mecburum

-       bilemezsin

-       bilmiyor

Kelime seviyesindeki tekrarlar:

-       ne vakit bir

5.    Her iki şiirde (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor- Ben Sana Mecburum) heyecan, mutluluk veya mut­suzluk ifade eden; dini duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren söz ve söz öbekleri var mıdır? Belirtiniz. Varsa bunların özelliklerini açıklayınız.

CEVAP:

“Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” isimli şiirde aşağıdaki mısralar dini duyarlılık ve yüceltme hallerini dile getirmektedir:Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli.

Tuttuğu bayrak belli.

Kim demiş meçhul asker diye?

  

Bir el ki; ahretten uzanmış,

Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!

Öpelim temizse dudaklarımız,

Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.


Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler.

Geri gitsin alkışlar geri,

Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri
“Ben Sana Mecburum” isimli şiirde aşağıdaki mısralar ise ihtiras (tutkunluk) derecesindeki aşkı ve mutluluk hallerini dile getirmektedir:

ben sana mecburum bilemezsin

adını mıh gibi aklımda tutuyorum

büyüdükçe büyüyor gözlerin

ben sana mecburum bilemezsin

içimi seninle ısıtıyorum
Aynı şiirdeki şu mısralar ise mutsuzluk halini dile getirmektedir:
ne vakit bir yaşamak düşünsem

bu kurtlar sofrasında belki zor

6.    Bu şiirler okuyucuya bilgi vermek için mi, okuyucunun duygularını harekete geçirmek ve okuyu­cuya edebi zevk tattırmak için mi yazılmıştır? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.

CEVAP:
Bu şiirler okuyucunun duygularını harekete geçirmek ve okuyu­cuya edebi zevk tattırmak için yazılmıştır.

7.         Şiirlerde kimin duygularından söz ediliyor, şiir kime hitaben yazılmıştır? Duygular nasıl ve niçin yo­rumlanmıştır?

CEVAP:

Birinci şiirde dini ve tarihi hassasiyeti olan bir vatandaşın, ikinci şiirde ise aşkı ihtiras derecesine varmış olan bir aşığın duygularında söz ediliyor.

Birinci şiir şehit düşmüş askerlere, ikinci şiir ise sevgiliye hitaben yazılmıştır.

8.    “Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.”içimi seninle ısıtıyorum” “Bulutlar parçalanıyor” gibi ifadelerin farklı duygu değerleri var mıdır? Metinden hareketle açıklayınız.
CEVAP:
Bu ifadeler, âşığın sevgiliye bağlılığını, tutkunluğunu, onun adının bile onun için ne kadar kıymetli olduğunu dile getiriyor.

9.         Şiirde ilk anlam değeri dışında kullanılmış kelimeler var mıdır? Metinden örnekler vererek açıkla­yınız.

CEVAP:

Şiirde ilk anlam değeri dışında, yani mecaz anlamda kullanılmış olan kelimeler şunlardır:

Aklımda tutuyorum, büyüyor gözlerin, içimi seninle ısıtıyorum, ağaçlar sonbahara hazırlanıyor, saçlarını götürüyor, kurtlar sofrası, ellerimizi kirletmeden.

2. Metin

10. Metindeki cümlelerin kuruluşunda ve cümleler arasındaki ilişkilerde nelere dikkat edilmiştir?

CEVAP:
Anlamın parçanın bütününden kopup gitmemesine, önceki cümle ve yargıyla bütünlük içinde olmasına ve birbirini çağrıştıracak anlam ilgisi içinde olmasına dikkat edilmiştir.

11. Metinde "O sanki sessizlikten ürkmüş." cümlesindeki "o" sözcüğü "Namık Kemal" isminin ye­rini tutmuştur. Metinde isimlerin yerini geçici olarak tutan sözcüklerin kullanılma nedenlerini açıklayınız.

CEVAP:
Metinde devamlı aynı isimleri kullanmak suretiyle itici olmamak için bu isimlerin yerini tutan kelimeler (zamirler) kullanılmıştır. Örneğin; Namık Kemal konuşurken her defasında adını söylemesi hem zor hem de itici olacaktı. Oysa bunun yerine “ben” zamirini kullanması anlatım açısından daha kolaydır.

12. Bu sözcüklerin yerlerine gerçek isimlerini koyup metni yeniden okuyunuz ve anlatımda ne gibi değişikliklerin olduğunu belirtiniz.

13. Metinlerde isimlerin yerini tutan sözcüklerin cümledeki işlevini ve neden kullanıldığını açıklayınız.

CEVAP:

Bu kelimelerin cümledeki işlevi zamirdir. Zamirler, anlatıma zenginlik katmak ve kolaylık sağlamak için kullanılır.

14. Metinlerde isimlerin yerini belli belirsiz tutan sözcükleri bulunuz. Bunların ifadeye neler kazandır­dıklarını belirtiniz.

CEVAP:

1.metinde ismin yerini belli belirsiz tutan sözcük (belgisiz zamir): kimseler

2.metinde ismin yerini belli belirsiz tutan sözcük (belgisiz zamir): şey

15. Metinlerde hangi şahıs zamirinin daha çok kullanıldığını belirtiniz.

CEVAP:

1.metinde “ben” ve “sen” şahıs zamirleri; 2.metinde ise “ben”, “siz” ve “o” şahıs zamirleri kullanılmıştır.

16. Bu çeşit anlatımlar daha çok hangi metin türlerinde kullanılmaktadır?

CEVAP:

      Bu çeşit anlatımlar (lirik anlatımlar) daha çok şiirlerde kullanılmaktadır.

1. etkinlik

“Ben Sana Mecburum” adlı şiirden aşağıda verilen özelliklere uygun dizeleri tabloya yazınız. Bu tarz kullanışların anlatımı nasıl etkilediğini tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.

CEVAP:

Devrik cümleler
-  bir şileb sızıyor ıssız gözlerinden
-  içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
Eksiltili cümleler
-  kaldırımlarda yağmur kokusu…
Soru cümleleri
-  bu şehir o eski İstanbul mudur?
Kısa cümleler
-  kimseler bilmiyor
-  kırılmışsın
-  telaş içindesin
-  bütün ıslanmışsın
-  tüylerin ürperiyor
-  belki körsün
İlk anlamı dışında kullanılan sözcükler
-  tutuyorum
-  büyüdükçe
-  ısıtıyorum
-  hazırlanıyor
-  içindesin

2. etkinlik

“Ben Sana Mecburum” adlı şiiri ve aşağıdaki nesri tabloda karşılaştırınız.

Metinlerin benzer ve farklı yönlerini tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

CEVAP:

Cümleler
1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir)
2.Metin (Nesir)
Duygu, çağrışım ve imge değeri bakımından
Aşk ve ihtiras (tutkunluk) ön planda. Aşkı ve ihtirası çağrıştıracak kelime ve imgeler var.
Duygu, çağrışım ve imge değeri yok. Açıklayıcı anlatım özellikleri var.
Ahenk öğeleri bakımından
Şiir olduğu için ahenk özellikleri (redif, kafiye) var.
Ahenk özellikleri yok.
Dil ve yapı özellikleri bakımından
Kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümleler, eksiltili cümleler ve kısa cümleler de kullanılmış. Yüklemler daha çok mecazi anlamda kullanılmış.
Düz (kurallı) ve uzun cümlelerden oluşmuş.
Sanat özellikleri bakımından
Söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılmış: Abartma, benzetme, istiare, kişileştirme, tekrir, … gibi sanatlar.
Öğretici ve açıklayıcı bir metin olduğu için sanatsal özellikler yok denecek kadar azdır.
Tema bakımından
Aşk, ihtiras
Kitap fuarları
Yazılış amacı bakımından
Hisleri (duyguları) dile getirmek
Fikirleri (düşünceleri) dile getirmek

www.edebiyatfatihi.blogspot.com
3. etkinlik

Zamirler, isim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan ve isimlerin yerini tutan kelimelerdir.

“Ağlatan Harita” adlı metinde bos bırakılan yerlere aşağıda verilmiş olan zamirlerden uygun olanları yazınız.

CEVAP:

Ağlatan Harita

Bizi genişçe bir bekleme salonuna aldılar. Huzurevinin sakinlerinden birkaçı gazete oku­yor, birkaçı televizyondan haberlerini izliyordu. O ise kendisi gibi yaşlı iki arkadaşıyla bir kö­şede dalgın dalgın oturuyordu.

Bakışlarım bir mıknatıs tarafından çekilmiş gibi oraya odaklandı. Gözleri çukura kaçmıştı ama o çukurun içinde hâlâ parıl parıl parlayan iki tarihî ışık vardı. O kırış kırış olmuş alın, buruş buruş olmuş yüz neler anlatıyordu acaba?
 
Metindeki diğer zamirleri bulunuz. Bunların kullanılma nedenlerini açıklayınız.

Bulduğunuz zamirleri aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

CEVAP:

Şahıs(Kişi) Zamiri
İşaret Zamiri
Belgisiz Zamir
Soru Zamiri
Ben
Bunu
Birkaçı
Neler
Onun
Oraya


Bizi

4. etkinlik

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin yerlerine uygun zamirler getiriniz.

CEVAP:

Onun oğlu hastalanmış.

O oraya bağlıdır.

Onu oraya bırakınız.

Oradan elma aldık.

Onları babasına teslim ettim. Yarın onlara gideceğiz.

5. etkinlik

Aşağıdaki tabloyu şiirden hareketle doldurunuz.

CEVAP:

Konu
Örnek
Diğer örnekler
Mecaz anlamlı sözcükler
Bağlamak-çözülmek
Üşümek, düşürmek, çizilmek, bağlanmak, çalmak, sığmamak, çekmek, kördüğüm 
Yakın anlamlı sözcükler
Titremek-üşümek
Dert-gam
Sözcük tekrarı
Mihriban
-
Ses benzerliği
Gönlümü-ölümü
-    Çözülmüyor-sezilmiyor
-    Düşüyor-şaşıyor-üşüyor
-    Hile-dile-bile
-    Yarama-arama-var ama
-    Gülüne-külüne-tahammülüne
-    Anlamı-gamı-tamamı

8. etkinlik

Aşağıdaki cevaplara uygun soru zamirleri yazınız. Bunların ifadeye kazandırdıklarını açıkla­yınız.

CEVAP:

A   : Kime ne almışlar?

B  : Bana elbise almışlar.

A   : Ankara’ya nereden taşınmışlar?

B  : Ankara’ya Kars’tan taşınmışlar.

A   : Müdür Bey kimi arıyor?

B  : Müdür Bey Ceren’i arıyor.

A   : Kim derslerine çalışmıyor?

B  : Kardeşim derslerine çalışmıyor.

9. etkinlik

Aşağıdaki metinlerde ismin yerini kesinlik kazandırmadan tutan sözcüklerin altını çiziniz.

CEVAP:

Başkası söyleseydi inanmazdım. Ama sen söylediğin için inanıyorum. Başkaları ne düşünürse düşünsün, benim sana güvenim fazladır. Sana sonuna kadar güveneceğim. Ancak birbirine güvenen insanlar yaşatırlar sevgiyi. İnsanların söylediklerinin hepsi bir yana, sen bir yana...Hepsinden Beter

Kimi insan derbeder.                                                             Kimisi dul, kimisi öksüzdür.

Ömrünü heba edip gider,                                                     Alın yazısı kahreder.

Kimisi maişet derdine düşmüş.                                       Aklından zoru var kiminin

Rahattan bihaber.                                                                    Merhamet ister.

Olmayacak işler peşinde.                                                     Ben sevda çekerim,

Kimisi taban teper.                                                                Hepsinden beter.
Cahit Sıtkı TARANCI
Bu sözcüklerin türünü söyleyiniz.
CEVAP:

Belgisiz zamir.

10. etkinlik

Aşağıdaki tabloyu “Mihriban” şiirinden hareketle “sözcüklerin şiirdeki duygu değerini” dü­şünerek doldurunuz.

CEVAP:

Deli gönül
Akıllıca ve mantıklı davranmamak, duyguların peşinden gitmek
Kalem elden düşüyor
Artık yazmamak
Saçlarına gönlümü bağlamışlar
Saçlarına âşık olmak
Aklım şaşıyor
Şaşırmak; inanmak istememek
Lambada titreyen alev üşüyor
Lambanın sönmesi, karanlık olması
Aşk kâğıda yazılmıyor
Aşkın tarifini yapamamak
Düşürür dile
Hep, devamlı anlatmak
Aşk deyince ötesini arama
Aşktan başka hiçbir şey düşünmemek
Aşka hudut çizilmiyor
Aşkın sınırsız olması
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Aşkın yakıcılığına hiçbir şeyin dayanamaması
Kara bahtım tahammülüne
Kötü talihe sabır göstermek

11. etkinlik

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

CEVAP:

İŞARET SIFATI
İŞARET ZAMİRİ
Varlıkların yerini işaret yoluyla gösterir.
İşaret yoluyla ismin yerini tutar. Niteleme ve belirtme görevi yoktur.
Tamlama biçimindedir ve isimden önce gelir.
Çekim eki alabilir ve bu zamirden sonra virgül kullanılır.
Bu okul benim okulumdur.
Bu, benim okulumdur.
O çocuğu buraya çağır.
Onu buraya çağır.
Bu öğrenci başarılı oldu.
Bu, başarılı oldu.
Şu komşumuz çok iyi bir insan.
Şu, komşumuzdur.
 
12. etkinlik

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

CEVAP:

Not ve düzeltme: !!!

Aşağıdaki tablo kitapta yanlış olarak verilmiştir. Düzeltir, özür dileriz.

KARŞILAŞTIRMA
SORU SIFATI
SORU ZARFI
SORU ZAMİRİ
Soru sözcüğü sıfat tamlaması oluşturur.
Bir soru sözcüğünün soru zarfı sayılabilmesi için o sözcüğün cevabının da zarf olması gerekir.
Bir soru sözcüğünün zamir sayılabilmesi için, cevabının da isim ya da zamir olması gerekir.
Soru sözcüğü, bir ismi belirtir.
Soru sözcüğü fiili, fiilimsiyi, sıfatı ya da zarfı belirtir.
Soru sözcüğü, ismin yerini tutar.
İsim çekim eki almaz.
İsim çekim eki almaz.
İsim çekim eki alır.
NASIL?
HANGİ?
KAÇ?
KAÇINCI?
KAÇAR?
KAÇTA KAÇ?
NE ZAMAN?
NASIL?
NE KADAR?
NEDEN? (NİÇİN, NE DİYE, NİYE, NE?)
NE?
KİM?
HANGİSİ?
KAÇI?
NERE?
v Nasıl ev istiyorsun?
v Geniş ev.
v Okula nasıl geldin?
v Koşarak.
v  Beni kim aradı?
v  Ceren.
v Hangi okula gidiyorsun?
v Şu okula.
v Ankara’ya ne zaman gidiyorsun?
v Üç hafta sonra.
v  Bana ne getirdin?
v  Kitap.
v Hangi parkı arıyorsun?
v Karşıki parkı.
v Niçin/neden böyle davranıyor?
v Yaşlandığı için.
v  Seni hangisi aradı?
v  Şu (Bu, O, Öteki).
v ÖSS’de kaç soru çözdün?
v Seksen soru çözdüm.
v Ne/niye/niçin bakıyorsun?
v Anlayamadığım için bakıyorum.
v  Sınavı kaçınız kazandı?
v  Beşimiz.


Aynı sözcüğün nasıl hem zamir hem sıfat hem de zarf olduğunu örneklerle açıklayınız.

CEVAP:

Zamir, ismin yerini tutar; sıfat, ismi niteler veya belirttir; zarf ise genellikle yargıları belirtir. Örneğin;

Ø “Az önce biri seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” isminin yerini tutarak belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır.

Ø “Az önce bir çocuk seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” ismini belirterek belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır.

Ø “Az önce çocuk bana bir baktı ki sorma.” cümlesinde ise “bir” sözcüğü, “baktı” fiilini belirterek durum zarfı görevinde kullanılmıştır.

13. etkinlik

Okuduğunuz metinlerden hareketle coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş me­tinlerde cümlelerin ne gibi özellikler taşıdığını,

CEVAP:

Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş me­tinlerde cümlelerde;

Ø Duygu, çağrışım ve imge değeri bakımından çeşitli duyguları barındıracak ve çağrıştıracak kelime ve imgeler kullanılır.

Ø Ahenk öğeleri bakımından, genellikle şiir olduğu için ahenk özellikleri (redif, kafiye) kullanılır; şiir değilse bile şiirsel özellikler taşıyan ahenk yüklü sözcükler tercih edilir.

Ø Dil ve yapı özellikleri bakımından, kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümleler, eksiltili cümleler ve kısa cümleler de kullanılır. Yüklemler daha çok mecazi anlamda kullanılır.

Ø Sanat özellikleri bakımından; abartma, benzetme, istiare, kişileştirme, tekrir, hüsnü talil,… gibi söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılır.

Ø Tema bakımından, her türlü duyguyu dile getirir.

Bu metinlerde dilin hangi işlevlerinden yararlanıldığını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifa­de ediniz.

CEVAP:

Bu metinlerde genellikle dilin heyecanı dile getirme ve sanatsal işlevlerinden yararlanılır.

14. etkinlik

Metindeki zamirlerin altını çiziniz.

CEVAP:

Şoför

Bizde bankacılık gibi şoförlük de on iki senelik yeni mesleklerden sayılır. O zamanlarda bütün ço­cuklar gibi onlar da haşarı, atak ve gösterişçi idiler. Onların birçoğu şimdi yaşını başını almış, akıllı us­lu, pişkin adamlardır. Ben kendi hesabıma uzun yollarda Anadolu şoförlerini daima uyanık, becerikli, uysal ve cana yakın gördüm.

Birçoğunun büyük bir zaafı var: yarışa dayanamıyorlar. Yolda birkaçının kendilerini geçmesine ta­hammül edemiyorlar. Onların en akıllı uslusu, birisinin tozu dumana katarak kendisini geçtiğini gördü mü ifrite dönüyor.

Evet, bu onların en büyük zaafıdır. Fakat dediğim gibi bu zaaf, hangimizde yok. Hangimiz, kendi yo­lumuzda bir meslektaş tarafından geçildiğimizi görüyor da kudurmuyoruz?

Reşat Nuri GÜNTEKİN

Zamirlerin türlerini belirleyiniz.

CEVAP:

Kişi zamirleri
Dönüşlülük zamirleri
Belgisiz zamirler
Soru zamirleri
İşaret zamirleri
Bizde
Onlar
Onların
Ben

Kendi
Kendilerini
Kendisini
Birçoğu
Birçoğunun
Birkaçının
Birisinin
Hangimizde
Hangimiz
Bu
Bu zamirleri yapı bakımından inceleyiniz.

Herhangi bir yapım eki almamış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini belirtiniz.

Herhangi bir yapım eki almış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. Sonuçlan açıklayınız.

Başka bir sözcükle birleşmiş zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. Sonuçlan sözlü olarak ifade ediniz.

Zamirleri yapılarına göre sınıflandırınız ve bu zamirlerin özelliklerini açıklayınız.

CEVAP:

BASİT ZAMİRLER
TÜREMİŞ ZAMİRLER
BİRLEŞİK ZAMİRLER
Herhangi bir yapım eki almamış zamirlerdir.
Herhangi bir yapım eki almış olan zamirlerdir.
Başka bir sözcükle birleşmiş zamirlerdir.
Bizde
Onlar
Onların
Ben
Kendi
Kendilerini
Kendisini
Birisinin
Hangimizde
Hangimiz
Bu
Parçada yok.
Birçoğu
Birçoğunun
Birkaçının


Ölçme ve DeğerlendirmeA. Aşağıdaki özellikleri doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.

(D)    Şahıs zamirleri, kişilerin yerlerini tutan sözcüklerdir.

(Y)    Belgisiz zamirler, varlıkların, kavramların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

(Y)    İşaret zamirleri, yerlerini tuttukları varlıkları açıkça değil de şöyle böyle belli eden zamirlerdir.

(D)    Soru zamirleri, soru anlamı veren ve cevapları isim ya da zamir olan kelimelerdir.

(D)    İlgi zamiri, hatırlanan varlığın kiminle ilgisi bulunduğunu bildiren ek hâlindeki zamirdir.B.  Aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.

·         Duygu

·         heyecan,

·         dini duyarlılık,

·         mutluluk,

·          yüceltme

C.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.1.   Aşağıdakilerden hangisi  "lirik" anlatımda kullanılan öğelerden değildir?

A)Heyecan                  B)Mutluluk      C)Dinî duyarlılık        D)Yüceltme                          E)Öğretme2.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde coşku ve heyecana bağlı anlatımdan yararlanılmamıştır?

A)  Bana bir gurbet adı gönder

Bir de anımsamak için sevdiklerimi

B)  İnsanın kötüsü iyilikten bilmez

Kursaksıza öğüt versen de almaz.

C)  Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben.

D) Yüreğinde deli taylar eşinen

Bir baş görsem sen gelirsin aklıma

E)  Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor.

Ve bir göğüs,  nefes almak için; rüzgâr bekliyor.3.   Bugün anladım ki neşeli olduğum zaman­ların hemen ardından, tarifsiz kederlere düşe­biliyorum. Karadeniz'de gemilerim batmış gibi düşünüp durduğum, karamsarlığa bat­tığım sırada kalbime gelen bir sevinç dalgası beni bu fırtınalı havadan sütliman kıyılara çekebiliyor. Çevremdekiler beni anlatırken hep bu yönüme vurgu yapıyorlar. Ne kadar da dalgalı bir ruhum varmış! Korkuyorum, bir gün başkasına zarar vermekten...

Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)  Coşku ve heyecana bağlı anlatım özellik­leri vardır.

B)  Farklı türden zamirler kullanılmıştır.

C)  Yazar, kişisel duygularını dile getirmiştir.

D)  Yazar, toplumsal bir eleştiri yapmaktadır.

E)  Yazar, bir iç hesaplaşma içindedir.

4.Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımdakullanılmaz?

A)  Mecaz anlamlı sözcükler

B)  Öznel ifadeler

C)  Zıt anlamlı sözcükler

D)     Doğrudan bilgi aktaran ifadeler

E)       Soyut anlamlı sözcükler5.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişi adılı kullanılmıştır?

A) Sen yalnız türkünü söylemeye bak

B)  Akşam oldu diye yakma lambayı

C)  Bırakacaksan şu nefreti bırak

D) Böyle gölge severim manzarayı

E)  Karanlıktan çıkan ses daha berrak6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret adılı (zamiri) kullanılmamıştır?

A)  Kar, yolları kapatınca buralara dışarıdan hiç yiyecek gelmez.

B)  Dün sabah onları pikniğe giderken almışlar.

C)  Onları akşama kadar rafa güzelce yerleştirin.

D)  Ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten.

E)   Olanları panik yapmadan bir bir anlat.7.   "Şahıs zamirleri, isim tamlamalarında tamla­yan görevinde bulunabilir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık­lamaya uygun kullanım vardır?

A) Demedim mi bu hasret bitirir seni.

B)  Ay dolanır gider yalnız kalırız biz de.

C)  Her gün yeni baştan dağılır, ufalanırsın.

D) Senin hangi çiçeğini sakladı bahar?

E)  Demedim mi yüreğim sevme onu, diye.8.       I. Seversin bu dünyayı doludizgin sen.

II.         Buradan ayrılmak istemez kimse.

III.     Ama o senden ayrılacak bir gün.

IV.       Yani sen, ben bu dünyayı seviyoruz diye

V  Bu dünyanın da bizi sevmesi şart mı?

Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde hem işaret zamiri hem belgisiz zamir kullanılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.             D) IV.        E) V.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin ye­rini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?

A)     Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım.

B)  Hepimiz bir bahçe sularız gönlümüzde.

C)  Kimse bilmez, kimse anlamaz derdimizden.

D)  Nasıl güller fışkırır bu çilelerimden, bu kır­lardan.

E)   Kandır, hayattır, emektir, bizim güllerimiz.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

A)  Bile bile aldanmak herkesi kahreder.

B)  Birileri bahçede açan güzel gülleri kopar­mış.

C)  Birkaçı yakalandığı hastalıktan daha kur­tulamadı.

D)  Başkalarının bize önem vermesi cesareti­mizi artırır.

E)  Bu güzel haberi alınca bütün çocuklar se­vindi.11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A)  Bu güzel topraklarda ölmek istiyorum ben.

B)  Yetiştirdiğin hiçbir bahçe yarıda kalmasın senin.

C)  Tarumar olmasın istiyorum ben. şu bah­çeler, bu bağlar.

D)  Beni bilse bilse bu çiçekler bilir dostlarım.

E)  Neler yaşadığımı onlara söyledim sadece.

12.     I. İyi kotu bir iş tutmuşum kendime.

II.         Acısı tatlısı hepsi bir aslında.

III. Ha Ankara ha Çemişgezek, bu yerden uzak olduktan sonra.

IV. Nerde olsa yaşıyor ya insan

V.   Nasıl olsa bir gün ölmek var ya herkese.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) kullanılmamıştır?  A) I.                 B) II.                  C) III.        D) IV.              E) V.

13. Bilmiyorum şimdi kim duyar bizi Bir çıkmaz yoldayız gel uyar hepimizi Bu yakın dostlarımız kırdılar kalbimizi Soracak kimse yok şimdi hâlimizi.

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane zamir kulla­nılmıştır?

A) 1           B) 2          C) 3           D) 4          E) 514. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür­de bir zamir kullanılmıştır?

A)  Hiçbiri, bu film kadar seyirci toplamadı.

B)  Pazardaki çiçekçilerin hepsini dolaştım.

C)  Dertlerini kimseyle paylaşmaz, içine atardı.

D)  Bu haberi kime söyleyeceğini şaşırmıştı.

E)  Yoldan geçen birine bu soruyu soralım.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an­lamı zamirle sağlanmamıştır?

A) Bu adamlardan hangisi yolu daha iyi biliyor?

B)  Herkes merak ediyordu. Mehmet ne sor­muştu?

C)  Az önce bu kapıdan kim çıkmıştı acaba?

D) Bu hafta bize yemekte neler hazırladınız?

E)  İstanbul'dan Ankara'ya kaç saatte vardılar?16. Duymasa kimse şair gönlümün

Sende karar kıldığını

Ve içimin şerha şerha yarıldığını

Biz bilelim yeter

Yukarıdaki dizelerde bulunan zamirlerin tü­rü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril­miştir?

A)  Belgisiz zamir - kişi zamiri - kişi zamiri

B)  İşaret zamiri - işaret zamiri - kişi zamiri

C)  Kişi zamiri - kişi zamiri - kişi zamiri

D)  Kişi zamiri - işaret zamiri - belgisiz zamir

E)  Belgisiz zamir - kişi zamiri - işaret zamiri

17. Artık ovaya, dirliğin, düzenin ne zaman geleceğini kimse bilemezdi.
I
       II               III                                                      IV

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş­tir?

   I                               II                            III                          IV        

A)     İsim                      isim                      zamir                   zamir

B)    İsim                     isim                     isim                     zamir

C)     İsim                      zamir                   zamir                   isim

D)    İsim                      zamir                   zamir                   zamir

E)     Zamir                  isim                      isim                      isim

18. Bir dağ başı yalnızlığı yasıyorum burada.

                                                                                    I

Dağ başı yalnızlığı, ölümden beter bu.

                                                                          II

Hiçbiri aramasa sormasa beni.

III                                              IV

Sen gelsen yeter.

V

Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?

A) I.         B) II.        C)III.         D) IV.        E) V.19.   I. Bana bir gurbet adı gönder

II.     İçinden çıkamadığım çok şey var

III.Kuşların ağzını açarak ölmesi

IV.Ve dünyadaki çiçekler içinde

V. Fesleğenin örselenerek koklanması

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi­lerinde adıl (zamir) kullanılmıştır?

A) I. ve II.           B) I. ve III.            C) II. ve IV.              D) II. ve V.          E) III. ve V.

20.        Kimi zamirler özneyi pekiştirerek belirtir. Bun­lar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanıla­bilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık­lamaya uygun bir zamir vardır?

A)    Doğrusu, onun sözüne pek kulak asma­dım.

B)  Bence, alınan sonuç pek de olumlu değildi.

C)  Bu elbiseyi ben kendim diktim.

D) İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.

E)  Ahmet o yaz, tatilini bizde geçirecekti.21.        "O" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde kişi adılı (şahıs zamiri) olarak kullanılmıştır?

A)  Çocuklar o ağacı sulamışlar.

B)  Annesi onu, biraz önce hastaneye götürdü.

C)  Kitaplıktan o kitabı alıp gitti.

D)  Ben bu evi değil onu beğendim.

E)   Dosyayı göstererek "Onu bana ver." dedi.22.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za­miri vardır?

A)  Arkadaşın Ankara'ya ne zaman gelmiş?

B)  Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?

C)  Ben de onunla gidebilir miyim?

D)  Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

E)   İstanbul'a ilk kez mi gidiyorsun?23.        Hayır, benim çocukluğumun hürriyeti, hiç de bu cinsten bir hürriyet değildir. Evvela, burası zannımca en mühimdir, onu bana hiç kimse vermedi. Bu sızdırılmış altın külçesini birden­ bire kendi içimde buldum. Tıpkı ağaçta kuş sesi. Suda aydınlık gibi... Ve bir defa için bul­dum. Bulduğum günden beri de küçücük hayatım, fakir evimiz, etrafımızdaki insanlar, her şey değişti.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yok­tur?

A) Kişi adılı                                               B) İşaret adılı                                   C) Belgisiz adıl

                                              D) Dönüşlülük adılı E) Soru adılı


«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

6 yorum:

 1. ELLERİNİNİZ DERT GÖRMESİN LÜTFEN 9 EDEBİYAT

  YanıtlaSil
 2. allah razı olsun çok teşekkürler...

  YanıtlaSil
 3. Cihan- Çok teşekkürler tamda lazım olan sayfalar

  YanıtlaSil
 4. allah razı olsun çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 5. kardeşim çok sagolun

  YanıtlaSil
 6. çook güzel olmuş, ödevimi yapmama da çok yardımcı oldu.. ellerinize sağlıkk :) allah razı olsun

  YanıtlaSil

Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...