21 Ara 2010

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 126-127.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar


SAYFA 126
RUBAİ
16.

AHENK UNSURLARI

ölçü
Aruz ölçüsü
Uyak:
“an” tam uyak
redif
“söyleşelim” redif
Sese dayalı edebi sanatlar:
“m, n” ünsüz seslerin tekrarıyla aliterasyon sanatı vardır.
YAPI UNSURLARI

Nazım birimi
dörtlük
Nazım birimi sayısı
1
Uyak şeması
aaba
Tema:
Sevgili
Nazım türü:
Rubai

Bu özellikler rubai nazım şeklinin özelliklerini yansıtmaktadır.
 

10.ETKİNLİK:RUBAİ NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ


Ø  Tek dörtlükten oluşan nazım biçimidir.
Ø  Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.
Ø   Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.
Ø  Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.
Ø   Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.
Ø   Genelde mahlasız şiirlerdir.
Ø   Rubai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.
Ø   Rubai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm (XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.

EK BİLGİ:
RUBAİ ÖRNEKLERİ 
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
                               Azmizade Haleti

 Günümüz Türkçesiyle
Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.
Gama düştüğü zaman destan söylermiş.
Âşık olup da ayrılık acısına,
Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.
 ********************************
RUBAİ
Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr
Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr
Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim
Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr
                                Azmizade Haleti

Günümüz Türkçesiyle
Aşkın eserleri ortaya çıktığında,
Kararsız gönlü o nurun fıskiyesî kıldı.
Öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki
Bir pırıltısına bin Tûr dayanamaz.
*************************************** 
RUBAİ
Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla
Endişemi tezvîr ü riyâdan sakla
Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Ta'n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla
                                            Nef'i
Günümüz Türkçesiyle;
Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru.
Düşüncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru.
Rubai vadisinin yoluna ayak bastım.
İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından koru.
 **************************************************
RUBAİ
Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana
Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana
Şol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh
Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana
                               Kadı Burhanettin

Günümüz Türkçesiyle;
O göz, yüzünü görmezse ona göz deme.
Şu yüz, ayağının tozunu silmezse ona yüz deme.
Ey put kadar güzel sevgili, vasfının olmadığı sözü,
Değersiz tut, ona söz deme.
********************************************* 
Benim halimden haber sorarsan,
Bir çift sözüm var sana, yürekten:
Sevginle gireceğim toprağa,
Sevginle çıkacağım topraktan.
                     Ömer  HAYYAM
*****************************************************
Şu dünyada üç beş günlük ömrün var,
Nedir bu dükkanlar, bu konaklar?
Ev mi dayanır, bu sel yatağına?
Bu rüzgarlı yerde mum mu yanar?
                      Ömer HAYYAM
11.ETKİNLİK
a) Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf, ölüm , hicivlerden nükteye kadar birçok konu özlü biçimde işlenir.
b) Rubailerde gelecek, insanla ilgili evrensel değerler ve bunlarla ilgili tecrübeye dayalı bilgiler ön plandadır.(edebiyatfatihi.blogspot.com)Rubailer diğer şiir türlerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır.Ayrıca yoğun fikir örgüsüne sahip olduğu için rubailerde ahengi sağlamak oldukça güçtür.
17.İlk rubaide şair (edebiyatfatihi.blogspot.com)sevgilisine seslenerek dünyevi konular hakkında her  zaman konuşabileceklerini; ama aşklarının aralarında gizli kalmasını istiyor.

SAYFA 127
TUYUĞ
18.SORU

AHENK UNSURLARI
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
ölçü
Aruz ölçüsünün  (fâilâtün / fâilâtün / fâilün ) kalıbıyla…
Uyak:
“az” tam uyak
redif
“olur” redif
Sese dayalı edebi sanatlar:
“m” ünsüzün tekrarıyla aliterasyon; “i” ünlüsünün tekrarıyla asonans
YAPI UNSURLARI
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
Nazım birimi
dörtlük
Nazım birimi sayısı
1
Uyak şeması
aaba
Tema:
Aşk
Nazım türü:
Tuyuğ


12.ETKİNLİK.
TUYUĞ:
Tuyuğ, Türklerin  Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir. Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı sayılabilir. Klasik Türk Edebiyatında aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan dört dizelik milli bir nazım biçimidir. Tek dörtlükten oluşur. Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır: aaxa. Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara “Musarra Tuyuğ” denir. Manide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11'li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir. Aruzun yalnız “fâilâtün - fâilâtün - fâilün” kalıbıyla yazılır.Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir. 14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu sayılır. Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde çokça ürün vermişlerdir
Özellikleri:
1. Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
2. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle)
3. Dört dizeden oluşur.
4. Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
5. Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır.
6. Mahlassız bir şiirdir.
7. Kadı Burhaneddin ve Nesimî bu türün ustalarıdır.
8.Halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır.
13.ETKİNLİK:
a) Konu sınırlaması yoktur.Rubaide olduğu gibi şairler dünya görüşlerini, dini-tasavvufi düşüncelerini dile getirirler.
b) Tuyuğlarda dünya, gelecek ve insanlıkla ilgili evrensel değerler ve bunlarla ilgili tecrüeye dayalı bilgiler ön plandadır.

RUBAİ İLE TUYUĞ NAZIM ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER
§  İkisi de Divan şiiri nazım biçimidir.
§  Tek dörtlükten oluşurlar.
§  Aynı konuları işlerler.
§  Kafiyelenişleri aynıdır.(aaxa)
§  Aruz ölçüsüyle yazılırlar.
§  İkisinde de şair mahlasını kullanmaz.

RUBAİ-TUYUĞ NAZIM ŞEKİLLERİNİN FARKLILIKLARI
§  Tuyuğ Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şekliyken rubai İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.
§  Tuyuğ aruzun yalnızca  fâilâtün / fâilâtün / fâilün kalıbıyla yazılır.
§  Manilerde olduğu gibi tuyğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.


Artikel Terkait

11 yorum

Hocam sayfanızdan kopyalama yapmam gerekiyor deftere yazmak yerine çıktı alıcam hazırlık çalışmalarını fakat kopyalama yasağı koymuşsunuz. Emeğinize saygımız sonsuz fakat yazması çok zor geliyor yardımcı olursanız..

Kıymetli meslektaşım,çalışmanızla sadece öğrencilere değil bize de faydalı oluyorsunuz.Katlanmamız gereken zahmeti çekmek size nasip oluyor.Çok teşekkür ederim.Hakkınızı helal edin.
Ahmet KÖFTÜRCÜ

Ya kopyalama yasağını kaldırırmsınız biz bunlarla ilgili sunu hazırlıyoruz.Lütfen yardım edin.Kopyalama yasağını kaldırın şimdiden teşekkürler......
HASAN ALİ KARA

128 129 arası sayfayı bulamıyorum acaba koymadınız mı.??

http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2010/12/10sinif-turk-edebiyati-129sayfa.html?spref=bl

BEYLER BAYANLAR CTRL+C(KOPYALA) CTRL+V(YAPIŞTIR) BU KOMUTLARLA ENGEL MENGEL KALMAZ :D Adminlerimizi engel koymasalar bunlarada gerek kalmıyacak ama ne yapalım..Ama yinede adminlerimize çok teşekkür ediyoruz.Paylaşımları olmasa bizler ne yaparız.Bizim bütün sınıf bu siteden alıyor cevapları :D....

ben kadir,değerli hocam kopyalayamıyorum nasıl kopyalayıp word belgesi olarak çıktı alabilirim

kopylma neden yook :(

elinize kolunuza sağlık artık edebiyat derslerini eskisinden daha çok seviyorum derslere daha çok katılır oldum çok taşkürler çok saolunnn

teşşekkürler

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar